Wijzigingen Nmbrs voor 2013

Hieronder ziet u een overzicht van de aanpassingen die zijn gedaan in Nmbrs voor het jaar 2013.

 

 1. Wet uniformering loonbegrip
 2. Tijdelijke heffingskorting
 3. Loonheffing settings, branches en salaristabellen
 4. Loonaangifte 2013
 5. Leeftijd check op maanden
 6. Branche berekeningen
 7. Andere aanpassingen
 8. Premiekortingen en afdrachtsverminderingen
 9. Jaarwissel wizard 2012-2013
 10. Jaarloonopgaaf 2012
 11. Pensioen export Syntrus Achmea


1.    Wet uniformering loonbegrip


Per 1 januari 2013 wordt de wet uniformering loonbegrip van kracht. Wat betekent dit, wat doet Nmbrs en wat verandert voor u? De uniformering van het loonbegrip heeft een aantal gevolgen waarop ik hieronder verder in zal gaan.

 

 1. Loon dat eerst geen loon voor alle loonheffingen was is nu wel loon voor alle heffingen. Bijvoorbeeld over de bijtelling van de leaseauto worden vanaf 2013 naast Zvw en loonbelasting/premie volksverzekeringen ook werknemersverzekeringen berekend.
 2. Aan alle looncodes die in grondslag SV loon, maar niet in fiscaal loon tellen is vanaf periode 2013-1 grondslag fiscaal loon toegevoegd.
 3. Omgekeerd is vanaf periode 2013-1 grondslag SV loon toegevoegd aan alle looncodes die in grondslag fiscaal loon tellen, maar niet in SV loon.
 4. De volledige lijst met gewijzigde systeemlooncodes is hier te vinden

De premie Zvw is opgesplitst in een werknemersbijdrage Zvw en een werkgeversheffing Zvw. 

 1. De werknemersbijdrage Zvw is hetzelfde als de oude Zvw bijdrage met laag percentage en zonder verplichte vergoeding, zoals bijvoorbeeld wordt toegepast bij DGA’s. In dashlet loonheffingen op medewerkerniveau zijn dit de Zvw-opties 2 en 3.
 2. Aanpassing van looncode: de Zvw optie 3 heeft t/m 2012 output op L8690. Vanaf 2013 heeft deze optie dezelfde ouput looncode als Zvw optie 2: L8691. Het zou voor kunnen komen dat u deze looncodes in uw eigen grootboekschema’s verschillend gekoppeld had. In dat geval zult u uw grootboekschema’s aan moeten passen.
 3. De werkgeversheffing Zvw is de vervanging van de Zvw heffing met hoog percentage en verplichte vergoeding, zoals bij de meeste werknemers wordt toegepast. In dashlet loonheffingen op medewerkerniveau is dit Zvw optie 1. Voor werknemers waarbij u tot en met 2012 verplicht was de Zvw te vergoeden betaalt u vanaf 2013 een werkgeversheffing in plaats van een werknemersbijdrage en een werkgeversvergoeding. Hierdoor werkt de Zvw voor de meeste werknemers hetzelfde als de werknemersverzekeringen.
  • Aanpassing van looncodes: De Zvw optie 1 heeft t/m 2012 output op L8680 en L8690. Vanaf 2013 heeft deze optie output op L8682. In de Nmbrs master grootboekschema’s wordt deze looncode gekoppeld. In uw eigen grootboekschema’s zult u deze looncode moeten koppelen.
 4. De werkgeversheffing Zvw (hoog %, verplichte vergoeding) en de werknemersbijdrage Zvw (laag %, geen verplichte vergoeding) werken onafhankelijk van elkaar. De cumulatieven zijn gescheiden. In de praktijk merkt u hier weinig of niets van, omdat in de meeste gevallen een nieuwe werknemer wordt aangemaakt als de betreffende optie wordt aangepast.
 5. Zvw verzekeringscodes C, D, E en F worden vervangen door K, L, M en N. De jaarwisselwizard 2012-2013 past deze codes automatisch aan. Bij gebruik van de oude codes in 2013 geeft de run checker een foutmelding.
  • Let op: Als u niet de jaarwissel wizard gebruikt moeten de Zvw codes handmatig aangepast worden.
 6. De franchise van de WW wordt 0 en het premiepercentage wordt verlaagd.
 7. Tot slot is de loonstaat vanaf 2013 aangepast, zodat deze overeenkomt met de nieuwe specificaties van de Belastingdienst.


2.    Tijdelijke heffingskorting


In 2013, 2014 en 2015 bestaat een tijdelijke heffingskorting voor medewerkers die een prepensioen, VUT, en dergelijke uitgekeerd krijgen. Deze medewerkers moeten voldoen aan de volgende voorwaarden om recht te hebben op de tijdelijke heffingskorting:

 1. jonger dan de pensioenleeftijd (2013: 65 jaar 1 maand),
 2. Zvw bijdrage over de uitkering,
 3. niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en
 4. groene tabel.
 5. De tijdelijke heffingskorting stelt u handmatig in op medewerkersniveau, dashlet loonheffingen. Daar staan 2 nieuwe opties:
 6. Tijdelijke heffingskorting recht. De eerste optie gebruikt u als de werknemer voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden (1 t/m 4). In de loonaangifte wordt dan aangegeven dat deze werknemer recht heeft op de tijdelijke heffingskorting. Als de medewerker niet voldoet aan de voorwaarden dan geeft de run checker een foutmelding.
 7. Tijdelijke heffingskorting toepassen. De tweede optie gebruikt u als de werknemer de tijdelijke heffingskorting ook daadwerkelijk laat toepassen. Hierdoor wordt de heffingskorting in de loonberekening toegepast. De tijdelijke heffingskorting mag slechts bij 1 werkgever toegepast worden.

3.    Loonheffingsinstellingen, branches en salaristabellen


Alle loonheffingsinstellingen, percentages en berekeningen voor 2013 zijn door Nmbrs ingevoerd.


Nmbrs master branches worden de komende weken door Nmbrs aangepast met de nieuwe waarden van 2013. Uw eigen branches past u zelf aan en u maakt deze actief in 2013.

 • Als een bedrijf aan een branche is gekoppeld die nog niet actief is in 2013, dan kunt u in 2013 voor dit bedrijf alleen een pre-run aanmaken. De run checker geeft in dit geval een waarschuwing. Runs die automatisch draaien zullen breken en worden rood in uw workflow overzicht.

Nmbrs master salaristabellen worden door Nmbrs aangepast met nieuwe waarden van 2013. Uw eigen salaristabellen past u zelf aan.

 

4.    Loonaangifte 2013


De loonaangifte 2013 is gewijzigd ten opzichte van 2012. Hieronder ziet u een overzicht van de gewijzigde gegevens.


Nieuwe rubrieken

 1. collectief: pseudo eindheffing hoog loon
 2. nominatief: indicatie tijdelijke heffingskorting

Verwijderde rubrieken

 

 1. collectief: totaal premieloon ww-awf
 2. collectief: totaal premieloon wao/iva/wga
 3. collectief: totaal premieloon wao/iva/wga PMA
 4. collectief: totaal premieloon gedifferentieerde wga
 5. collectief: totaal premiekorting in dienst hebben oude wn
 6. nominatief: premieloon gedifferentieerde wga
 7. nominatief: premieloon ww-awf
 8. nominatief: premieloon wao/iva/wga
 9. nominatief: indicatie premiekorting in dienst hebben oude wn.

Aangepaste rubrieken

 

 1. collectief: totaal vergoeding Zvw wordt totaal werkgeversheffing Zvw
 2. nominatief: bedrag vergoeding Zvw door inhoudingsplichtige wordt werkgeversheffing Zvw


5.    Leeftijd check op maanden


Aangezien de pensioenleeftijd in 2013 een maand opschuift is de leeftijdcheck in Nmbrs uitgebreid. Er kon alleen op leeftijd in jaren gecheckt worden. Nu kan op leeftijd in jaren en maanden gecheckt worden.

  • Premiekortingen worden in 2013 niet meer toegepast als een werknemer aan het eind van de periode 65 jaar en 1 maand is.
  • Branche leeftijd checks kunnen op jaren en maanden ingesteld worden.


6.    Branche berekeningen

 

Een aantal branche berekeningen zijn verbeterd vanaf 2013.

 

 1. Periodebranches werken nu ook als er geen tijdvak is. Bijvoorbeeld een werknemer in de detailhandel krijgt een nabetaling nadat hij uit dienst is. Over deze nabetaling worden nu pensioenpremies berekend. Als een werknemer geen tijdvak heeft wordt geen maximum of minimum gegenereerd, alleen periodes waarin de werknemer een tijdvak heeft genereren de cumulatieve maximum en minimum.
 2. Periodebranches hebben een nieuwe optie: Leeftijd check 1e van de maand (4 Week periode). Deze optie past de berekening van de leeftijd van werknemers in bedrijven met een 4-weken periode aan, waardoor de leeftijd op maandbasis wordt gecheckt in plaats van op 4-wekenbasis. De branche grondslag wordt pro rata berekend als een werknemer de begin- of eindleeftijd bereikt. Voor uitleg kunt u contact opnemen met syntrus achmea en cordares bouw.


7.    Andere aanpassingen

 

 1. Vrije ruimte van de werkkostenregeling is verhoogd van 1,4% naar 1,5%.
 2. Code aard arbeidsverhouding 5 dienstplichtig militair is verwijderd (medewerkerniveau, dashlet dienstverband).
 3. Als een werknemer de groene tabel heeft, dan worden geen werknemersverzekeringen meer berekend, ongeacht of deze in het dashlet loonheffingen aan of uit staan.
 4. Nieuwe looncodes om pseudo eindheffing hoog loon in te voeren. Hierover volgt later meer informatie.
 5. Jaarwerk wordt voor de document viewer op hetzelfde moment zichtbaar als voor de medewerkerlogin: Als het actieve jaar van het bedrijf in het volgende jaar staat of als het bedrijf een eindperiode heeft.


8.    Premiekortingen en afdrachtsverminderingen


Vanaf 2013 verdwijnt de premiekorting in dienst hebben oudere werknemer (62 t/m 64 jaar). Aan de andere kant worden de andere 2 premiekortingen (arbeidsgehandicapten en nieuwe dienstbetrekking oudere werknemer) verhoogd. Ook wordt de berekening van premiekorting arbeidsgehandicapten aangepast. De premievrijstelling (overgangsregeling) verandert niet. Dit heeft de volgende gevolgen in Nmbrs:

 

 1. De hoogte van de premiekorting arbeidsgehandicapten was t/m 2012 niet afhankelijk van het parttime percentage van de werknemer die de premiekorting genereert. Vanaf 2013 wordt de hoogte aangepast aan dit parttime percentage.
 2. Het jaarbedrag van de premiekorting arbeidsgehandicapten gaat omhoog van 2042 euro/jaar naar 7000 euro/jaar.
 3. De voorwaarde voor het toepassen van het verlaagde jaarbedrag van de premiekorting arbeidsgehandicapten is aangepast. Tot en met 2012 moest dit verlaagde bedrag worden toegepast als de werknemer minder dan 50% van het minimumloon verdiende, ongeacht het parttime percentage. Vanaf 2013 wordt het verlaagde bedrag toegepast als het salaris van de werknemer op fulltime basis minder is dan 100% van het minimumloon.
 4. Aan de berekening van bovenstaande voorwaarde is vanaf 2013 de waarde van loondispensatie (L1006) toegevoegd. De waardes van het salaris (L1000) en de loondispensatie (L1006) worden bij elkaar opgeteld om daarna het fulltime salaris te berekenen.
 5. Het lage jaarbedrag van de premiekorting arbeidsgehandicapten gaat omhoog van 454 euro/jaar naar 3500 euro/jaar.
 6. Combinaties van premiekortingen arbeidsgehandicapten en oudere werknemer zijn niet meer mogelijk.
 7. Premievrijstelling optie 10 wordt automatisch uitgezet (veranderd in optie 0) zodra een werknemer 62 jaar of ouder is.
 8. De optie automatisch toepassen premiekorting opties 0 en 7 is verwijderd. Deze heeft geen invloed meer omdat premiekorting in dienst hebben oudere werknemers (optie 7) niet meer bestaat.
 9. In de jaarwissel worden de premiekortingen automatisch aangepast aan de nieuwe waarden. Let op: Als u niet de jaarwissel wizard gebruikt moeten de premiekortingen handmatig aangepast worden.
  • Opties 8 en 9 worden aangepast naar optie 5
  • Optie 7 wordt aangepast naar optie 0
 10. Afdrachtsvermindering voormalig werkloze met scholing tot startkwalificatieniveau is vanaf 2013 verwijderd (medewerkerniveau, dashlet loonheffingen, afdrachtsvermindering opties 5 en 9). Ook de verhoging van het opleidingsniveau van de werknemer (optie 10) is vanaf 2013 verwijderd. 
 11. De jaarwissel wizard past de opties 5 en 10 aan naar 0. Optie 9 wordt aangepast naar 1.
  • Let op: Als u niet de jaarwissel wizard gebruikt moeten de afdrachtsverminderingen handmatig aangepast worden.

 

9.    Jaarwissel wizard 2012-2013


Om een bedrijf klaar te zetten om in een nieuw kalenderjaar loonstroken te laten maken moeten eerst een aantal instellingen goed gezet worden. Om dit voor u zo snel en zo makkelijk mogelijk te maken heeft Nmbrs de jaarwissel wizard beschikbaar. Elk jaar voert deze wizard de acties uit die voor dat jaar relevant zijn. U vindt de jaarwissel wizard op uw startpagina en op uw workflowpagina onder de andere wizards.

Dit is een kort overzicht van de acties die de jaarwissel wizard 2012-2013 uitvoert. Voor meer informatie over deze acties en over andere situaties, zoals correcties in het voorgaande jaar kunt u onze helppagina raadplegen.

 

 1. (optioneel) Neem verlof mee naar nieuw jaar.
 2. (optioneel) Bereken jaarloon BT op basis van fiscaal loon vorig jaar
 3. (optioneel) Vul fiscaal loon vorig jaar in voor de werkkostenregeling in het nieuwe jaar.
 4. Gedifferentieerde WGA percentages worden aangepast als het bedrijf in dashlet SVW tabel onderstaande instellingen heeft. Let op: Als het bedrijf andere instellingen heeft dan onderstaande, dan past de wizard niets aan en moet dit handmatig gebeuren.
  • Een gediff. WGA wg van 0,48% en een gediff. WGA wn van 0% worden 0,47% respectievelijk 0%.
  • Een gediff. WGA wg van 0,24% en een gediff. WGA wn van 0,24% worden 0,235% respectievelijk 0,235%.
 5. Premievrijstelling overgangsregeling (premiekorting optie 10) wordt omgezet naar de versie voor het nieuwe jaar.
 6. Oude Zvw codes C, D, E en F worden omgezet naar K, L, M en N
 7. Premiekortingen combinaties (opties 8 en 9) worden omgezet naar premiekorting arbeidsgehandicapten (optie 5). Premiekorting in dienst hebben oudere werknemers wordt omgezet naar geen premiekorting (optie 0)
 8. Afdrachtsverminderingen voormalig werkloze met scholing tot startkwalificatieniveau (optie 5) en verhoging van het opleidingsniveau van de werknemer (optie 10) worden omgezet naar geen afdrachtsvermindering (optie 0). Optie 9 (combinatie 1+5) wordt omgezet naar optie 1.
 9. Het actief jaar van het bedrijf verandert van 2012 in 2013. Het wisselen van het actief jaar heeft ook tot gevolg dat het jaarwerk zichtbaar wordt voor de medewerkerlogin en de document viewer.

Als u de jaarwissel wizard niet gebruikt dienen bovenstaande instellingen handmatig aangepast te worden.


10.    Jaarloonopgaaf 2012


Het kan nog voorkomen dat de belastingdienst u vraagt om voor een bedrijf de jaarloonopgaaf 2012 aan te leveren. Dit is een loonaangifte over het hele jaar die voor 1 april 2013 aangeleverd moet worden. Over het algemeen vraagt de belastingdienst hierom als zij het vermoeden heeft dat iets niet klopt of verkeerd is aangeleverd. Dit gebeurt bijvoorbeeld doordat werknemers in dienst zijn gemeld op nummer inkomstenverhouding 1 en daarna verder zijn aangeleverd op inkomstenverhouding 2 zonder de eerste af te melden.


Nmbrs zal begin 2013 de jaarloonopgaaf 2012 beschikbaar maken.


11.    Pensioen export Syntrus Achmea


Net als de belastingdienst heeft Syntrus Achmea elk jaar een nieuwe versie van pensioen export. De nieuwe versie voor 2013 is ingebouwd.

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk