2011 product updates

Update 07-12-2011

Workflowmodule live

De nieuwe workflowmodule is nu live! Deze module maakt het mogelijk om in Nmbrs® per bedrijf in te richten welke (salaris-) activiteiten per periode (eventueel automatisch) moeten worden uitgevoerd. Tevens kun je per activiteit instellen wie signalen ontvangt wanneer een activiteit daadwerkelijk is uitgevoerd. Accountant gebruikers hebben tevens de mogelijkheid om een handig overzicht te bekijken van de status van de salarisverwerking van alle (of een deel van de) klanten of de openstaande activiteiten - en kunnen deze activiteiten ook eenvoudig via Workflow op masterniveau uitvoeren. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Samengesteld uurloon toegevoegd

Je kunt vanaf nu op de volgende manier Samengesteld uurloon toevoegen:

 1. Selecteer in het urenmodel bij de gewenste urencode het uurtype "berekend uurloon 2" of "berekend uurloon 3".
 2. Voeg in het loonmodel bij alle looncodes die in de waarde van dit uurloon moeten tellen de grondslagen 10302 "Samengesteld uurloon 2" of 10303 "Samengesteld uurloon 3" toe.

 

Update 29-11-2011

Loonstaat alle werknemers toegevoegd aan salarisdocumenten

 

Update 15-11-2011

Signaalinstellingen aangepast

De Signaalinstellingen zijn aangepast. Op bedrijfsniveau in het dashlet Workflow instellingen is het volgende veranderd:

 • Per actie kan een signaal verstuurd worden naar bedrijf contact, organisatie contact, debiteur contact, accountant contact (nieuw, zie bericht hieronder) en één vrij in te geven e-mailadres.
 • Bestaande instellingen zijn vergeleken met e-mailadressen van contactpersonen op bedrijf-, organisatie- en debiteurniveau. Als deze overeenkwamen is de desbetreffende contactpersoon geselecteerd in de nieuwe instellingen. (Dit geldt voor 99% van de bedrijven.)
 • Als een e-mailadres niet overeenkwam met bestaande contactpersonen is een nieuw contactpersoon op bedrijfsniveau aangemaakt.

Optie "Accountant contactpersonen" toegevoegd

Er kunnen nu Accountant contactpersonen worden toegevoegd, via Instellingen (masterniveau => Global Instellingen. Deze kunnen op debiteurniveau aan een debiteur gekoppeld worden. Op bedrijfsniveau in het dashlet Workflow instellingen kan de accountant contactpersoon worden geselecteerd voor het ontvangen van signalen. (Bijvoorbeeld run aanvraag)

Import verbeterd

De import is op alle niveaus duidelijker gemaakt. Na het uploaden van een Excelbestand worden bestaande gegevens in grijs weergegeven en nieuw te importeren gegevens in groen. Bijvoorbeeld: als op debiteurniveau medewerkers in een bestaand bedrijf worden geïmporteerd, dan worden de organisatie en het bedrijf in grijs weergegeven en de medewerkers in groen.

Export en templates aangepast

De export en de templates zijn aangepast. Als een export of template wordt gedownload bevat het Excelbestand alleen de tabbladen van de gegevens die gevuld kunnen worden. Bijvoorbeeld: een export op bedrijfsniveau bevat geen gegevens van het organisatieniveau en bevat dus niet het tabblad Organisaties.

Run checks toegevoegd

Werknemers die in of uit dienst gaan krijgen nu de melding "in of uit dienst" in de Run checker.

Fiscale ruimte te journaliseren via bedrijfslooncomponent

De fiscale ruimte van 1,4% werd altijd automatisch berekend maar nooit als aparte waarde opgeslagen. Hierdoor kon de waarde niet gejournaliseerd worden. Bij nieuwe runs wordt de 1,4% fiscale ruimte op bedrijfslooncomponent 5671 gezet, die gejournaliseerd kan worden.

Optie "Import salaristabel" toegevoegd

Er is een optie "Import salaristabel" toegevoegd op zowel master- als debiteurniveau. Een salaristabel hoeft niet meer via de interface aangemaakt of geupdate te worden, maar kan in één keer ingelezen worden.

Jaarurensystematiek toegevoegd

Jaarurensystematiek is vanaf nu in te geven op bedrijfsniveau, dashlet Fulltime rooster, optie 3: handmatige uren/jaar. Dit heeft onder andere invloed op de berekening van het uurloon van de werknemers.

 

Update 09-11-2011

Importmogelijkheden uitgebreid

 • De import is op alle niveaus uitgebreid: looncomponenten kunnen niet meer alleen op bedrijfsniveau geïmporteerd worden, maar ook op alle andere niveaus, indien in het importbestand het juiste pad is gespecificeerd.
 • Bruto en netto uurloon 1 en 2 toegevoegd op tabblad Werknemers van het importbestand.
 • De import van loonmodel, urenmodel en grootboekschema is toegevoegd op tabblad bedrijven. Hiermee kan een "eigen" model dat op masterniveau staat worden gekoppeld aan een te importeren bedrijf.

Grondslag "Uitgesloten van Werkgeverlasten" toegevoegd

De grondslag "Uitgesloten van Werkgeverlasten" (10012) is toegevoegd. Hiermee kan verloning op basis van werkgeverslasten beter gebruikt worden. Deze grondslag heft de bestaande Grondslag werkgeverslasten (10011) van een looncomponent op.

iCal export verbeterd

De iCal export is verbeterd: bij de kalender op bedrijfsniveau en via de managerlogin is een checkbox toegevoegd waarin aangevinkt kan worden welke gegevens met je kalender (bijvoorbeeld Google Calendar) worden gesynchroniseerd.

 

Update 01-11-2011

Reservering uitbetaling elke periode tegen tabeltarief belast

Een reservering die elke periode wordt uitbetaald kan nu tegen tabeltarief belast worden. Dit kan worden ingesteld door op bedrijfsniveau bij de reservering een vinkje te zetten bij de optie "Uitbetaling elke periode belast tegen Tabel". Als een nieuwe reservering wordt aangemaakt staat deze optie automatisch aangevinkt.

Reiskostendashlet toegevoegd

Je kunt nu op bedrijfsniveau, tabblad Instellingen de reiskosten instellen in het dashlet Reiskostenregeling. Je maakt de regeling in het dashlet Reiskostenvergoeding op medewerkerniveau actief. Hier vul je ook het aantal km in en kunt je bedrijfsinstellingen overschrijven. Er kan op twee manieren worden gerekend:

 • op basis van staffels, en
 • op basis van een berekend aantal werkdagen, zoals beschreven op de website van de belastingdienst.

Hiernaast kan de beschikbare fiscale ruimte berekend worden. Dit is het maximale bedrag dat onbelast vergoed zou mogen worden volgens de bovenstaande methode van de belastingdienst.

Twee nieuwe looncodes zijn toegevoegd, beide tellen in de loonaangifte als reiskosten:

 • L5155 is de netto uitbetaling van de reiskosten.
 • L5134 is de looncode waarop de uitbetaling van de ongebruikte fiscale ruimte komt, als dit staat ingesteld.

 

Update 26-10-2011

Optie Pre-run toegevoegd

Bij het maken van een run is nu de nieuwe optie "Pre-run"beschikbaar. Je kunt een run maken voor alleen de werknemers die je selecteert. Het is nu dus bijvoorbeeld mogelijk om eerst de vaste medewerkers te verlonen en daarna de uurloners.
Het maken van een pre-run sluit de actieve periode niet af. Je kunt pre-runs blijven maken totdat je een normale run draait, waarmee de periode wordt afgesloten.
Voorbeelden:
1. Draai pre-run voor de vaste werknemers. Je kunt deze run sluiten, waardoor de loonstrook zichtbaar wordt voor de medewerkerlogin.
2. Draai normale run waarin alle werknemers zijn opgenomen, inclusief de uurloners en overwerkuren voor de vaste werknemers.

NB: In een pre-run worden geen TWK's opgenomen. Om een TWK te maken kun je een aparte run maken m.b.v. de optie "run TWK only".

 

Update 18-10-2011

Organisatieniveau sneller geworden

Tab Home onzichtbaar gemaakt voor managerlogin

De managerlogin kan het tabblad Home niet meer zien. Hiermee konden de werknemergegevens ingezien worden. Het tabblad Home kan op organisatieniveau, dashlet Manager dashboard, aangezet worden door 'Werknemersgegevens inzien' aan te vinken.

Global rapporten bedrijven uitgebreid met salarisinstellingen

In de Global rapporten bedrijven staan nu per bedrijf ook het loonmodel, urenmodel, branches, grootboekschema, salaristabel en werkkostenregeling.

LinkedIn- / Twitter-icoon nu zichtbaar voor medewerkerlogin

 

Update 11-10-2011

Nmbrs-interface aangepast

De Nmbrs-interface heeft nieuwe kleuren, in dashlets verschijnen de knoppen "inklappen" en "verwijderen" alleen als de muis erover wordt bewogen en er is meer ruimte tussen de regels in de popups. Je scherm wordt hiermee iets rustiger en overzichtelijker.

Nmbrs-interface aangepast

Google Maps is op alle niveaus toegevoegd aan de adresvelden. Op Global en op bedrijfsniveau, tabblad Overzichten zijn de dashlets "Kaart" resp. "Medewerkers adres" toegevoegd. Hiermee wordt een kaart getoond met alle debiteuren of bedrijven resp. werknemers.

E-mailadres bedrijfscontact toegevoegd aan workflow

Als een bedrijfscontactpersoon wordt aangemaakt of geselecteerd en het dashlet Workflowinstellingen heeft geen e-mail instellingen, dan wordt het e-mailadres van de contactpersoon in de workflowinstellingen ingevuld.

Update 04-10-2011

Vrije velden toegevoegd (bedrijfs- / medewerkersniveau)

Op bedrijfsniveau zijn nu vrije velden te definiëren in het dashlet "Extra velden instellingen". Op medewerkersniveau kunnen gegevens ingevoerd worden in het dashlet "Extra velden". Op bedrijfsniveau kunnen via het dashlet "Rapporten HR" overzichten gemaakt worden.

Naam inhoudingsplichtige nu zichtbaar op loonaangifte (ook pdf)

Engelse loonstrook verbeterd

Naast een paar tekstaanpassingen zijn op de Engelse loonstrook nu de systeemlooncodes toe te voegen en te wijzigen in het loonmodel, zodat ook de omschrijvingen van de loonheffingen vertaald kunnen worden in het Engels.

 

Update 28-09-2011

Optie "Uurloon" toegevoegd aan salaristabel

Bij het aanmaken van een trede kan nu gekozen worden voor een uurloon of een periodeloon.

Personalia: link naar LinkedIn / Twitter

Bij een werknemer kan in het dashlet Personalia nu een link worden toegevoegd naar zijn LinkedIn en/of Twitter account. Van de LinkedIn-pagina wordt de foto gedownload.

Weergave contracten (dashlet Dienstverband) aangepast

De weergave van contracten in het dashlet Dienstverband is aangepast, zodat eenvoudiger te zien is welke contracten de werknemer heeft. De werking is hetzelfde gebleven.

Weergave loonstrook aangepast

 • Weergave van reserveringen en verlof gesplitst per groep. Voorbeeld: verlofgroep 1 kan zichtbaar gemaakt worden terwijl verlofgroep 2 onzichtbaar blijft.
 • Weergave van % bijzonder tarief toegevoegd; vervangt afwijkend BT.

Bedrijfswaarden toegevoegd aan gesplitste journaalposten

Journaalposten gesplitst per afdeling, kostenplaats of werknemer hebben nu op de laatste pagina de bedrijfswaarden staan. Hier staan de bedrijfscomponenten, zoals premiekortingen en eindheffingen.

Excel-download journaalposten nu incl. kolom "Omschrijving"

"Werknemersnaam" toegevoegd aan dashlet leaseauto's

Op organisatieniveau in het dashlet leaseauto's is een kolom met werknemersnaam toegevoegd. Hierin wordt de werknemer weergegeven die de leaseauto op dit moment (huidige datum) heeft.

Nieuw dashlet "Externe relaties"

Op organisatieniveau zijn de dashlets "Verzekeraar", "Leasemaatschappij" en "Arbodienst" gecombineerd in één dashlet "Externe relaties".

Intrekking dienstverband nu mogelijk in dashlet Loonaangifte

De intrekking van een dienstverband is nu mogelijk in het dashlet Loonaangifte. Aan een bestaande loonaangifte met een TWK kan (voordat deze verstuurd wordt) een intrekking toegevoegd worden. Hiervoor zijn het personeelsnummer, BSN en volgnummer inkomstenverhouding van het dienstverband nodig.

Salarisdocument loonstaat toegevoegd aan jaarwerk

Kwartaaltabel niet meer handmatig te selecteren

De kwartaaltabel is niet meer handmatig te selecteren. Alleen als de speciale tabel 280 (studentenregeling) wordt gebruikt zal automatisch de kwartaaltabel toegepast worden. (Bij werknemers waar de kwartaaltabel handmatig geselecteerd stond staat deze nog steeds geselecteerd.)

Pop-up toont verlofopbouw of -opname

Het dashlet Verlofaanvragen van de managerlogin laat nu in de pop-up voor het goed- of afkeuren zien of het om verlofopbouw of -opname gaat.

Exportfunctie uitgebreid

De exportfunctie is uitgebreid, zodat ook de tabbladen Debiteur, Organisatie, Bedrijf, Afdelingen, Functies, Kostenplaatsen en Personeel geëxporteerd kunnen worden.

Import volgnummer IKV 0 mogelijk

Het volgnummer inkomstenverhouding 0 kan nu geïmporteerd worden. Als op het tabblad Werknemers de kolom VolgnrInverh leeg of 0 is zal dit als 0 in Nmbrs komen. Let op: voorheen werd automatisch waarde 1 geïmporteerd. Tevens geeft de Run check geen waarschuwing meer als een werknemer volgnummer inkomstenverhouding 0 heeft.

Snelinvoer aangepast

Bij de Snelinvoer geeft kolom Naam nu 'Achternaam, Voornaam' weer in plaats van 'Voornaam Achternaam', zodat op achternaam gesorteerd kan worden.

Einddatum mogelijk bij invoeren vaste looncomponenten bedrijf

 

Update 04-09-2011

Brancheregelingen op medewerkersniveau aangepast

Het dashlet Brancheregelingen op medewerkersniveau is aangepast, zodat duidelijk is op welk niveau (bedrijf of werknemer) brancheregels aan- en uitstaan.

 

Update 28-08-2011

Run check "Uurloon in combinatie met rooster" toegevoegd

De volgende Run check is toegevoegd: "Uurloon in combinatie met rooster". In Nmbrs wordt onderscheid gemaakt tussen vaste werknemers (ingevuld rooster in combinatie met een fulltime/parttime salaris) en uurloners (leeg rooster in combinatie met een uurloon). De berekeningen houden geen rekening met een combinatie van deze twee soorten werknemers, dus verschijnt er een waarschuwing als deze combinatie wel ingesteld staat.

 

Update 21-08-2011

Checkbox "Signaal verzenden" toegevoegd aan dashlets

Aan de dashlets Loonopdracht, Loonaangifte en Pensioenexport is de checkbox "Signaal verzenden" toegevoegd. Dit heeft te maken met de nieuwe workflowmodule en kan de komende weken worden genegeerd.

Loonstrookberekening groene tabel aangepast

De berekening van de loonstrook van werknemers met een groene tabel is aangepast. Een tijdvak voor de loonheffingen wordt nu gegenereerd ongeacht het aantal gewerkte dagen en uren.

Nul-stroken nu altijd genegeerd in PDF-download

De PDF-download van de loonstroken is aangepast, zodat nul-stroken altijd genegeerd worden. (Tot nu werden alleen nul-stroken genegeerd van werknemers die in de betreffende periode geen loonstroken met waarden hadden.)

Zichtbaarheid leaseautocontracten zonder einddatum

Leaseautocontracten zonder einddatum zijn op organisatieniveau nu zichtbaar onder de lopende contracten.

Verbeteringen Indienstwizard

 • Als op bedrijfsniveau een salaristabel is geselecteerd wordt deze automatisch in de indienstwizard geselecteerd.
 • Jaarloon BT kan worden ingevuld.

Export verbeterd

 • Op tabblad Werknemers wordt de kolom ManagerNr nu gevuld.
 • Tabblad LooncomponentenVar ondersteunt nu werknemers waarbij in een periode meerdere malen dezelfde loon- of urencomponent is ingevuld.

Verbeterde download van rapporten naar Excel en PDF

De download van rapporten naar Excel en PDF is verbeterd: de sortering en kolommen worden overgenomen van het rapport dat wordt geëxporteerd.

 

Update 31-07-2011

Nieuwe overzichten op Global niveau

Er zijn twee nieuwe overzichten op Global niveau: Debiteuren per service level en Factuurwaarden per periode.

Zoekfunctie van adressen verbeterd

De zoekfunctie van adressen is verbeterd, zodat deze altijd de opgevraagde gegevens laadt.

Andere periode in XML-export journaalposten

De XML-export van de journaalposten neemt als periode nu de laatste periode van de run in plaats van de actieve periode van het bedrijf.

Andere boekdatum in Navision-export journaalposten

De Navision-export van de journaalposten neemt als boekdatum nu de laatste dag van de laatste periode van de run in plaats van de huidige datum.

 

Update 17-07-2011

Support voor gebruikers met accountantspakket aangepast

De support voor gebruikers met een accountantspakket is aangepast. Als een support medewerker van Nmbrs® toegang moet hebben tot je gegevens kun je een supportaccount aanmaken op het Global niveau onder gebruikers. Hier vul je het e-mailadres van de supportmedewerker in en geef je aan of de supportmedewerker gegevens mag veranderen of alleen bekijken. Alleen een administrator met debiteurenbeheer kan dit. Als de toegang niet meer nodig is, dan kan het supportaccount weer verwijderd worden.

Global rapporten bedrijven / debiteuren voor accountants

De Global rapporten bedrijven en rapporten debiteuren zijn vanaf nu beschikbaar voor accountants. In deze rapporten staan de gegevens van al je debiteuren en bedrijven.

Tekst-icoontje bij run aanvraag met bericht

Als aan een run aanvraag een bericht is meegegeven verschijnt in het dashlet Run aanvraag op Global niveau een tekst-icoontje. Bij een run aanvraag zonder bericht komt geen icoontje te staan.

Dashlet Pensioen export (bedrijfsniveau) verbeterd

Het dashlet Pensioen export op bedrijfsniveau laat nu in het overzicht de status zien en tevens de optie om een export aan te maken en te verzenden, net zoals het dashlet Loonaangifte.

Filter toegevoegd bij Leaseauto (organisatieniveau)

Aan het dashlet Leaseauto op organisatieniveau is een filter toegevoegd waarmee lopende, beëindigde of alle contracten geselecteerd kunnen worden.

Kolom toegevoegd bij Verlofaanvragen (organisatieniveau)

Aan het dashlet Verlofaanvragen op organisatieniveau is de kolom "Soort" toegevoegd, waarmee onderscheid gemaakt wordt tussen verlofopname en verlofopbouw.

Werking peildatum rapporten HR (bedrijfsniveau) gelijkgetrokken

 • Medewerker leaseauto laat nu alle contracten zien met een begindatum voor of gelijk aan de peildatum. (Voorheen liet het alleen onafgesloten contracten zien.)
 • Medewerker opleidingen laat nu alle opleidingen zien met een begindatum voor of gelijk aan de peildatum. (Voorheen liet het alleen onbeëindigde opleidingen zien.)
 • Medewerker verzuimregistratie laat nu alle verzuimmeldingen zien van het actieve jaar, met een begindatum voor of gelijk aan de peildatum. (Voorheen liet het alleen lopende meldingen zien.)

 

Update 19-06-2011

"Mijn facturatie overzicht" incl. overzicht correcties

Bij "Mijn facturatie overzicht" op Global niveau kan nu ook het overzicht van de correcties bekeken worden. Hierin staan de verschillen ten opzichte van de vorige snapshot.

Nieuwe opties in brancheberekening

 • "Resultaat-looncode" kan worden gebruikt in de grondslag van een volgende brancheregel.
 • Maximum grondslag van een periodebranche kan worden berekend door een grondslag * factor.

Tijdregistratiemodule managerlogin verbeterd

De tijdregistratiemodule voor de managerlogin is verbeterd. Via de managerlogin kunnen nu verschillende projecten worden geselecteerd en kan de invoer van werknemers aangepast worden.

Weergave verlof op TWK-stroken aangepast

De weergave van verlof op TWK-stroken is aangepast. Onder Opgenomen en Opgebouwd staat nu 0 in plaats van een waarde. (Verlof is niet gekoppeld aan een periode, dus een loonstrook laat altijd de laatst bekende gegevens zien.)

Vrijwillige bijdrage ZVW i.c.m. 30% regeling werkt nu

 

Update 12-06-2011

Webservices-koppeling met Twinfield beschikbaar

De webservices-koppeling met Twinfield is vanaf nu beschikbaar. Hiermee kunnen in één keer de journaalposten van een run in Nmbrs doorgestuurd worden naar Twinfield. Dit is in te stellen op Global niveau => Integratie => Twinfield. Nadat de koppeling is gemaakt heeft de gebruiker op bedrijfsniveau in de dashlets Loonopdracht en Run aanvraag de mogelijkheid om de journaalposten te versturen.

Looncomponenten bedrijfsniveau nu in 2 salarisdocumenten

De salarisdocumenten "Journaalposten bedrijf" en "Journaalposten afdeling" gesplitst per looncomponent bevatten nu ook de looncomponenten van het bedrijfsniveau, zoals premiekortingen.

Weergave journaalposten per looncomponent verbeterd

De weergave van journaalposten gesplitst per looncomponent is verbeterd door de grootboekregels te sorteren op nummer.

 

Update 05-06-2011

Nieuwe rapporten beschikbaar op Global niveau

Administrators met debiteurenbeheer kunnen in de dashlets "Rapporten bedrijven" en "Rapporten debiteuren" nu overzichten zien van alle bedrijven en debiteuren direct onder de eigen gebruiker.

Nieuw facturatie-overzicht beschikbaar op Global niveau

In "Mijn facturatie overzicht" kunnen administrators nu zien wat aan hen gefactureerd wordt vanuit Nmbrs.

Nieuwe kolom in Journaalposten per looncomponent

Er is een kolom met grootboekrekeningnummers toegevoegd aan de Excel- en txt-bestanden van journaalposten gesplitst per looncomponent.

Journaalposten voor Bedrijfsdocumentviewer gebruikers

Bedrijfsdocumentviewer gebruikers kunnen nu de journaalposten bekijken als deze  per periode gesplitst zijn.

Einddatum contract leaseauto's toegevoegd

Op organisatieniveau kan bij de leaseauto's naast een contractduur in maanden nu ook een einddatum voor het contract ingevuld worden.

Extensie ClieOpbestand gewijzigd

De extensie van het ClieOpbestand is gewijzigd van .b01 in .txt, zodat het ook bij de SNS Bank ingelezen kan worden.

Einddatum verplicht bij contract bepaalde tijd

Indien tijdens het invoeren van een contract voor bepaalde tijd in het dashlet Dienstverband bij een medewerker geen einddatum is ingegeven dan kan vanaf nu niet opgeslagen worden.

 

Update 29-05-2011

Alle loonstroken run in 1 loonstrook

Vanaf nu kunnen per medewerker alle loonstroken van 1 run gecombineerd worden tot 1 loonstrook. Het effect is dat TWK-wijzigingen niet meer op aparte loonstroken terecht komen. Dit kan worden ingesteld op bedrijfsniveau, tabblad Instellingen, dashlet Salarisdocumenten instellingen.

Loonaangifte overzicht splitsen per periode

Van een TWK-run kan nu het salarisdocument "Loonaangifte overzicht" per periode bekeken worden. Dit kan worden ingesteld op bedrijfsniveau, tabblad Instellingen, dashlet Salarisdocumenten instellingen.

Wizard Loonaangifte maken kijkt naar startperiode bedrijf

De wizard Loonaangifte maken houdt nu rekening met de startperiode van een bedrijf. Perioden voor de startperiode worden niet meer aangeboden in de wizard.

Aard arbeidsverhouding in andere kolom importbestand

Uit het importbestand is op het tabblad Werknemers de kolom CodeArbeidsverhouding verwijderd. De aard arbeidsverhouding kan worden geïmporteerd in de kolom CodeAard.

Weergave initialen medewerker indien geen roepnaam

Als bij een medewerker de roepnaam niet is ingevuld worden linksonder in de medewerkerslijst de initialen weergegeven.

Onderscheid tussen 41,95% en 42% BT op loonstrook

Op loonstroken van nieuwe runs wordt bij de weergave van het percentage loonheffing BT onderscheid gemaakt tussen 41,95% en 42%. De berekening was altijd correct en blijft hetzelfde.

Bedrijfsmeldingen in salarisdoc. Run controle

In het salarisdocument Run controle worden nu ook de bedrijfsmeldingen opgeslagen, zoals dubbel BSN.

 

Update 15-05-2011

Global wizard bedrijven run toegevoegd

Deze wizard werkt hetzelfde als de wizards voor het maken en verzenden van loonaangiften.

Nu aanpassen premie% brancheregels op medewerkersniveau

Nieuw salarisdocument: Looncomponenten bedrijf cumulatief

Dit document toont de optelling van alle looncomponenten bedrijf tot en met de geselecteerde run.

Invoer kilometervergoeding belast / onbelast toegevoegd

Met LC 3300 kan het aantal kilometers ingevoerd worden. Het resultaat komt terecht op LC 5150 (0,19 netto) en LC 3301 (door gebruiker te specificeren bruto).

Alleen bankrek. nr. met ingevulde IBAN in SWIFT101

Alleen betalingen aan werknemers bij wie het veld IBAN bij het bankrekeningnummer is gevuld komen nu in het SWIFT101 betalingsbestand.

Bestandsnaam pensioenexport Colland korter

De bestandsnaam van de pensioenexport naar Colland is korter gemaakt, zodat deze ook handmatig geupload kan worden in het portaal van Colland.

Betaalwijze vakantiegeld aanpassen via importbestand

De betaalwijze van vakantiegeld bij bestaande medewerkers kan nu worden aangepast via het importbestand (update werknemers).

Nummer gekoppeld aan betaalwijze reserveringen

Elke betaalwijze van reserveringen heeft nu een nummer, zodat duidelijk is wat in het importbestand ingevuld kan worden.

Directe filtertoepassing nieuwe gebruikerstags

Als de tags van een gebruiker worden aangepast wordt het nieuwe filter onmiddellijk toegepast, ook als deze gebruiker is ingelogd.

 

Update 08-05-2011

Nieuwe optie: journaalposten splitsen per periode

Van een run over meerdere perioden (TWK) kunnen de journaalposten nu per periode weergegeven worden. Dit is in te stellen op bedrijfsniveau, tabblad Instellingen, dashlet Salarisdocumenten instellingen.

Toevoegen mededeling bij loonrunaanvraag

Bij het aanvragen van de loonrun (bedrijfsniveau, dashlet Run aanvraag) kan een mededeling worden ingevoerd door de aanvrager. Deze mededeling verschijnt bij het behandelen van de aanvraag (Global, dashlet Run aanvraag) als tooltip onder het informatie-icoontje.

Nieuwe reserveringsberekening: Op basis van einde periode

De berekening hiervan is als volgt: (Ingegeven percentage) * (grondslag laatste periode) * (aantal perioden) * (gemiddeld parttime percentage).

Loonstrook medewerker uit dienst: alleen eenmalige compon.

Zodra een medewerker uit dienst is wordt een loonstrook gecreëerd met enkel eenmalige loon- en urencomponenten. Vaste urencomponenten en vaste dagen worden bij medewerkers uit dienst nu net als vaste looncomponenten niet meegenomen in de berekening.

Import looncomponenten aangepast

Bij het importeren van looncomponenten kan een werknemer nu verspreid staan over meerdere rijen.

Versturen signaal "Loonstrook staat klaar" duidelijker gemaakt

Het versturen van het signaal dat de loonstrook klaar staat is duidelijker gemaakt. Na het klikken op "medewerkers inlichten" verschijnt een laad-scherm om te voorkomen dat meerdere keren op de knop wordt geklikt.

Aanpassingen Default medewerker

 • Waarde van de looncomponenten kan nu uit meer dan vijf cijfers bestaan.
 • Aanmaken van nieuwe medewerker vult nu de reservering betaalopties correct.

 

Update 01-05-2011

Nieuw salarisdocument: "Run Controle"

Nieuwe runs slaan de run checkmeldingen op in dit document.

Dropdown profielkeuze alfabetisch: eerst profielnaam, dan tags.

Berekening parttime% uurloners

Bij uurloners wordt nu een parttime percentage berekend voor:

 • minimumwaarde reservering;
 • premiekortingen;
 • afdrachtsverminderingen.

Naam & pers.nr. in PDF rapport Looncomponenten

De PDF van de rapporten Looncomponenten op medewerkersniveau bevat nu de naam en persnr van de medewerker.

Managerlogin aangepast

 • Als op Home een dashlet open is zijn onderaan nu snelkoppelingen naar de andere dashlets zichtbaar.
 • Kan kan nu meldingen in de tijdregistratie aanpassen, bijvoorbeeld "geplande" uren op "goedgekeurd" zetten.

Aanpassing loonstrook

Bij een verandering van het "aantal" bij uren en looncomponenten komt nu alleen het verschil op de nieuwe loonstrook in plaats van het nieuwe totaal.

Eigen brancheregel op debiteurniveau uit / op bedrijfsniveau aan

Van een eigen branche kan op debiteurniveau een regel standaard worden uitgezet. Op bedrijfsniveau kan de regel indien nodig worden aangezet.

Afdrachtsverminderingen i.c.m. kwartaaltabel

Afdrachtsverminderingen werken in combinatie met de kwartaaltabel als op medewerkersniveau, dashlet Loonheffingen, bij speciale tabel optie 280 (studentenregeling) is geselecteerd.

Export Syntrus Achmea incl. meer componenten

Het pensioenexportoverzicht van Syntrus Achmea laat nu naast de pensioeninhoudingen ook andere componenten zien, zoals sociaal fonds. (Deze informatie stond wel altijd in de XML.)

Verwijderd grootboekschema in historie

Als een grootboekschema is verwijderd wordt dit op bedrijfsniveau in de historie van het grootboekschema weergegeven.

 

Update 24-04-2011

Journaalposten nu te splitsen per looncomponent

Journaalposten kunnen nu worden gesplitst per looncomponent. Deze optie kan worden geselecteerd op bedrijfsniveau, tabblad Instellingen, dashlet Salarisdocumenten instellingen.

Afdrachtsvermindering S&O nu negatief in te voeren

Looncode Afdrachtsvermindering onderwijs toegevoegd

De looncode afdrachtsvermindering onderwijs (8930) is op bedrijfsniveau toegevoegd. Hiermee kan afdrachtsvermindering onderwijs worden ingevoerd voor medewerkers die niet in dienst zijn.

Aanpassing loonstrook bij 65 jaar of ouder

Als een werknemer 65 jaar of ouder is verschijnt geen minimumloon meer op de loonstrook en wordt de run check voor het minimumloon overgeslagen.

 

Update 17-04-2011

Nieuw: Default medewerker

Via de Default medewerker kunnen standaard instellingen worden gedefinieerd voor het aanmaken van nieuwe medewerkers. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

 

Update 10-04-2011

Salarisdocument "Loonstroken Bedrijf" toegevoegd

Dit document is een optelling van alle loonstroken werkgever in de run. Dit document kan toegevoegd worden op bedrijfsniveau, dashlet Salarisdocumenten, "Zichtbare documenten wijzigen".

Soms geen run check Premievrijstelling overgangsregeling

De run check Premievrijstelling overgangsregeling (optie 10) wordt overgeslagen als de medewerker één of meerdere van de volgende instellingen heeft:

 • Invloed verzekeringsplicht C (geldt voor DGA's);
 • Speciale tabel 5 (niet premieplichtig);
 • Premiekorting optie 10 is al geselecteerd.

 

Run check meldingen nu incl. code: Letter gevolgd door nummer

Nieuwe optie in periodebrancheregeling

Er is een nieuwe optie in de periodebrancheregeling: "Ziekte-uren tellen in grondslag als 100%".

Nieuwe foutmelding bij pensioenexport Cordares

De pensioenexport naar Cordares OLP geeft bij ontbrekende of foute adressen van medewerkers nu een foutmelding adres in plaats van een algemene foutmelding.

Debiteurtags zichtbaar bij gebruikersprofielen

Bij het kiezen tussen gebruikersprofielen zijn nu de debiteurtags zichtbaar tot welke de gebruikersaccount toegang heeft.

Dashlet HR Documenten op bedrijfsniveau duidelijker

Het dashlet HR Documenten op bedrijfsniveau is duidelijker gemaakt door jaardocumenten en periodedocumenten te scheiden.

Foutmelding import bij identieke kolomnamen

Een import genereert nu een foutmelding als tweemaal dezelfde kolomnaam wordt gebruikt. Alleen bij unieke kolomnamen werkt de import.

 

Update 03-04-2011

Loonstrook templates toegevoegd

De nieuwe loonstrook templates zijn in te stellen op bedrijfsniveau, tabblad Instellingen, dashlet Salarisdocumenten instellingen.

Debiteurtags toe te voegen op debiteurniveau

Debiteurtags kunnen nu behalve op Global niveau => Debiteurenbeheer ook op debiteurniveau, dashlet Debiteur info worden toegevoegd.

Rapport HR NAW gegevens medewerkers uitgebreid

Aan het rapport HR NAW gegevens medewerkers op bedrijfsniveau zijn de kolommen "Mobiel werk" en "Mobiel privé" toegevoegd.

Nieuwe looncodes voor handmatige aanpassing res. grondslag

Er zijn nieuwe looncodes toegevoegd waarmee handmatig de grondslag van de reserveringen aangepast kan worden: 7716, 7725, 7735 en 7745.

Aantal niveaus bij 2 wizards aangepast

De Global wizards Loonaangifte en Pensioenexport maken en verzenden kijken nu één niveau in plaats van alle niveaus naar beneden. Alleen de bedrijven direct onder de eigen debiteuren zijn zichtbaar.

Tooltip verlof toont nu verlofgroep

De tooltip van het verlof in de kalendertabbladen op organisatie-, bedrijfs- en medewerkersniveau laat nu de verlofgroep zien.

 

Update 27-03-2011

Nieuwe import dashlets beschikbaar

Er zijn nieuwe import dashlets beschikbaar, op Global, debiteur-, organisatie- en bedrijfsniveau, onder de naam "Import / Export Geavanceerd". Tevens is op bedrijfsniveau een simpele versie beschikbaar die alleen de geselecteerde tabbladen importeert: "Import / Export Bedrijfsniveau". De voordelen zijn:

 • meer gegevens importeren/exporteren;
 • importbestanden worden opgeslagen en kunnen weer gedownload worden;
 • imports kunnen ongedaan gemaakt worden.

Leeftijdsgrens bij minimumwaarden reservering

Aan de minimumwaarden van een reservering kan nu een leeftijdsgrens gekoppeld worden. Dit is in te stellen op bedrijfsniveau in het dashlet Reserveringen.

Nieuw medewerkersfilter toegevoegd: rooster

Met behulp van dit filter kunnen uurloners eenvoudig gefilterd worden.

Historie toont begin- / einddatum gegevens

Bedrijfsadres, medewerkersadres en bankrekening laten in de historie nu de begin- en einddatum zien.

 

Update 20-03-2011

Export journaalposten naar Exact Online & Navision toegevoegd

De export van journaalposten naar Exact Online en naar Navision is toegevoegd. Deze is in te stellen op bedrijfsniveau, tabblad Instellingen, dashlet Salarisdocumenten instellingen.

Ondersteuning voor meerdere salarisverlagende looncodes

Het gebruik van meerdere looncodes die het salaris verlagen wordt nu ondersteund. Voorbeeld: verschillende ziekteuren op 1 loonstrook.

Meegeven debiteurtags bij import nieuwe debiteur

Debiteurtags kunnen nu meegegeven worden bij het importeren van een nieuwe debiteur. Je kunt de import template downloaden om de nieuwe kolommen op het tabblad Debiteur te zien.

Meegeven debiteurtags bij import nieuwe debiteur

Er is een check toegevoegd bij het aanmaken van pensioenexport A&O services:

 • Uren gewerkt kan niet meer zijn dan aantal dagen * 7,5.
 • Uren gewerkt kan niet meer zijn dan aantal dagen * 8 als beroepcode = 318, 319, 895 of 897.

Run check waarschuwing toegevoegd

Als bij een medewerker "Kleinebanenregeling toepassen" uitstaat en de medewerker is 22 jaar of jonger, dan geeft de run checker een waarschuwing.

 

Update 13-03-2011

Nieuw: debiteurtags

Een debiteur met een bepaalde tag kan alleen gezien worden door een gebruikersaccount met toegang tot deze tag. Dit systeem is hoofdzakelijk bedoeld voor gebruikers van het accountantspakket.

 • Op Global niveau stel je de tags in.
 • Op Global niveau => Debiteur beheer voeg je tags toe aan debiteuren.
 • Op Global niveau => gebruikersaccounts voeg je tags toe aan gebruikersaccounts.

Alleen gebruikersaccounts met toegang tot debiteuren ("Administrator met debiteurenbeheer" en "Debiteurenbeheerder") kunnen gebruik maken van de tags.

NB: Het toekennen van specifieke tags aan een gebruikersaccount "Administrator met debiteurenbeheer" heeft niet veel zin, omdat deze gebruiker zijn eigen tags aan kan passen. De gebruikersaccount "Debiteurenbeheerder" heeft geen administrator rechten en kan niet zijn eigen tags aanpassen. Voor deze gebruiker kan dus wel een filter gemaakt worden.

Helppagina opent nu in nieuw venster

Foutmelding run checker toegevoegd

Het gebruik van looncodes voor de splitsing van netto loon (5798, 5799, 5800, 5901 t/m 5905) zonder een bijbehorend bankrekeningnummer geeft nu een foutmelding in de run checker.

Eigen instelling voor leeftijdcheck staffels brancheregel

De leeftijdcheck voor staffels in een brancheregel heeft nu een eigen instelling, onafhankelijk van de instelling voor de brancheregel zelf.

Handmatig uitzetten Kleinebanenregeling

De Kleinebanenregeling kan nu handmatig uitgezet worden in het dashlet Loonheffingen van de medewerker.

 

Update 27-02-2011

Wizard Pensioenexport verzenden toegevoegd op Global

Vaste urencomponenten en dagen toegevoegd

Op medewerkersniveau zijn vaste urencomponenten en dagen toegevoegd. Deze werken hetzelfde als vaste looncomponenten. Ze kunnen echter nog niet geïmporteerd/geëxporteerd worden.

Gironr. in ClieOp bij ontbreken bankrek.nr.

Als bij een bedrijf geen bankrekening- maar wel een gironummer is ingevuld wordt bij het maken van de ClieOp dit gironummer overgenomen.

Reserveringen meetellen in andere reserveringen

Reserveringen laten meetellen in andere reserveringen werkt nu als volgt: bijschrijven en uitbetalen van reservering 1 (LC 7711 en 7710) kunnen meetellen in grondslag voor reserveringen 2, 3 en 4. Bijschrijven en uitbetalen van reservering 2 (LC 7721 en 7720) kunnen meetellen in grondslag voor reserveringen 3 en 4. Bijschrijven en uitbetalen van reservering 3 (LC 7731 en 7730) kunnen meetellen in grondslag voor reservering 4.

Pensioen export A&O services nu beschikbaar

Optellen bedragen in ClieOp

ClieOp telt nu positieve en negatieve betalingen bij elkaar op. Als het totaal negatief wordt wordt de optelling overgeslagen.

 

Update 20-02-2011

Nieuwe import en export live

De nieuwe import en export zijn live en te vinden op bedrijfniveau (Import / Export Bedrijfsniveau en Geavanceerd) en op Global niveau (Import / Export Geavanceerd).

Hiermee kan hetzelfde als de oude import/export, met drie verbeteringen:

 • meer velden te importeren/exporteren;
 • lege velden in een update worden overgeslagen, dus ze overschrijven geen bestaande gegevens;
 • de import kan ongedaan gemaakt worden.

Nieuw veld in pensioenexportinstellingen

Er is een nieuw veld "Afzendadres e-mail" in de pensioenexportinstellingen bij Cordares bouw, Cordares schoonmaak en A&O.

Bankrek.nr. laatste periode run in ClieOp / betaallijst

In een run over meerdere perioden wordt in de ClieOp en de betaallijst bij een medewerker voor alle perioden in de run het bankrekeningnummer van de laatste periode in de run genomen.

Voorbeeld: in een TWK-run over periode 1 en 2 heeft de werknemer voor de betaling over beide perioden hetzelfde bankrekeningnummer: het nummer dat in periode 2 staat ingevuld.

Locken run: ook voorgaande runs gelockt

Bij het locken van een run (bedrijfsniveau, dashlets Loonopdracht en Run aanvraag) worden nu ook alle voorgaande runs gelockt.

2 kolommen toegevoegd aan rapport Medew. verzuimregistr.

Aan het rapport Medewerker verzuimregistratie (Bedrijfsniveau, Overzichten, dashlet Rapporten HR) zijn 2 kolommen toegevoegd: uurloon en aantal roosteruren.

Wizard pensioenexport toegevoegd

Op Global niveau is een nieuwe wizard toegevoegd voor het maken van een pensioenexport. Deze werkt hetzelfde als de wizard Loonaangifte.

 

Update 13-02-2011

Verwijderen loonheffingsnummer

Als onder een loonheffingsnummer loonaangiften bestaan kan het loonheffingsnummer niet meer verwijderd worden

Nieuw in Bedrijf Instellingen: "Begin periode loonaangifte"

"Begin periode loonaangifte" is een nieuwe instelling op bedrijfsniveau, dashlet Bedrijf Instellingen. Geeft periode aan vanaf wanneer het bedrijf loonaangiften kan sturen en er gefactureerd kan worden.

Personeel heeft nu nummer

Personeel (bijvoorbeeld managers) heeft nu een nummer. Dit wordt gebruikt in import- en exportbestanden. Bestaande personeelsleden hebben nummer 0.

Optie tweede leaseauto toegevoegd

De optie is toegevoegd om bij een werknemer een tweede leaseauto in te voeren.

 

Update 30-01-2011

Nieuwe optie bij periodebrancheregel

Als de optie "max aanpassen aan pt%" is aangevinkt bij een periodebrancheregel dan is een nieuwe optie beschikbaar: "pt% toestaan boven 100%".

 

Update 23-01-2011

Betaaldatum bij downloaden ClieOp

Bij het downloaden van een ClieOpbestand kan nu een betaaldatum ingegeven worden.

Nieuwe optie bij periodebranche

Er is een optie toegevoegd aan de periodebranche voor het berekenen van pt% van uurloners: "gewerkte uren (loonaangifte)". Hiermee worden de loonaangifte-uren genomen in plaats van de lijst met urencodes die is gedefinieerd.

Zoeken van bedrijven opgesplitst t.b.v. snelheid

Het zoeken van bedrijven is opgesplitst: om het programma sneller te maken verschijnen nu alleen de bedrijven direct onder de debiteur in het zoekvenster. Om alle bedrijven te laden kan je op 'laad meer' klikken.

 

Update 16-01-2011

Werkkostenregeling live

 

Update 09-01-2011

Gegevens bestaande medewerker naar nieuwe kopiëren

Het is nu mogelijk om bij het aanmaken van een manager/personeelslid de gegevens over te nemen van een bestaande medewerker.

Aanpassingen Kleinebanenregel

 • Kan niet meer worden toegepast in combinatie met de groene tabel.
 • Heeft geen invloed meer op werknemerspremies waarvoor de werkgever eigenrisicodrager is.
 • Looncodes die normaal gesproken eenmalig gebruikt worden (de meeste betaling tegen BT) worden nu automatisch uitgesloten van de grondslag voor de Kleinebanenregeling. De grondslag voor de KBR kan handmatig aangepast worden in het loonmodel met behulp van de grondslagen 10050 en 10051. 10051 kan gebruikt worden om 10050 in het master loonmodel op te heffen.

Dashlet Reserveringen (bedrijfsniveau) aangepast

Het dashlet Reserveringen op bedrijfsniveau is aangepast, zodat reserveringen ook in 2009 kunnen starten.

 

Update 02-01-2011

Nieuwe optie bij jaarbrancheregel

Er is een optie toegevoegd aan jaarbrancheregel: apart jaaruren ingeven voor berekening van pt% naar ft% en van ft% naar pt% (bijv voor bouwbranche).

Wizard nieuwe medewerker aangepast

De wizard Nieuwe medewerker is aangepast. Er is een herschikking van de velden gedaan zodat e.e.a. duidelijker en logischer is.

 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk