Metaal en Techniek (excl. Metalektro)

Dit artikel beschrijft welke CAO's, brancheregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de Metaal en Techniekbranche (excl. Metalektro). Ook wordt toegelicht hoe deze brancheregelingen in Nmbrs worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Dit artikel behandelt de Metalektro.

Ondersteunde CAO's, brancheregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 822 | M en T Carrosseriebedrijf
 • 823 | Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf
 • 824 | M en T Metaalbewerkingsbedrijf
 • 826 | M en T Isolatiebedrijf
 • 827 | M en T Goud- en zilvernijverheid
 • 2297 | M en T Technisch Installatiebedrijf
 • 4202 | HISWA - Bedrijven in de Watersportindustrie en -Recreatie

Aanwezige brancheregelingen in Nmbrs:

 • 0125 | Carrosseriebedrijf
 • 0127 | Goud- en Zilvernijverheid
 • 0126 | Technisch Installatiebedrijf
 • 0128 | Isolatiebedrijf
 • 0129 | Metaalbewerkingsbedrijf
 • 0130 | Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf
 • 0134 | Scheepsbenodigdhedenhandel
 • 0171 | Tankstations en Wasbedrijven

Dit artikel beschrijft hoe je een brancheregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs:

 • 824 | M&T (CAO 822/824/826/827/2297)
 • 825 | M&T incl. jeugdtredes (CAO 822/824/826/827/2297)
 • 829 | BOVAG (Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf)
 • 1285 | Tankstations en wasbedrijven

In Nmbrs worden AVV- en aangemelde CAO's ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.  

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs wordt geen koppeling ondersteund met het pensioenfonds. De aangifte kan handmatig worden aangeleverd op de website van het pensioenfonds.

Opmerkingen m.b.t. deze branches

Eindleeftijd van de WIA-regelingen
De eindleeftijd van de WIA-regelingen in deze CAO's ("48 maanden voordat uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt") is niet te bepalen, aangezien de AOW-leeftijd flexibel is en per medewerker kan verschillen. Daarom is de eindleeftijd voor deze regelingen op 'tot 63' gezet. Indien voor een deelnemer de premie eerder stopt dan kan deze op '0' worden gezet. Zie de site van NV schade onder "Hoeveel is de premie?" voor meer informatie hierover.

Pensioengrondslag vierwekenbedrijf
Volgens het pensioenreglement dient bij een vierwekenbedrijf de pensioengrondslag gebaseerd te worden op het salaris in de tweede periode. Dit is in Nmbrs niet mogelijk. Indien een medewerker een salarisverhoging (geen CAO-verhoging) heeft gekregen in de tweede periode, dan kan de pensioengrondslag handmatig worden aangepast.

Vakantiegeld vierwekenbedrijf
In geval van vierwekenverloning dient men handmatig het percentage vakantiegeld in de regeling aan te passen naar 8,38% voor de correcte berekening van het jaarloon. Dit kan in Nmbrs aangepast worden via het dashlet Brancheregelingen op tabblad Instellingen op bedrijfsniveau.

ADV-dagen verwerken
Het is volgens deze CAO's mogelijk om 40 uur per week te werken en 38 uur betaald te krijgen, i.c.m. 2 extra verlofuren (ADV-uren). De verloonde uren zijn dan op basis van een 38 urige werkweek en het verlof is op basis van 40 uur.
Dit wordt in principe niet ondersteund in Nmbrs, maar dit artikel beschrijft een manier om dit wel goed te verwerken.

ANW-premie
Het ANW-pensioen is geen standaardregeling. De ANW-premie is geen berekende premie maar een bedrag per geboortejaar. Aangezien deze regeling afhankelijk is van zowel het verzekerde bedrag als de leeftijd van de deelnemer moet er gerekend worden met een "dubbele staffel". Deze mogelijkheid is helaas niet aanwezig in Nmbrs. Het bedrag kan handmatig worden ingehouden via gebruik van een looncode. 

Parttime percentage
Het parttime percentage heeft invloed op de pensioengrondslag gedurende het jaar. Welke urencodes meetellen voor de pensioenberekening kan teruggevonden worden bij de Systeem Salarisinstellingen.

Fluctuerend parttime percentage
Het kan gebeuren dat het parttime percentage fluctueert over een aantal periodes, terwijl het bijv. 80% dient te blijven en er geen sprake is van extra gewerkte uren. Je kunt dit oplossen door op medewerkersniveau vanaf periode 1 de urenreservering uit te zetten en een TWK te draaien. Hierna zal het PT% in alle periodes 80 zijn.

Minimum vakantietoeslag
Volgens het pensioenreglement van PMT wordt geen rekening gehouden met een minimum vakantietoeslag, ook niet als dit onderdeel van een CAO is. Daarom hanteren wij geen minimum bedragen voor vakantietoeslag in de brancheregelingen.

Uitbetaalde vakantieuren
Volgens het PMT-reglement zijn uitbetaalde vakantieuren niet pensioengevend. De urencodes voor reserveringen 1 t/m 4 staan echter wel in de grondslag van de regelingen, aangezien de urenreserveringen (die tellen als gewerkte uren) niet alleen voor vakantieuren bedoeld zijn en gewerkte uren wel pensioengevend zijn.
Voor een urenreservering voor de vakantieuren kun je dan ook reservering 5 gebruiken; deze staat niet in de grondslag en is daarmee niet pensioengevend.
Let op: je dient eerst urenreserveringen 1 t/m 4 aan te maken voordat je reservering 5 kunt aanmaken (daarna kun je desgewenst reserveringen 1 t/m 4 weer verwijderen). Het is namelijk niet mogelijk om bij het aanmaken van een urenreservering het nummer te specificeren; dit gebeurt automatisch en in oplopende volgorde.

Premie ouderschapsverlof
PMT hanteert voor het (on)betaald ouderschapsverlof de regel dat de medewerker over de uren die als ouderschapsverlof worden opgenomen via de werkgever de helft van de pensioenpremie betaalt; PMT betaalt de andere helft. Een manier om dit in te richten is door het ouderschapsverlof op urencode 3756 te boeken. Deze code telt mee voor de brancheregelingen, zodat de grondslag wordt verlaagd met de uren ouderschapsverlof en deze niet worden meegenomen in de berekening. Daarna kun je de 50% van de premie die de medewerker zelf dient af te dragen boeken op looncode 5500 | Inhouding pensioen (handmatig).
Een andere optie is het per regeling aanpassen van de percentages Wg / Wn.

Cometec i.c.m. verlaagd salaris (ziekte)
Cometec hanteert voor het verkrijgen van de gegevens de loonaangifteketen. Voor de voorlopige nota's wordt o.a. gekeken naar de waarde van rubriek 'Contractloon' in de loonaangifte-XML. Standaard gaat alleen de output op looncode 1000 | Salaris mee als Contractloon. Indien je ziekte verwerkt kan het gebeuren dat er minder of geen output is op looncode 1000, zodat in de loonaangifte de waarde van het Contractloon verlaagd of zelfs 0 is. Om de gebruikte looncode voor ziektegeld wel te laten meetellen in het Contractloon kun je grondslag G20202 | Loonaangifte contractloon toevoegen. Dit artikel beschrijft hoe je een grondslag aan een looncode kunt toevoegen. De Belastingdienst gaat uit van het SV-loon; deze rubriek blijft ongewijzigd in de aangifte.
Houd er wel rekening mee dat, ook als je deze grondslag aan een looncode voor verlaagd salaris (m.u.v. 100%) toevoegt, een deel van het salaris ontbreekt (namelijk het verschil tussen de verlaging en het 100% salaris). De waarde van veld Contractloon blijft ook dan dus lager dan in de situatie zonder gebruik van een looncode voor verlaagd salaris.
Let wel: Cometec baseert de eindnota op het Loon in geld. Hierdoor zal het in rekening gebrachte totaalbedrag overeenkomen met de inhouding op jaarbasis in Nmbrs.

↓ Berekening

De regeling Pensioenpremie PMT (1) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche.
Deze pensioenregeling is een jaarregeling. De pensioenpremie wordt berekend op basis van de eerste periode. Dit kan zijn:

 • de eerste periode van het kalenderjaar (januari); of
 • de eerste periode waarin de werknemer in dienst treedt.

Bij de berekening zijn een franchise en een maximum grondslag van toepassing en de regeling rekent standaard inclusief vakantiegeld. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode:

 1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A): (fulltime salaris) of (parttime salaris/parttime percentage) of (uurloon * gemiddelde bedrijfsuren (afgerond op 2 decimalen))
 2. Jaargrondslag (B):(A * aantal perioden jaar) + Vakantiegeld
 3. Jaargrondslag B mag niet hoger zijn dan de maximum jaargrondslag, anders is Jaargrondslag (B) de maximum jaargrondslag
 4. Parttime percentage (afronden 4 decimalen) (C):
  • bij uurloner of extra uren parttimer = werkelijke branche uren / werkelijke bedrijfsuren
  • bij fulltime of parttimer zonder extra uren = gemiddelde uren / gemiddelde bedrijfsuren
 5. Parttime Jaargrondslag (D): B * C
 6. Jaar Pensioengrondslag (E): D - Jaarfranchise
 7. Pensioengrondslag: E / aantal periodes jaar

Rekenvoorbeeld:

In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer medewerker met de volgende componenten:

 • Fulltime salaris = €2000
 • Fulltime werkweek = 40 uur.
 • Gemiddelde bedrijfsuren = 173,33
 • Vakantiegeld percentage = 8%
 • Maximum jaargrondslag = 70000
 • Jaarfranchise = 15304
Stap Berekening    Uitkomst
1. (A) Fulltime maandsalaris eerste periode:      2000       
2. (B) Jaargrondslag: 2000 * 12,96    25920
3. Jaargrondslag: 25920 < 70000    25920
4. (C) Parttime percentage 173,33 / 173,33    1
5. (D) Parttime jaargrondslag 25920*1    25920
6.(E)  Jaarpensioengrondslag 25920 - 15304    10616
7. Premiegrondslag 10616 / 12    884,67

Grondslag:
In de grondslag voor de berekening telt een aantal loon- en urencodes mee, zoals Salaris en Salaris per dag. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeembrancheregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Let op:

 • Wanneer de berekening op basis van de eerste periode wordt gemaakt en een werknemer halverwege de maand in- of uitdienst treedt, wordt de premie pro-rata berekend (er wordt altijd uitgegaan van 30 dagen per periode bij zowel 4 weken als maand). Vanaf de periode na de indiensttreding wordt wel de volledige pensioenpremie ingehouden.
 • De regeling berekent de jaargrondslag standaard inclusief vakantiegeld. Dit is niet afhankelijk van ingestelde reserveringen in Nmbrs.

 

 

Opmerkingen