Metaal en Techniek

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de Metaal en Techniekbranche. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs® worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

  

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 822 | Metaal en Techniek – Carrosseriebedrijf
 • 823 | Metaal en Techniek – Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf
 • 824 | Metaal en Techniek Metaalbewerking (Kleinmetaal)
 • 826 | Metaal en Techniek – Isolatiebedrijf
 • 827 | Metaal en Techniek – Goud- en zilvernijverheid
 • 2297 | Metaal en Techniek – Technisch Installatiebedrijf

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs®:

 • 0125 | Carrosseriebedrijf
 • 0127 | Goud- en Zilvernijverheid
 • 0126 | Technisch Installatiebedrijf
 • 0128 | Isolatiebedrijf
 • 0129 | Metaalbewerkingsbedrijf
 • 0130 | Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf
 • 0134 | Scheepsbenodigdhedenhandelaren
 • 0171 | Tankstations en Wasbedrijven
 • 0242 | Metalektro

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs®:

 • 824 | M&T/ Klein Metaal
 • 825 | M&T/ Klein Metaal leeftijdstredes
 • 829 | Bovag CAO leeftijdtredes
 • 1285 | Tankstations en wasbedrijven
 • 487 | Metalektro

In Nmbrs® worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

  

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs wordt geen koppeling ondersteund met het pensioenfonds. De aangifte kan handmatig worden aangeleverd op de website van het pensioenfonds.

  

Opmerkingen m.b.t. deze branche

Eindleeftijd van de WIA-regelingen
De eindleeftijd van de WIA-regelingen binnen deze CAO is niet te bepalen. De AOW-leeftijd is tegenwoordig flexibel en kan per werknemer verschillen. De eindleeftijd voor deze regelingen is nu op 'tot 65' gezet. (Uitzondering: in 0242 | Metalektro hanteren we 'tot 63 jaar en 3 maanden'; dit is gebaseerd op de informatie in dit artikel.) Indien voor een deelnemer de premie eerder stopt kan deze op '0' worden gezet. Als een medewerkers in aanmerking komt voor de verlaagde premie dan kan dit handmatig worden aangepast.

Pensioengrondslag vierwekenbedrijf
Volgens het pensioenreglement dient bij een vierwekenbedrijf de pensioengrondslag gebaseerd te worden op het salaris in de tweede periode. Dit is in Nmbrs niet mogelijk. Indien een medewerker een salarisverhoging (geen CAO-verhoging) heeft gekregen in de tweede periode, dan kan de pensioengrondslag handmatig worden aangepast.

Vakantiegeld vierwekenbedrijf
In geval van vierwekenverloning dient men handmatig het percentage vakantiegeld in de regeling aan te passen naar 8,3846% voor de correcte berekening van het jaarloon. Dit kan in Nmbrs aangepast worden via het dashlet Brancheregelingen op tabblad Instellingen op bedrijfsniveau.

ADV-dagen verwerken
Het is binnen deze CAO mogelijk om 40 uur per week te werken en 38 uur betaald te krijgen, i.c.m. 2 extra verlofuren (ADV-uren). De verloonde uren zijn dan op basis van een 38 urige werkweek en het verlof is op basis van 40 uur.
Dit wordt in principe niet ondersteund in Nmbrs, maar dit artikel beschrijft een manier om dit wel goed te verwerken.

ANW-premie
Het ANW-pensioen is geen standaardregeling. De ANW-premie is geen berekende premie maar een bedrag per geboortejaar. Aangezien deze regeling afhankelijk is van zowel het verzekerde bedrag als de leeftijd van de deelnemer moet er gerekend worden met een "dubbele staffel". Deze mogelijkheid is helaas niet aanwezig in Nmbrs. Het bedrag kan handmatig worden ingehouden via gebruik van een looncode. 

Parttime percentage
Het parttime percentage heeft invloed op de pensioengrondslag gedurende het jaar. Welke urencodes meetellen voor de pensioenberekening kan teruggevonden worden bij de Systeem Salarisinstellingen.

Parttime percentage niet consistent
Het kan gebeuren dat het parttime percentage fluctueert over een aantal periodes, terwijl het bijv. 80% dient te blijven en er geen sprake is van extra gewerkte uren. Je kunt dit oplossen door op medewerkersniveau vanaf periode 1 de urenreservering uit te zetten en een TWK te draaien. Hierna zal het PT% in alle periodes 80 zijn. 

  

↓ Berekening

De regeling Pensioenpremie PMT (1) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche.
Deze pensioenregeling is een jaarregeling. De pensioenpremie wordt berekend op basis van de eerste periode. Dit kan zijn:

 • de eerste periode van het kalenderjaar (januari); of
 • de eerste periode waarin de werknemer in dienst treedt.

Bij de berekening zijn een franchise en een maximum grondslag van toepassing en de regeling rekent standaard inclusief vakantiegeld. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode:

 1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A): (fulltime salaris) of (parttime salaris/parttime percentage) of (uurloon * gemiddelde bedrijfsuren (afgerond op 2 decimalen))
 2. Jaargrondslag (B):(A * aantal perioden jaar) + Vakantiegeld
 3. Jaargrondslag B mag niet hoger zijn dan de maximum jaargrondslag, anders is Jaargrondslag (B) de maximum jaargrondslag
 4. Parttime percentage (afronden 4 decimalen) (C):
  • bij uurloner of extra uren parttimer = werkelijke branche uren / werkelijke bedrijfsuren
  • bij fulltime of parttimer zonder extra uren = gemiddelde uren / gemiddelde bedrijfsuren
 5. Parttime Jaargrondslag (D): B * C
 6. Jaar Pensioengrondslag (E): D - Jaarfranchise
 7. Pensioengrondslag: E / aantal periode jaar

Rekenvoorbeeld:

In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer medewerker met de volgende componenten:

 • Fulltime salaris = €2000
 • Fulltime werkweek = 40 uur.
 • Gemiddelde bedrijfsuren = 173,33
 • Vakantiegeld percentage = 8%
 • Maximum jaargrondslag = 70000
 • Jaarfranchise = 15304
Stap Berekening    Uitkomst
1. (A) Fulltime maandsalaris eerste periode:      2000       
2. (B) Jaargrondslag: 2000 * 12,96    25920
3. Jaargrondslag: 25920 < 70000    25920
4. (C) Parttime percentage 173,33 / 173,33    1
5. (D) Parttime jaargrondslag 25920*1    25920
6.(E)  Jaarpensioengrondslag 25920 - 15304    10616
7. Premiegrondslag 10616 / 12    884,67

Grondslag:
In de grondslag voor de berekening telt een aantal loon- en urencodes mee, zoals Salaris en Salaris per dag. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeempensioenregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Let op:

 • Wanneer de berekening op basis van de eerste periode wordt gemaakt en een werknemer halverwege de maand in- of uitdienst treedt, wordt de premie pro-rata berekend (er wordt altijd uitgegaan van 30 dagen per periode bij zowel 4 weken als maand). Vanaf de periode na de indiensttreding wordt wel de volledige pensioenpremie ingehouden.
 • De regeling berekent de jaargrondslag standaard inclusief vakantiegeld. Dit is niet afhankelijk van ingestelde reserveringen in Nmbrs®.

 

Regelingen specifiek voor 0242 | Metalektro

1) PME II-regelingen

Wat betreft de pensioenopbouw boven de salarisgrens zegt het PME het volgende: "U mag zelf bepalen of u (een deel van) de premie in rekening brengt bij uw werknemers. Dit is niet bepaald door de CAO of het PME-reglement. U mag geen onderscheid maken naar leeftijd. Voor elke werknemer moet u hetzelfde premiepercentage in rekening brengen." Op dit moment wordt in Nmbrs® de premieverdeling gehanteerd die ook voor de excedentregelingen (de PMT II-regelingen) vallend onder het BPMT wordt toegepast. Afhankelijk van de afspraken kun je hiervan afwijken door op medewerkersniveau de premieverdeling handmatig in te voeren.

2) WIA-regelingen

De regelingen WIA-bodemverzekering, WGA-hiaat standaard en WGA-Hiaat Aanvullend worden niet goed ondersteund in Nmbrs. Deze regelingen zijn in het verleden toegevoegd op aanvraag van klanten en de berekening in Nmbrs gaat in grote lijnen op deze manier: 

 • Jaargrondslag= (fulltime maandsalaris eerste periode - ANW - pensioenpremie) *1.08*12

Uit documentatie van de WIA Metalektro wordt er een premiegrondslag verwacht van:

 • jaargrondslag = fulltime maandsalaris eerste periode*1.08*12) - ANW - pensioenpremie

Dit resulteert in een verschil van €0,06 per periode tussen de twee berekeningsmethodes bij een bruto salaris van €2000. Dit kan eventueel op medewerkersniveau gecorrigeerd worden in dashlet Medewerker Pensioenregelingen. Daar kan de jaargrondslag hard ingegeven worden, zodat de de jaargrondslag van de pensioenregeling overschreven wordt.

Hieronder een rekenvoorbeeld:

 Stap 1: pensioenregeling   | Stap 2: WIA-regeling  
Salaris 1e periode (A) 2000 Salaris 1e periode (A) 2000
Maanden (B) 12 I -102,91
VT% = 8% (C) 1,08    
Jaargrondslag (A*B*C)(=D) 25920 A-I 1897,09
Franchise (E) 14904 | Maanden (B) 12
D-E=F 11016 VT% = 8% (C) 1,08
12 Jaargrondslag(A-I) * B * C (= J) 24586,31491
Premiegrondslag (F/B)(=G) 918 Maanden (B) 12
    premiegrondslag (J/B) 2048,86
WN % (H) 11% WN % (H) 0.06%
Premiepercentage (G*H)(=I) 102,91 Premie NMBRS (=K) 1,23

WIA Metalektro schrijft een berekening voor die als volgt gaat:

Salaris 1e periode (A) 2000
  12
VT% = 8% (C) 1,08
Jaargrondslag(A*B*C)(=D) 25920
I -102.91
   
D-I (=K) 25828,2
Maanden (B) 12
Premiegrondslag (K/B) 2152,35
WN % (H) 0.06%
Premie Metalektro (=L) 1,29

K-L=1.29-1.23= 0.06 euro

 

Medewerker werkt meer dan 100%

Ook als een medewerker meer dan 100% werkt dient over maximaal 100% pensioen berekend te worden. Voor een correcte verwerking hiervan i.c.m. een jaarregeling doe je het volgende:

 1. vul het rooster met de uren conform een werkweek van 100%;
 2. geef de overige gewerkte uren als 'vaste uren' in het dashlet Extra uren/dagen bij de medewerker in. Het is hierbij van belang dat je deze uren boekt op een urencode die niet tot de grondslag van de branche behoort, zodat deze uren niet worden meegenomen in de pensioenberekening.

Op pagina Instellingen (Masterniveau) kun je onder Systeem Salarisinstellingen => Branches nagaan welke urencodes in de grondslag van de betreffende Nmbrs® systeembranche staan.

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk