53e week in Nmbrs: aandachtspunten

De 53e verloningsweek wordt bij een 4-wekenverloning automatisch meegenomen in de 13e periode. Er hoeft dus geen aparte run gedraaid te worden. Periode 2021-4W-1 start op 04-01-2021.

  • Salaris, SV-dagen en gewerkte uren

Het salaris wordt door Visma Nmbrs standaard over vijf weken berekend. Dat betekent dat het salaris wordt vermenigvuldigd met factor 5/4. Ook de SV-dagen en gewerkte uren worden naar 5 weken herleid.

Sommige CAO's schrijven voor dat het salaris ongewijzigd dient te blijven. Dit kan alleen bewerkstelligd worden door de 5e week in Visma Nmbrs te corrigeren via het dashlet 'Extra uren / dagen'. Dagen corrigeer je door deze in de min in te voeren, uren corrigeer je door op U2100 het teveel aan uren in de min in te geven. De interactieve loonstrook zal deze correctie weliswaar tonen, maar na het draaien van de run is dat niet meer het geval. Alleen door het toevoegen van een opmerking aan de urencode zal de correctie zichtbaar blijven op de loonstrook van de medewerker!
Let op: Wanneer je de 53e week niet tot uitbetaling wilt laten komen en bij het bedrijf is een branche van toepassing welke met de loonaangifte uren rekent. (Bijvoorbeeld 0049 horeca) zal de afboeking van de uren van de 53e week ten alle tijden invloed hebben op berekende franchise. Wanneer je de medewerker met een rooster verloond zal je de berekende franchise ook niet kloppend krijgen omdat er in dat geval met gemiddelde uren gerekend word wat bij een afboeking van de uren resulteert in een te lage franchise en dus te hoge periode grondslag.
Dit kan je voorkomen door het rooster op 0,00 te zetten bij de medewerker en middels urencode 2100 de uren voor 4 weken op te geven, in dat geval zal je een correcte strook kunnen realiseren.

  • Vaste looncomponenten

De vaste looncomponenten worden niet, zoals het salaris, herrekend naar een 53e week. Deze mutatie dient handmatig te gebeuren.

Let op: looncodes met werking 9 worden wél automatisch herrekend!

  • Loonheffing en arbeidskorting

In P13 zal rekening worden gehouden met het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en het maximumbijdrageloon ZVW.

De loonbelasting en arbeidskorting over het extra genoten salaris, met betrekking tot de 53e week, worden ingehouden volgens de weektabel.

Het is niet mogelijk om de 53e week uit te sluiten voor de loonheffingen. Deze zullen altijd op basis van 5 weken worden berekend. De enige manier om hiervan af te wijken is door gebruik van looncode L8820 ('Loonheffing handmatig').

  • Loonaangifte tijdvak

De gegevens van week 53 worden opgenomen in de loonaangifte over periode 13.

Voor de Belastingdienst eindigt het jaar altijd per 31 december, ook in jaren met 53 weken! De loonaangifte heeft daarom weliswaar ook deze einddatum, maar alle gegevens tot en met periode 13 (of periode 53 in geval van weekverloning) worden wel meegenomen in de laatste loonaangifte van het jaar.

  • 53e week als P14 verwerken

Dit is enkel mogelijk door P13 te verwerken met in dashlet 'Extra uren / dagen' een tegenboeking van die 53e week. Dagen corrigeer je door deze in de min in te voeren, uren corrigeer je door op U2100 het teveel aan uren in de min in te geven. Daarna draai je de run; vervolgens maak je een TWK-run en verwijder je deze gecorrigeerde uren en dagen weer.

  • 53e week bij tweewekelijks rooster

Wanneer medewerkers een parttime rooster hebben waarbij de roosteruren van week 1 en week 2 verschillend zijn, moet er op worden gelet dat week 53 (oude jaar) en week 1 (nieuwe jaar) allebei het rooster van week 1 hanteren. In Nmbrs volgen alle oneven weken van het jaar 'week 1' en alle even weken 'week 2' van het rooster. Als dit een probleem is dan kunnen 'week 1' en 'week 2' (op medewerkersniveau) omgedraaid worden per 1 januari van het nieuwe jaar.

  • 53e week in combinatie met een samengesteld uurloon

Wanneer je gebruik maakt van een berekend uurloon 1 of 2 in periode 13 waarbij er een 53e week is zal deze als volgt worden, berekent:  (uurloon + extra waarde) x 1,25 (ivm 5 weken). Hij wordt dus omgerekend naar een waarde op basis van 5 weken. Mocht dit niet gewenst zijn kan je dit aanpassen door bij de urencode aan te geven dat deze dient te rekenen tegen een bruto uurloon 1 of 2 en bij de betreffende medewerkers een bruto uurloon 1/2 te vullen met de uurloon waarde op basis van 4 weken.

 

Opmerkingen