Geplande branche-aanpassingen per 2021

Gedurende het jaar kunnen er wijzigingen in brancheregelingen zijn. Ook kan het gebeuren dat wij een grondslag anders hebben ingericht dan verwacht wordt vanuit het pensioenfonds, zodat een aanpassing nodig is.

Wijzigingen / aanpassingen met een (grote) impact voor de medewerkers voeren wij alsnog door en communiceren dat via Aanpassingen Branches, Salaristabellen & Looncomponenten

Aanpassingen die slechts een geringe afwijking tot gevolg hebben zullen wij pas per het nieuwe jaar doorvoeren.
Een voorbeeld is het aanpassen van een sociaal fonds (dat volledig ten laste is van de werkgever), waarvan het gevolg zou kunnen zijn dat je voor alle medewerkers een correctie vanaf de eerste periode zou moeten verwerken.
Indien mogelijk zullen we in dat geval wel een tijdelijke oplossing voor het huidige jaar realiseren. 

De volgende branche-aanpassingen staan tot nu toe per 2021 gepland. (Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.)

Aanpassingen per 2021

Branches 0270 & 0170 (Groothandel in aardappelen & Groothandel in aardappelen, groenten en fruit)
Urencode 2190 wordt aan de grondslag van deze branches toegevoegd.

Branche 0080 (Zoetwaren)

 • De medewerker-uren voor regeling 4 (Pensioen | Periode) worden aangepast van 'gewerkte uren (branche)' naar 'gemiddelde gewerkte uren'.
 • LC3748 (Onbetaald verlof 100%) wordt toegevoegd aan de grondslag van regelingen 4 en 6.

Branche 0001 (Grafische bedrijven)
Per 2021 zal deze branche alleen de volgende urencodes bevatten:

 • 2100 Gewerkte uren

 • 2101 Gewerkte uren (bruto uurloon 1)

 • 2102 Gewerkte uren (bruto uurloon 2)

 • 3170 Ziekteuren Uurloner 70%

 • 3175 Ziekteuren Uurloner 75%

 • 3180 Ziekteuren Uurloner 80%

 • 3185 Ziekteuren Uurloner 85%

 • 3190 Ziekteuren Uurloner 90%

 • 3191 Ziekteuren Uurloner 91%

 • 3195 Ziekteuren Uurloner 95%

 • 3200 Ziekteuren Uurloner 100%

 • 3201 Ziekte uren (N-B)

Tevens zullen enige looncodes voor Ploegentoeslag aan de grondslag van regeling 26 | Pensioen PGB worden toegevoegd.

Branche 0175 / 0176 / 0177 / 0178 / 0179 (Schilders)
De leeftijdsberekeningsmethode voor eindleeftijd van de pensioenregeling wordt ingesteld op 'Begin periode'.

Branches 0175 / 0176 / 0177 / 0179 (Schilders)

 • In de OP- en OVOP-regelingen worden de looncodes 1070, 1085, 1130 en 1145 uit de grondslag verwijderd.
 • In de OP- en OVOP-regelingen worden de urencodes 2210, 2220, 2230, 2240, 3170 en 3185 uit de grondslag verwijderd.
 • Looncode 1099 en urencode 3100 worden aan deze branches toegevoegd. 
 • De OVOP-regeling stopt na PRIS-periode 13-2020, dus de percentages worden per 4 januari 2021 (begin PRIS-periode 1-2021) op 0 gezet.
 • In de OP-regelingen wordt de VCR-methode gedeactiveerd (geldt ook voor branche 0178).

Branche 2948 (VVT)

 • Voor de AP-regelingen (3 en 4) wordt de correctiefactor ziekte aangepast (identiek aan de OP-premie).
 • Bij regelingen 1 en 3 (Premie OP / AP) wordt de startleeftijd gewijzigd in 21 jaar.

Metaal & Techniek (alle branches)
In alle M&T-branches worden de volgende aanpassingen gedaan:

 • looncode 1006 wordt toegevoegd aan alle regelingen, behalve de regelingen Bijtelling Vakantiebonnen.
 • looncode 1390 wordt verwijderd uit de regelingen Pensioenpremie PMT / Pensioenpremie PMT II - laag / Pensioenpremie PMT (uurloner) / Pensioenpremie PMT II - laag (uurloner) / Pensioenpremie PMT II - hoog / Pensioenpremie PMT II - hoog (uurloner).
 • urencode 3039 wordt verwijderd uit de WWM-regelingen.
 • looncode 1200 wordt verwijderd uit de WWM-regelingen, indien deze niet in de grondslag van de overige regelingen in een bepaalde M&T-branche staat.
 • De in/uitdienst pro-rataberekening wordt voor de PMT-regelingen op 'Kalenderdagen gemaximeerd op 30 dagen' gezet (is nu '30 dagen in/uitdienst prorata').

Branche 0134 (Metaal en Techniek | Scheepsbenodigdhedenhandelaren)
Aan deze branche worden de regelingen voor de WWM toegevoegd.
=> 01-10-2020: dit is gerealiseerd, zie opm. bij dit nieuwsbericht.

Branche 0171 (Metaal en Techniek | Tankstations en wasbedrijven)
Urencode 3200 wordt toegevoegd aan regelingen 10 en 11 van deze branche. 

Branche 0011 (Beroepsvervoer Taxi)
In regeling 6 | vakantiedagen MUP worden de volgende looncodes toegevoegd aan de grondslag:

 • 1070| Ziektegeld 70%

 • 1075| Ziektegeld 75%

 • 1080| Ziektegeld 80%

 • 1085| Ziektegeld 85%

 • 1090| Ziektegeld 90%

 • 1091| Ziektegeld 91%

 • 1095| Ziektegeld 95%

 • 1130| Ziekteuren 70%

 • 1135| Ziekteuren 75%

 • 1140| Ziekteuren 80%

 • 1145| Ziekteuren 85%

 • 1150| Ziekteuren 90%

 • 1151| Ziekteuren 91%

 • 1155| Ziekteuren 95%

 • 1160| Ziekteuren 100%

 • 4797| Doorbetalen bijzonder verlof

Branche 0042 (vlakglas)
De optie 'franchise geen max 100%' wordt gedeactiveerd.

Branche 0195 (Jeugdzorg)
De instelling voor medewerker-uren in de PAWW-regeling (nr. 10) wordt omgezet van gemiddelde uren naar loonaangifte-uren.

Branches 0002 / 0028 / 0029 / 0036 / 0113 / 0191
De eindleeftijd voor de regeling voor het Sociaal Fonds wordt gewijzigd in de AOW-leeftijd (was 66 jaar / 11 maanden).

Branche 0028 (Detailhandel Branche (Mode en Sport))
In regeling 1 | Ouderdomspensioen worden de volgende aanpassingen gedaan:

 • looncode 3751 wordt uit de grondslag verwijderd
 • urencode 3800 wordt aan de grondslag toegevoegd

Branche 0172 (Detailhandel Algemeen)
Regeling 4 | Sociaal Fonds wordt standaard uitgeschakeld, aangezien deze alleen verplicht is voor de Retail Non-Food. Indien gewenst kan deze op bedrijfsniveau worden aangevinkt.

Branche 0123 (Horecagilde)
Om de grondslag te kunnen maximeren o.b.v. het daadwerkelijke aantal gewerkte uren wordt de optie 'Max aanpassen aan pt%' geactiveerd.

Branche 0078 (Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijven)

Looncode 1390 wordt toegevoegd aan regeling 5 | RAS.

Agrarische branches

 • toevoegen min/max-bedragen aan de Arbo-regelingen
 • toevoegen maandelijkse reservering vakantiegeld (8%) aan grondslag berekening Sazas-regelingen (LC 7710 wordt uit grondslag gehaald)
 • gelijktrekken grondslag Sazas-regelingen

Branche 0242 (Metalektro)

 • Aan de grondslag van de WIA- en WGA-hiaatregelingen (9, 10, 11 en 14) worden de volgende looncodes toegevoegd: 1200 / 1210 / 1213 / 1222.
 • Aan regeling 10 | WGA-hiaat standaard wordt een vloerbedrag toegevoegd ter waarde van het voltijds minimumloon.
 • Regeling 3 | VEP stopt en wordt daarom gedeactiveerd.
 • Alle PME-regelingen krijgen als eindleeftijd de pensioengerechtigde leeftijd.

Branche 0008 (Bakkersbedrijf)

 • Eindleeftijd regeling 3 | Sociaal fonds zal worden aangepast naar 66 jaar en 3 maanden (eind periode). 

Branche 0045 (Groenten en Fruitverwerkende industrie branche)

 • Looncodes in grondslag regeling 1 in lijn met overige Agrarische branches. 

Branche 0216 (ABP Overheid provincies gemeenten en waterschappen)

 • Eindejaarsuitkering wordt in alle regelingen op 6,75% gezet.

Detailhandelbranches (Pensioenfonds Detailhandel)

 • De pro-rataberekening voor de OP-regelingen wordt gebaseerd op kalenderdagen i.p.v. werkdagen. 
 • Looncode 6100 | Vitaliteitsregeling wordt toegevoegd aan de grondslag van alle regelingen.

Branche 0087 (Uitzendkrachten ABU)

 • Looncodes 7268 and 7269 (output-looncodes van regeling 6 | Aanvulling ziektewet) worden toegevoegd aan de grondslag van regeling 5 | Sociaal fonds.

Branche 0135 (Kinderdagverblijven)

 • In de OP- en AP-regeling wordt % 'Overige uitkering' op 0 gezet.
 • Urencode 4105 | Uitbetalen vakantieuren (tabel) wordt toegevoegd aan de grondslag van regelingen 2 (OP) en 4 (AP).

Branche 0181 (Kraamzorg)

 • Urencode 4100 | Uitbetalen vakantieuren (BT) wordt uit de grondslag van beide regelingen gehaald.

Branche 0236 (Kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf)

 • De grondslag van regeling 4 | Fonds Collectieve Belangen wordt op 'Loon in geld' gezet (is nu 'SV Loon na de branche minus de eigen grondslag').

Branche 0079 (Detailhandel Slagersbedrijven)

 • De grondslag van regeling 7 | Stichting Aanvullingsfonds (SAS I) wordt gelijkgetrokken aan regeling 3 | Sociaal Fonds en daarom op 'SV Loon voor de branche minus de eigen grondslag' gezet (is nu 'SV Loon na de branche minus de eigen grondslag').
 • De eindleeftijd van regelingen 4 | WGA/WIA en 5 | WGA-gat wordt gewijzigd in de AOW-leeftijd.

Branche 0129 (Metaalbewerkingsbedrijf)

 • Looncode 1160 wordt toegevoegd aan de grondslag van regeling 21 en 22.

Branches 0044 / 0074 / 0095 (VLEP)

 • Er wordt een eindejaarsuitkering van 2% toegevoegd aan de grondslag van regeling 1 | Pensioenregeling.

Branche 0017 (Bouwmaterialen Hibin)

 • De in/uitdienst pro-rataberekening wordt voor regelingen 1, 2 en 4 op 'Kalenderdagen gemaximeerd op 30 dagen' gezet (is nu 'Normaal').
 • De controle voor de eindleeftijd van regelingen 1 en 2 wordt op 'Begin huidige periode' gezet (is nu 'Eind huidige periode').

Bouwbranches

 • Looncode 1060 | Zorgverlof 70% wordt toegevoegd aan de grondslag van alle regelingen waar deze nog ontbreekt.

Branche 0220 (Apothekersmedewerkers)

 • De in/uitdienst pro-rataberekening wordt voor de OP-regelingen (1 en 3) op 'Kalenderdagen gemaximeerd op 30 dagen' gezet (is nu 'Kalenderdagen in periode in/uitdienst pro rata').
 • De controle voor de eindleeftijd van regeling 1 wordt op 'Begin huidige periode' gezet, analoog aan regeling 3.

Branche 0149 (Kunst en Cultuur)

 • Voor Toneel & dans en Musea wordt een aparte Ouderdomspensioenregeling toegevoegd; de huidige regeling 1 | Ouderdomspensioen blijft bestaan voor Poppodia.
 • In de OP- en AP-regelingen wordt de optie 'Correctiefactor ziekte' geactiveerd.

Branche 0097 (Sociaal Werk)

 • Aan de OP- en AP-regeling wordt 0,1% 'Overige uitkering' toegevoegd, incl. vakantiegeld.

Branche 0014 (Particuliere Beveiliging)

 • Het pensioengevend salaris wordt per 2021 berekend op basis van het werkelijke salaris aan het begin van elke maand of vierwekelijkse periode. Daarom worden nieuwe perioderegelingen gecreëerd voor 1 | Pensioenregeling en 6 | Aspiranten Verplichte basispensioenregeling (dit zijn nu nog jaarregelingen).

Branche 0188 (Geestelijke gezondheidszorg)

 • Bij regelingen 1 en 3 (Premie OP / AP) wordt de startleeftijd gewijzigd in 21 jaar. En regeling 2 en 4 worden toegevoegd voor de berekening voor de medewerkers tot 21.

PAWW-regeling

Aan de volgende branches wordt de PAWW-regeling toegevoegd:

 • 219 (Afbouw)
 • 173 (Banden- en Wielen)
 • 214 (Betonindustrie)
 • 14 (Beveiliging)
 • 103 (Catering)
 • 270 (Groothandel in aardappelen)
 • 170 (Groothandel in aardappelen, groenten en fruit)
 • 151 (Sport)
 • 65 (Linnenverhuur-, Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven)
   

Andere pensioenuitvoerder of exportformaat

Branches die per 1-2021 overgaan naar een van de UPA-formaten:

UPA TKP
 • 0075 | Recreatie
 • Alle agrarische branches
 • 0008 | Bakkersbedrijf
 • 0111 | Kappersbedrijven
 • 0069 | Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven (was UPA Centric)
 • 0050 | Houthandel (was UPA Centric)
 • 0184 | Orgelbouwbedrijf (was UPA Centric)
 • 0062 | Kappersorganisatie Fusion
UPA PGB (startleeftijd regelingen gaat naar 1 jaar (was 22 jaar)
 • 0170 / 0270 / 0221 / 0222 | AVH-branches
 • 0076 | Reisbranche
UPA Capgemini
 • Alle detailhandelbranches m.u.v. 0079 | Slagersbedrijven en 0111 | Kappersbedrijven
UPA Susag
 • 0175 / 0176 / 0177 / 0178 / 0179 | Schilders (Sociaal Fonds)

Let op voor 2021 zullen er voor schildersbedrijven 2 pensioenexport bestanden moeten worden aangemaakt en verzonden: UPA Susag en A&O services (de huidige).

UPA AZL
 • 0051 | Houtverwerkende industrie
 • 0185 | Jachtbouw
 • 0044 | Vlep
 • 0074 | Pluimveeverwerkende industrie
 • 0095 | Vleeswarenindustrie
 • 0096 | Vleessector

Wijzigingen in systeem CAO-modellen

CAO-model 592 (Gespecialiseerde Detailhandel in Bloemen en Planten)

De aanpassing van de normale arbeidsduur volgens CAO per 1 januari 2021 van gemiddeld 38 uur per week naar gemiddeld 40 uur per week heeft per die datum de volgende gevolgen:

 • de gekoppelde salaristabel 593 bevat bedragen o.b.v. een 40-urige werkweek
 • het gekoppelde fulltime roostermodel wordt 40 (Rooster 40 uur)
 • in het gekoppelde verlofmodel 592 wordt het fulltime verlofsaldo 160 uur (was 152 uur)

CAO-model 725

De namen van dit CAO-model en van de bijbehorende modellen, branche (0209), FT rooster en salaristabellen (724 en 725) worden gewijzigd.

Huidige naam: Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen

Nieuwe naam: Groen, Grond en Infrastructuur

Opmerkingen