Nmbrs® aanpassingen voor 2018

Hieronder zie je een overzicht van de aanpassingen die zijn gedaan in Nmbrs® voor het jaar 2018. 

De engine van 2018 is beschikbaar

Vanaf dinsdag 12 december is het mogelijk om de jaarwissel te verwerken en de (interactieve) loonstroken te bekijken. Vanaf 21 december is het ook mogelijk om 2018 te runnen. Voor meer informatie omtrent de jaarwissel, zie dit artikel.

 • Nmbrs® systeem branches worden de komende weken door Nmbrs® aangepast met de nieuwe waarden van 2018. Eigen branches dienen zelf aangepast te worden.
  Door een brancheregeling met startperiode in 2018 op te slaan, worden alle regels in de branche actief in 2018. Er kan geen normale run gemaakt worden voor een bedrijf met een branche die niet geactiveerd is in 2018. Je kunt dan wel een pre-run maken. Zie hier voor meer informatie over de reeds aangepaste branches voor 2018.
 • Nmbrs® systeem salaristabellen worden de komende weken door Nmbrs® aangepast met de nieuwe waarden van 2018. Zie hier voor meer informatie over de reeds aangepaste salaristabellen 2018. Eigen salaristabellen dienen zelf aangepast te worden. 

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is in 2018 aangepast naar 66 jaar. Loonheffingen, premiekortingen en run controles houden in 2018 rekening met deze nieuwe AOW-leeftijd.

De pensioenleeftijd gaat vanaf 1 januari 2018 omhoog naar 68 jaar.

Aangifte loonheffingen

In het XML bestand van de aangifte zijn de rubrieken met betrekking tot de premiekorting vervallen. Tevens is de rubriek 'Premievrijstelling marginale arbeid' uit de aangifte gehaald. De rubrieken met betrekking tot het loonkostenvoordeel zijn toegevoegd in de aangifte.

Vervallen CAO codes

Met ingang van 1 januari 2018 vervallen de volgende 5 cao-codes (deze worden op inactief gezet binnen Nmbrs):

 • 609 (Tuincentra)
 • 838 (Wonen v/h woninginrichting)
 • 945 (Schoenendetailhandel)
 • 1461 ( Parfumerieartikelen, detailhandel in)
 • 1464 (Juweliersartikelen, detailhandel in)

Deze codes worden vervangen door code 727 (Fashion, Sport en Lifestyle). 

Premiekortingen

De premiekortingen komen vanaf 2018 te vervallen. De premiekorting van de jongere werknemer komt definitief te vervallen en wordt niet vervangen. Voor de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer komt een overgangsregeling. Als je gebruik wilt maken van deze overgangsregeling heb je vanaf 1 januari 2018 recht op één van de 4 nieuwe loonkostenvoordelen, voor de resterende periode dat je nog recht zou hebben op de premiekorting. De voorwaarden waar aan moet worden voldaan zijn de volgende:

 •  Voor de aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2017 moet er aangegeven worden dat er voor een werknemer de premiekorting oudere werknemer of arbeidsgehandicapte werknemer wordt toegepast. Hierin moet ook een bedrag aan premiekorting worden ingevuld. Als je dit vergeet heb je tot 1 mei 2018 om dit te corrigeren.
 • In de aangiften over 2018 geef je aan dat je 1 of meer loonkostenvoordelen voor deze werknemer wilt aanvragen. 

De rubrieken met betrekking tot de premiekortingen zijn uit het XML bestand van de aangifte gehaald. 

Loonkostenvoordelen

In plaats van de premiekortingen komen er 4 loonkostenvoordelen. Dit zijn de volgende:

 • LKV oudere werknemer
 • LKV arbeidsgehandicapte werknemer
 • LKV doelgroep en banenafspraak en scholingsbelemmerden
 • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Deze nieuwe rubrieken zijn in het XML bestand van de aangifte geplaatst. Ook kan er in de interface worden aangegeven dat je op medewerkersniveau gebruik wilt maken van één van deze voordelen. Dit zal zijn op werknemersniveau bij de SVW instellingen.

Met de jaarwissel zullen de volgende codes automatisch worden overgezet in loonkostenvoordelen. Hiervoor hoeft vanuit de klant geen verdere actie te worden ondernomen. :

 • Code 5 Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden -> LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
 • Code 6 Werknemer van 50 die vanuit een uitkeringssituatie in dienst is gekomen -> LKV oudere werknemer
 • Code 11 Werknemer van 50 of 56 jaar of ouder die vanuit een uitkeringssituatie in dienst is getreden --> Niet meer in gebruik
 • Code 12 Werknemer met een arbeidshandicap -> Niet meer in gebruik
 • Code 13 Indienst nemen arbeidsgehandicapte medewerker -> LKV arbeidsgehandicapte werknemer
 • Code 14 Herplaats arbeidsgehandicapte medewerker -> LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Lage-inkomensvoordeel

Vanaf 1 januari 2017 is het eerste onderdeel van de WTL gestart: de LIV. Dit is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers, die werknemers in dienst nemen met een laag inkomen. Deze tegemoetkoming wordt na afloop van het kalenderjaar berekend en via de loonaangifte doorgegeven. Om in aanmerking te komen moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Minimaal 1248 verloonde uren
 • Verzekerd voor de werknemersverzekeringen
 • Bruto uurloon tussen €9,66 en €12,08
 • AOW leeftijd nog niet bereikt

Binnen Nmbrs gaan deze uren automatisch mee met de loonaangifte en hiervoor hoeft verder niks te gebeuren. Wel is het handig om hiervoor een rapportage te maken. Zie dit artikel voor meer informatie hierover. 

Verloonde uren

Vanaf 2018 gaan de volgende urencodes mee als verloonde uren in de aangifte:

 • UC 8300 (doorbetaalde reisuren)
 • UC 8301 (doorbetaalde reisuren, bruto uurloon 1)
 • UC 8302 (doorbetaalde reisuren, bruto uurloon 2)

Risicopremiegroep

Vanaf 2018 zijn de premiegroepen 01 en 02 voor de risicopremiegroep grafische sector komen te vervallen. Hiervoor komt de nieuwe risicopremiegroep 03 (Grafische industrie) in de plaats. Dit zal handmatig moeten worden aangepast voor deze bedrijven. In de runcontrole zal hier een foutmelding getoond worden, indien deze actie nog niet is uitgevoerd. Tevens zal het niet mogelijk zijn om te runnen wanneer dit nog niet is aangepast. 

Vakantietoeslag over overwerk

Vanaf 1 januari 2018 is het verplicht om vakantiegeld uit te betalen over overwerk. Daarom zal vanaf januari 2018 de grondslag reservering 1 worden toegevoegd voor de overwerk looncodes. Hierdoor wordt er automatisch vakantiegeld gereserveerd en uitbetaald over overwerk. Voor meer informatie zie dit artikel. Als je hier echter vanaf wilt zien is dit ook mogelijk. Er zal met de volgende update (21 december) een grondslag worden toegevoegd die het mogelijk maakt om grondslag reservering 1/2 uit te sluiten van de overwerk codes. Dit zijn de volgende grondslagen:

 • 10531 = Uitgesloten van grondslag reservering 1
 • 10532 = Uitgesloten van grondslag reservering 2

Let op: Als je reservering 3 of 4 gebruikt voor vakantietoeslag dan zal deze grondslag handmatig moeten worden toegevoegd. 

Minimumloon over overwerk

Vanaf 2018 moet er over overwerk tenminste het minimumloon worden betaald. Er is binnen Nmbrs nog geen runcontrole welke hier een waarschuwing voor weergeeft. Momenteel dient deze controle derhalve handmatig bijgehouden en uitgevoerd te worden. 

Werkbonus

Vanaf 2018 vervalt de werkbonus. Deze bonus werd binnen Nmbrs automatisch toegepast. Hiervoor hoeft geen actie te worden ondernomen. 

PFZW berekening (pas te gebruiken vanaf 21 december 2018)

Per 2018 zullen er verschillende aanpassingen in de berekening zijn voor het PFZW. 

 • Er wordt een aparte grondslag gemaakt voor de ORT, zodat deze toegevoegd kan worden aan elke looncode. De desbetreffende grondslag is 10101| ORT.
 • Er zullen aanpassingen gedaan worden in de berekening van het ouderdomspensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen, zodat deze preciezer zullen aansluiten op de premie welke het PFZW verwacht, bijvoorbeeld met betrekking tot het afronden van de premie. Zie voor een verder overzicht: PFZW.

Tweede pro rata berekening

Momenteel berekent Nmbrs® de pro rata aan de hand van de werkbare dagen in een periode. Dit is voor een groot gedeelte van de pensioen uitvoerders de juiste manier, maar gedurende 2017 werden wij erop gewezen dat andere pensioen uitvoerders niet kijken naar werkbare dagen maar naar het aantal kalenderdagen in een maand.

Wij zullen daarom per 2018 de systeembranches aanpassen zodat ze de juiste pro rata berekeningsmethode hanteren. Wanneer er een eigen branche aangemaakt wordt, zullen wij gebruikers de mogelijkheid geven om zelf te kiezen welke pro rata berekening zij willen gebruiken.

Salarisdocument Branche overzicht wordt verbeterd

Het salarisdocument ''Branche overzicht'' zal aangepast worden zodat het overzichtelijker en meer gebruiksvriendelijker wordt. Zo zullen lege kolommen niet meer getoond worden en zullen de namen van de kolommen aangepast worden, zodat sneller duidelijk wordt waar deze precies naar refereren. 

Let op! Als de Bedrijf SVW instellingen die gelden voor 2018 al handmatig zijn ingevuld, dan worden deze door de automatische instellingen overschreven als de jaarwissel wordt uitgevoerd.

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk