Nmbrs-aanpassingen 2022

Met de update van donderdag 9 december was het mogelijk geworden om de jaarwissel uit te voeren en was tevens het jaar 2022 beschikbaar gemaakt.

Daarnaast worden de salaristabellen en de branches de komende periode bijgewerkt naar de waarden voor 2022. Zie voor meer informatie over de jaarwissel, salaristabellen en branches onderstaande artikelen:

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd bedraagt in 2022 66 jaar en 7 maanden.

Werkkostenregeling

Voor 2022 is het percentage van de werkkosten 1,7% t/m een fiscaal loon van 400.000. Boven de 400.000 is dit 1,18%.

Percentages voor bijzondere beloningen voor herleidingsregels 

Vanaf 2022 worden voor de herleidingsregels de bijbehorende percentages voor de bijzondere beloning gebruikt als voor een werknemer een looncode wordt geboekt die belast wordt tegen de bijzondere tabel. Hiervóór werd in bovenstaande situatie gebruik gemaakt van het percentages van de bijzondere beloningen van de standaardtabel.

Gedifferentieerde AOF-premie

Vanaf 2022 wordt een gedifferentieerde AOF-premie gehanteerd.
In de jaarwissel kan aangegeven worden of de hoge premie toegepast dient te worden. De hoge optie zal standaard geselecteerd zijn. Om de lage premies voor bedrijven toe te passen dien je deze optie uit te zetten. Daarnaast kan op bedrijfsniveau natuurlijk altijd de keuze voor de lage of hoge AOF-premie aangepast worden.

Er zijn uitkeringen, toeslagen en loonbetalingen waarover altijd de hoge AOF-premie toegepast dient te worden. Hiervoor wordt grondslag 10104 | Uitkering geïntroduceerd. Als een looncode meetelt in deze grondslag, dan zal over het bedrag dat op deze looncode wordt geboekt altijd de hoge AOF-premie toegepast worden.

Op systeemniveau zal deze grondslag aan de volgende looncodes toegevoegd worden:

 • 1390 | WAO/WIA uitkering
 • 1404 | Vergoeding Deeltijd WW (UWV)

De hoge AOF zal eveneens toegepast worden als voor een werknemer één van onderstaande codes Aard arbeidsverhouding is geselecteerd:

 • 21 | WSW beschut werk
 • 22 | WSW detachering bij reguliere werkgever
 • 23 | WSW begeleid werk
 • 24 | Participatiewet beschut werk

Arbeidsvoorwaardenbedrag

Met ingang van 1 januari 2022 zijn er twee nieuwe rubrieken in de loonaangifte:

 • Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag
 • Opname arbeidsvoorwaardenbedrag

Deze vervangen de reeds bestaande rubrieken van 'extra salaris'.

In Nmbrs gaan we per 2022 de rubrieken 'extra salaris' gebruiken als arbeidsvoorwaardenbedrag. Het komt erop neer dat reservering 2 en de (systeem-)brancheregelingen voor Individueel keuzebudget (IKB) en Persoonsgebonden budget (PGB) reeds goed zijn ingericht. Ook als eigen (branche-)regelingen en reserveringen ingericht zijn als 'extra salaris' is het niet nodig om deze aan te passen.

De aanwezige grondslagen gaan vanaf 2022 gebruikt worden als arbeidsvoorwaardenbedrag:

 • 20300 Extra salaris
 • 20301 Loonaangifte Opg. Rcht. Extra Salaris

(gemiddelde) Thuiswerkvergoeding

Vanaf 1 januari 2022 mag je werknemers die thuiswerken een onbelaste vergoeding geven van maximaal 2 euro per dag. Het doel hiervan is de extra kosten voor de werknemer door thuiswerken te compenseren. De werkgever kan per dag óf de thuiswerkvergoeding óf de reiskostenvergoeding geven.

Het is mogelijk om de gemiddelde thuiswerkvergoeding toe te voegen via het dashlet reiskostenregeling op bedrijfsniveau, zie hiervoorThuiswerkvergoeding

Afronding bij verwerken van gehele periode ziekte

Vanaf 2022 zal er geen afrondingsverschil meer zijn als voor een werknemer voor de gehele periode ziektegeld wordt betaald.

Codes Soort inkomstenverhouding

De volgende codes Soort inkomstenverhouding zijn per 2022 verwijderd:

 • 35 | Vervolguitkering in het kader van de Nieuwe Werkloosheidswet (nWW)
 • 54 | Opname levenslooptegoed door een werknemer die op 1 januari 61 jaar of ouder is

Codes Aard arbeidsverhouding

De volgende code Aard arbeidsverhouding komt per 2022 te vervallen:

 • 10 | Wet sociale werkvoorziening (WSW)

De volgende codes Aard arbeidsverhouding worden vanaf 2022 toegevoegd:

 • 21 | WSW beschut werk

 • 22 | WSW detachering bij reguliere werkgever

 • 23 | WSW begeleid werk

 • 24 | Participatiewet beschut werk

Codes Fase-indeling F & Z

De volgende codes Fase-indeling F&Z worden vanaf 2022 samengevoegd:

 • 2 | Fase 2 wordt samengevoegd met code 1, waarvan de naam wordt aangepast naar 'Fase 1 + 2'. 
 • 42 | Fase 2 Zonder uitzendbeding wordt samengevoegd met code 43, waarvan de naam wordt aangepast naar 'Fase 1 + 2 Zonder uitzendbeding'.
 • 44 | Fase 2 Zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting wordt samengevoegd met code 43, waarvan de naam aangepast wordt naar 'Fase 1 + 2 Zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting'.

Tijdens de jaarwissel zullen de werknemers bij wie aan het einde van 2021 code 2, 42 of 44 geselecteerd was automatisch naar de nieuwe code overgezet worden.

Codes Reden einde arbeidsovereenkomst

De volgende codes Reden einde arbeidsovereenkomst komen per 2022 te vervallen:

 • 80 | Arbeidsongeschiktheid met toestemming van UWV
 • 81 | Bedrijfseconomische reden met tostemming van UWV

Deze codes werden voor de loonaangifte aangeleverd onder code 02 | Opzegging door de werkgever met toestemming van UWV.

De volgende codes Reden einde arbeidsovereenkomst worden vanaf 2022 toegevoegd:

 • 05 | Opzegging door de werkgever vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid met toestemming van UWV
 • 06 | Opzegging door de werkgever vanwege bedrijfseconomische redenen met toestemming van UWV

Auto van de zaak

Er worden twee nieuwe bijtellingen voor elektrische en waterstofauto's toegevoegd:

 • 16% tot een waarde van 35.000 en 22% over het meerdere
 • 16%

Verbeteringen 30%-regeling

Vanaf 2022 zijn er enige verbeteringen doorgevoerd bij de 30%-regelingen met VCR en minimum.

 • Dit werkt nu in combinatie met iteratieve brancheberekeningen. Als de output van een pensioen- of verzekeringspremieberekening, die als input 'SV-loon na de branche' heeft, zijn eigen grondslag wijzigt, dan wordt de 30%-waarde ook herberekend. Tot en met 2021 werkte dit alleen als je niet het minimum toepaste voor de 30%-regel.
 • Tot en met 2021 werden B10040 (grondslag die een waarde van tabelloon niet laat meetellen voor de 30%-grondslag) en B10041 (hetzelfde als B10040, maar voor bijzonder loon) niet correct toegepast als het minimum met VCR werd berekend. Vanaf 2022 werkt het wel goed.
 • Een loonstrook zonder verloonde uren en dagen geeft geen foutmelding meer in combinatie met 30% met minimum VCR.
 • Soms leidde de verdeling tussen tabel- en BT-waarden tot afrondingsverschillen van €0,01. Vanaf 2022 is dat niet meer het geval.

Pensioen

Onderstaande pensioenfondsen zullen vanaf 2022 overgaan op het UPA-formaat:

UPA TKP

 • PME

UPA Achmea

 • Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH)

Opmerkingen

 • Avatar
  Bart Lange

  Toegevoegd hoe Nmbrs omgaat met met het nieuwe arbeidsvoorwaardenbedrag en verschillende verbeteringen voor de 30% regeling.