Geplande branche-aanpassingen per 2022

In de loop van een jaar kunnen er wijzigingen in brancheregelingen zijn. Ook kan het gebeuren dat wij een grondslag anders hebben ingericht dan verwacht wordt vanuit het pensioenfonds, zodat een aanpassing nodig is. Gedurende de eerste maanden van 2021 hebben wij dan ook enige correcties en aanpassingen per 1-2021 gedaan en deze gecommuniceerd via kennisbanksectie Aanpassingen Branches, Salaristabellen & Looncomponenten.

Naarmate het jaar vordert worden de TWK-runs die daarvoor nodig zijn echter steeds omvangrijker. Daarom voeren we momenteel alleen nog wijzigingen / aanpassingen met een (grote) impact voor de medewerkers per 1-2021 door. Aanpassingen die slechts een geringe afwijking tot gevolg hebben zullen wij per 1-2022 doorvoeren.
Een voorbeeld is het aanpassen van een sociaal fonds (dat volledig ten laste is van de werkgever), waarvan het gevolg zou kunnen zijn dat je voor alle medewerkers een correctie vanaf de eerste periode zou moeten verwerken.
Indien mogelijk zullen we in dat geval wel een tijdelijke oplossing voor het huidige jaar realiseren. 

De volgende branche-aanpassingen staan tot nu toe per 2022 gepland. (Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.)

Aanpassingen per 2022

Alle ABP-branches

 • Urencodes 3170 & 3200 worden aan de grondslag van alle regelingen toegevoegd (behalve aan 18 | O&O-fonds in 0244). Dit is al gedaan voor branche 0216.

Branche 0209 Groen, Grond & Infrastructuur

 • De grondslag van alle Cumela-regelingen wordt gelijkgetrokken: SV Loon na de branche minus de eigen grondslag.

Branche 0002 Detailhandel (Wonen)

 • Regeling 2 wordt standaard uitgeschakeld, Type en Fonds worden verwijderd.

Alle PGB-branches

 • De pro-rataberekening van de PGB-regelingen wordt op 'Kalenderdagen in periode in/uitdienst pro rata' gezet.
 • In de PGB-jaarregelingen wordt de berekening van het PT% op 'PT Gemiddelde uren' gezet.

Branche 0001 Grafimedia

 • Eindleeftijd ASF-regelingen wordt op de pensioendatum gezet (gelijk aan overige PGB-regelingen).
 • Urencode 3060 wordt toegevoegd aan de PGB-regelingen.

Agrarische branches

 • Looncodes 3040 en 3046 worden toegevoegd aan de grondslag van de pensioen-, excedent-, aspirant- en Fonds Arbeidsmarktbeleid-regelingen.
 • Max. uren per jaar wordt geactiveerd bij alle Sazas-regelingen.
 • Overwerkcodes (output-looncodes) 4114, 4115 en 4116 worden uit de grondslag van de Sazas-regelingen gehaald.

 • Er wordt een aspirantenregeling t.b.v. BPL Pensioen toegevoegd.
 • De PAWW-regeling wordt standaard uitgezet in branche 0202 Bedrijfsverzorging.

Branches 0181 Kraamzorg / 0188 Geestelijke Gezondheidszorg / 2948 VVT

 • De aspirantenregelingen worden vervangen door staffels in de pensioenregelingen.

Branche 0079 Detailhandel (Slagersbedrijven)

 • Regeling 4 | Premie WGA/WIA (voor eigenrisicodragers) wordt standaard uitgeschakeld.
 • Looncode 6100 wordt aan de grondslag van de VPL-regeling toegevoegd.

Alle Bouwbranches

 • Uren- en looncode 2250 worden uit de grondslag van alle bouwbrancheregelingen gehaald (al gedaan voor branche 0174).
 • De AP-regelingen worden standaard aangezet. Bestaande instellingen op bedrijfs-en medewerkersniveau blijven gehandhaafd.
 • Looncodes 1061 en 1062 worden aangepast, zodat ze correct werken i.c.m. het TSF.
 • Looncode 1006 wordt aan de grondslag van alle bouwbrancheregelingen toegevoegd.

Branche 0156 Baksteen

 • Looncodes 4102 en 4103 worden toegevoegd aan de grondslag van de Middelloon- en de Excedentregeling.

Branches 0152 & 0174 Bouwbedrijf

 • Extra uren- en looncodes voor ziekte worden toegevoegd aan de grondslag van de regelingen (analoog aan branche 0150).
 • LC3069 wordt toegevoegd aan de grondslag van de regelingen.

Branche 0220 Apothekersmedewerkers

 • Het % vakantiegeld wordt weer verwijderd uit regeling 6 | Compensatie Levensloop.
 • Uren- en/of looncodes 2210-2240 worden uit de grondslag van de regelingen gehaald.

Branche 0014 Beveiliging (Particulier)

 • Max. uren per jaar wordt toegevoegd aan regelingen 8/9/10.
 • Urencodes 3039/3185/3190/3041/3047 en looncodes 1050/1145/1150/4751/4755 worden toegevoegd aan regelingen 8/9/10.
 • Optie om leeftijd bij 4W-bedrijven op 1e vd maand te controleren wordt aangevinkt bij pensioen- en aspirantenregelingen.

Branche 0238 Beveiliging (Evenementen en Horeca)

 • Max. uren per jaar wordt toegevoegd aan regelingen 3/4/5.
 • Urencodes 3039/3185/3190/3041/3047 en looncodes 1145/1150/4755 worden toegevoegd aan regelingen 3/4/5.
 • Optie om leeftijd bij 4W-bedrijven op 1e vd maand te controleren wordt aangevinkt bij pensioen- en aspirantenregelingen.

Alle PGGM-branches

 • Looncode 1006 wordt toegevoegd aan de PFZW-regelingen.

Branche 0149 Kunst en Cultuur (Algemeen)

In plaats van jaar- worden perioderegelingen aangeboden voor Sociaal Fonds en Loopbaanfonds Podiumkunsten. Dit betekent het volgende:

 • regeling 4 | Sociaal Fonds Podiumkunsten vervangt regeling 9 | (keuze) Sociaal Fonds Podiumkunsten (deze wordt op 0% gezet); en
 • regeling 5 | Loopbaanfonds Podiumkunsten vervangt regeling 11 | Loopbaanfonds Podiumkunsten  (deze wordt op 0% gezet).

Ook de nieuwe regelingen staan standaard uit, dus je dient deze, indien gewenst, handmatig aan te vinken (en de oude uit te vinken). 

Branche 0242 Metalektro

 • Aan de grondslag van de WIA- en WGA-regelingen worden looncodes voor vaste toeslagen toegevoegd: 3067 Bereikbaarheidsdienst (Tabel), 3068 Gevarentoeslag (Tabel) en 3059 Toeslag bedrag (belast).
 • In de PME-regelingen wordt de controle van de eindleeftijd op 'Begin huidige periode' en de pro-rataberekening op 'kalenderdagen in periode in/uitdienst' gezet.
 • Urencode 8049 wordt aan de PME-regelingen toegevoegd.
 • Er wordt een Regeling Vervroegd Uittreden toegevoegd.

Branches 0051 Houtverw. Industrie / 0185 Hiswa

 • Urencode 2190 wordt uit de grondslag van de pensioenregelingen gehaald.
 • Urencodes 3055 en 3056 worden aan de grondslag van de pensioenregelingen toegevoegd.
 • De toetredingsleeftijd vervalt, evenals de Aspirantenregelingen.
 • De eindleeftijd van de excedentregelingen wordt gelijkgetrokken aan die van de pensioenregelingen.
 • Waarschijnlijk gaan deze branches over naar Bedrijfspensioenfonds Vlakglas (BPFV). => Uitgesteld, zie nieuwsbericht.

Branche 0078 Schoonmaak- & Glazenwassersbedrijf

 • Looncode 1402 wordt aan de grondslag van de OP- en RAS-regeling toegevoegd.

Branche 1000 IKB

 • De regelingen van deze branche worden conform CAO 301 | Sociaal Werk ingericht, zodat ze daarvoor zonder aanpassingen gebruikt kunnen worden. Dit zal ook in de naam tot uitdrukking komen. Voor andere CAO's waar de een of andere vorm van een IKB geldt blijft deze branche als een sjabloon dienen, op basis waarvan eigen IKB-regelingen kunnen worden gecreëerd.

Branche 0071 Orsima

 • Aan deze branche zal een extra (periode-)regeling worden toegevoegd, om het variabele deel van het salaris (bestaande uit de toeslagen) mee te kunnen nemen in de berekening.

Alle Schildersbranches 

 • Looncode 4751 wordt toegevoegd aan de grondslag van de regelingen.
 • Het max. aantal jaaruren wordt op 1950 gezet (max. 150 uur per periode).

0087/0088/0089 Uitzendbranches

 • De berekening van het pensioengevend salaris (de pensioengrondslag) wordt aangepast.

Branche 0236 Kartonnage- & Flexibele Verpakkingenbedrijf

 • Looncode 1085 wordt toegevoegd aan de grondslag van de OP-regeling.

Branche 0017 Bouwmaterialen

 • Uren- en looncode 2101 worden toegevoegd aan de grondslag van de OP- en Aspirantenregelingen.
 • Uren- en looncode 2120 worden verwijderd uit de grondslag van de OP-regeling (1).

Branche 0049 Horeca

 • Looncode 6478 wordt toegevoegd aan, en looncode 6326 verwijderd uit, de grondslag van de PH&C-regeling.

Branche 0075 Recreatie

 • De looncodes voor fiets / auto van de zaak worden aan de grondslag van de KIKK-regeling toegevoegd (gelijk aan de overige regelingen).
 • Regelingen 2 | Sociaal Fonds en 3 | VUTBZ worden standaard uitgezet.

Branche 0085 MITT

 • Urencode 3060 wordt toegevoegd aan de grondslag van alle regelingen.

Alle M&T-branches (m.u.v. 0242 Metalektro)

 • De berekeningsmethode van het parttime percentage wordt op 'Gemiddelde uren' gezet bij de regelingen voor WWM, O&O, SFM, WIA en WGA.

Branches 0126 Technisch Installatiebedrijf / 0129 Metaalbewerkingsbedrijf

 • De eindleeftijd van WIA-excedentregelingen wordt gelijkgetrokken aan die van de gewone WIA-regelingen: t/m 64 jaar / 11 maanden.

Branche 0080 Zoetwaren

 • Bij de regeling voor het Sociaal Fonds wordt de eindleeftijd weggehaald.

Branche 0217 Beroepsgoederenvervoer

 • Aan de jaarregelingen (m.u.v. de ORT-regelingen) wordt een minimum vakantiegeldbedrag toegevoegd. 26-01-2022: deze wijziging is, o.b.v. nieuwe informatie, teruggedraaid.
 • Er wordt een regeling Vrijwillig Vervroegde Uittreding toegevoegd.

Branche 0214 Betonindustrie

 • De controle van de eindleeftijd voor de pensioen- en excedentregeling wordt op 68 jaar / begin periode gezet.

Branche 0074 Pluimveeverwerkende industrie

 • Regeling Fonds Collectieve Belangen wordt hernoemd naar 'Premies FCB en VVU' en bestaat uit de som van beide premies. De regeling wordt standaard aangezet (verplichte bijdrages).

Branche 1200 Paww

 • De grondslag van deze losse Paww-regeling wordt op 'Loon in geld' gezet, net zoals bij de Paww-regelingen in de overige branches.

Branches 0170 / 0270 Groothandel AGF

 • Urencode 3055 wordt aan de grondslag van de regelingen toegevoegd.

Andere pensioenuitvoerder of exportformaat

Branches die per 1-2022 overgaan naar een van de UPA-formaten:

UPA TKP
 • 0242 | Metalektro
UPA Achmea
 • 0198 | Huisarts in Dienst bij een Huisarts

Algemene wijzigingen

APG- & UPA-brancheregelingen

Branches met aanlevering naar APG of via UPA krijgen op medewerkersniveau de mogelijkheid om een einddatum aan een specifieke regeling mee te geven bij voortzetting van het dienstverband.

Wijzigingen in systeem CAO-modellen

Ontkoppelen branche 1200 | PAWW

In sommige CAO-modellen is branche 1200 | PAWW nog gekoppeld als tweede branche, hoewel de systeembranches behorende tot deze CAO-modellen inmiddels een eigen PAWW-regeling hebben. Daarom wordt branche 1200 verwijderd. Dit betreft de volgende systeem CAO-modellen:

 • 496 | Beveiliging (branche 0014)
 • 465 | Banden en Wielen (branche 0173)
 • 83 | Betonindustrie (branche 0214)
 • 475 | Sport (branche 0151)

CAO-model 721 Huisartsenzorg

Het FT-rooster behorende bij dit CAO-model wordt aangepast van 164,67 naar 165 uur per maand (1.980 jaaruren).

CAO-modellen 72702 & 72703

De huidige gekoppelde branche wordt vervangen door branche 0028 Detailhandel (Retail Non-Food).

Opmerkingen