PFZW branches loondispensatie

In dit artikel wordt uitgelegd dat loondispensatie het pensioengevend salaris niet mag verlagen. Zie uitleg van PFZW:

Klik hier voor een overzicht van PFZW branches.

"Dispensatie van de verplichting om ten minste het wettelijk minimumloon te betalen. Loondispensatie is van toepassing op de werkgever die een werknemer in dienst neemt die recht heeft op een WAJONG-uitkering, of die jonggehandicapte is maar nog geen aanspraak kan maken op een WAJONG-uitkering omdat hij jonger is dan 18 jaar. Loondispensatie is alleen mogelijk als de arbeidsprestatie van de jonggehandicapte werknemer ten gevolge van ziekte of gebrek duidelijk minder is dan de arbeidsprestatie die een geldelijke beloning van het voor hem geldende wettelijk minimumloon rechtvaardigt. Deze koppeling aan het niveau van het wettelijk minimumloon geldt met ingang van 29 december 2005. Loondispensatie leidt dus altijd tot een loon onder het minimumloon. Als het loon van een Wajongers lager is dan de franchise, vindt er geen pensioenopbouw plaats. De werkgever moet de werknemers met loondispensatie reglementair gezien wel aanmelden, en wel voor het werkelijke salaris en deeltijdfactor, niet voor het minimumloon.

In het geval van een loonkostensubsidie betaalt de overheid haar financiële bijdrage niet in de vorm van een uitkering aan de Wajonger maar als subsidie aan zijn werkgever. De werkgever betaalt dan vervolgens het volledige minimumloon of CAO loon uit aan de Wajonger. Het gehele loon (inclusief het gesubsidieerde deel) valt onder het pensioengevend loon. De Wajonger wordt hierdoor niet meer geconfronteerd met een lagere pensioengrondslag (en daarmee geen of verminderde pensioenopbouw)."

 

Opmerkingen