Pensioenaangifte errors/foutmeldingen

Onderstaande foutmeldingen kunnen verschijnen bij het aanmaken van een pensioenexport. De lijst bevat zowel algemene als exportspecifieke foutmeldingen. Mogelijk staat je foutmelding hier niet tussen of werkt de geboden oplossing niet. Neem in dat geval eerst contact op met de betreffende pensioenverwerker voor meer informatie (periode, medewerker, productkenmerk, verwachte vs. feitelijke aanlevering, enz.). Hoe meer informatie wij hebben, des te beter kunnen we je helpen bij het oplossen van de fout.

Tip: controleer in geval van een fout in de pensioenexport eerst de run controle; deze bevat dikwijls waarschuwingen en/of fouten die de fout in de export kunnen verklaren.

Druk op je toetsenbord op CTRL+f en typ vervolgens de foutmelding om deze eenvoudig te kunnen vinden.

Foutmeldingen 

De jaargrondslag is lager dan de minimum jaargrondslag

Error code. [De jaargrondslag is lager dan de minimum jaargrondslag] ( 1 | Medewerker)

Oorzaak. Deze foutmelding kan worden getoond wanneer er een of meerdere PFZW-regelingen van toepassing zijn en komt zowel aan het begin of gedurende het jaar voor. PFZW verwacht een minimum jaargrondslag van 5950. De foutmelding wordt getoond wanneer er voor een medewerker in een periode een jaargrondslag wordt berekend die lager is dan dit bedrag.

Oplossing. Je dient zelf een afwijkende jaargrondslag in te vullen bij de brancheregeling per de periode wanneer deze melding voorkomt.

Dit doe je als volgt. Als voorbeeld nemen wij branche 0188 | Geestelijke Gezondheidszorg, maar de werkwijze geldt voor alle PFZW-branches. Je navigeert op medewerkerniveau naar arbeidsvoorwaarden  -> brancheregelingen en controleert of je je in de juiste periode bevindt. Vervolgens klik je op de regeling(en) die van toepassing is/zijn en vult daar handmatig een andere jaargrondslag in. Komt de foutmelding naar voren aan het begin van de periode dan dien je zelf na te gaan wat de jaargrondslag van deze medewerker dient te zijn. Komt de foutmelding gedurende het jaar voor, dan kun je de jaargrondslag overnemen waarmee al eerder is gerekend. Wanneer zowel de OP- als AP-premie van toepassing is voor de medewerker, vul je bij beide regelingen afzonderlijk de fulltime jaargrondslag in.

Bestand is niet conform XSD

Error code. Technische afwijzing levering zoals hieronder of het bericht 'Bestand is niet conform XSD'.

Oorzaak. Het export bestand wordt om een technische reden afgewezen en ziet er ongeveer zo uit:

"Bestand is niet conform XSD bij bestand met naam sbc.XXXXXXXX20170501.14.43.02.bedrijfsnaam202301.xml

Het XML bestand wordt vergeleken met XSD schema. In dit schema staat bijvoorbeeld beschreven dat de waarde in een veld numeriek moet zijn en maximaal 15 karakters lang kan zijn. Een ander voorbeeld is dat een datum de volgende opmaak moet hebben YYYY-MM-DD. Bij 1 of meer afwijkingen in deze vergelijking krijgt u dit signaal, uw bestand is dan niet valide. U kunt het beste bij uw softwareleverancier navragen wat er niet juist is aan uw aangifte."

Oplossing 1. Er zijn negatieve uren opgegeven in de export. APG accepteert geen negatieve uren in de aanlevering. Dit kun je controleren door het XML bestand van de aangifte te downloaden en te zoeken op <uren>- . Je kunt het aantal negatieve uren het beste opgeven op een urencode die niet in de grondslag van de brancheregeling staat. De aangifte kun je hier downloaden (zie onderstaand screenshot). We raden aan deze te openen met Notepad++.

Oplossing 2. Adres(sen) van medewerker(s) is(zijn) incorrect ingevuld. Controleer straatnamen, postcodes, huisnummers en huisnummertoevoeging. Hierbij kan het voorkomen dat het huisnummer in het veld van straatnaam is ingevuld, hiervoor is een apart veld. Of dat er een streepje in het veld <HuisNrToev> staat. Hieronder een voorbeeld:

<AdresBinnenland>
<Str>Naritaweg 70</Str>
<HuisNr>70</HuisNr>
<HuisNrToev>-2</HuisNrToev>
<Pc>1043BZ</Pc>
<Woonpl>Amsterdam</Woonpl>
</AdresBinnenland>

Oplossing 3. Een 'afwijkend personeelsnummer' (bij de pensioeninstellingen op medewerkersniveau) is dubbel ingevuld. Verander het 'afwijkend personeelsnummer' naar een unieke nummer, of laat dit veld leeg.

Oplossing 4. Een medewerker heeft verbijzondering inkomstenverhouding WNE in combinatie met een deeltijdfactor gelijk aan 0,00. De verbijzondering WNE kan enkel in combinatie met een werknemer welke uren gewerkt heeft. Als de medewerker niet gewerkt heeft dan dien je een andere verbijzondering inkomste verhouding bij de export instellingen in te geven op medewerkerniveau, welke wel gebruikt mag worden in combinatie met een deeltijdfactor van 0,00.

Oplossing 5. Wanneer er op één medewerker meerdere dienstverbanden verwerkt zijn kan het zo zijn dat een medewerker 2 keer in het bestand voorkomt. Dit is iets wat APG niet kan verwerken, en wat ook niet zou moeten. In dat geval zal de klant het nieuwe dienstverband op een nieuw personeelsnummer dienen te verwerken.

Oplossing 6. Wanneer een medewerker wordt aangeleverd in de periode na uitdienst kan APG dit niet verwerken. Een medewerker die reeds uit dienst is getreden wordt niet meer verwacht in de aanlevering.

Oplossing 7. Wanneer er bij een medewerker een negatief uurloon wordt aangeleverd in combinatie met een nihil aantal uren door onbetaald verlof. Het artikel Bouwsector biedt hiervoor de oplossing.

Oplossing 8. Het volgnummer van het export bestand is lager dan degene van de laatste aanlevering. Dit kan enkel voorkomen als er gewisseld wordt van salarisverwerker, waardoor er eerdere berichten uit een andere omgeving of pakket zijn verzonden, of doordat er een nieuw bedrijf aangemaakt wordt. De eerste export wordt altijd met volgnummer 1 aangemaakt en elke daarop volgende export met het volgnummer van de export daarvoor plus 1. Zodoende is de actie hierbij om de export vaak genoeg te verwijderen en opnieuw te creëren totdat het juiste volgnummer bereikt is.

Teveel uren voor de opgegeven dagen!

Error code. [Error in ConstructRecordK for medewerker:van XXX Exception:Error code: [Teveel uren voor de opgegeven dagen!]]

Oorzaak. Bij het pensioenfonds A&O services is er een maximaal aantal gewerkte uren per dag; er zijn dus te veel gewerkte uren aangeleverd.

Oplossing. Controleer het aantal opgegeven uren en dagen en corrigeer waar nodig.

Geen cao code geselecteerd in pensioen instellingen

Error code. [Werknemer (Medewerker, 1) heeft geen CAO code geselecteerd in pensioen instellingen] (1 | Medewerker)

Oorzaak. Deze melding krijg je als de genoemde medewerker geen beroepencode heeft.

Oplossing. Deze beroepen dien je in te geven per de eerste periode dat een medewerker indienst is. Dit kan bij de export instellingen, onder salaris instellingen bij de betreffende medewerker.

Root element is missing

Oorzaak. Pensioen export: Dit bericht kan op meerdere plekken voorkomen, dit gaat specifiek over als je op het vergrootglas klikt om een pensioen export te openen. De error komt tevoorschijn omdat de pensioenexport leeg is.

Pensioen export kan pas gemaakt worden als een run is gemaakt / nog niet alle runs zijn compleet.

Error code. Error code: [ Pension Export (exportformaat). Pensioen export kan pas gemaakt worden als een run is gemaakt. (periode 2023-01-W4) (0001 |Bedrijfsnaam].

Oorzaak 1. Het genoemde bedrijf heeft nog geen run gemaakt, het is niet mogelijk om een pensioen export aan te maken zonder een run. Dit geldt overigens voor elk pensioen export.

Oplossing 1. Creëer eerst een run voordat je een pensioen export maakt. 

Oorzaak 2. Het is mogelijk dat onder dezelfde debiteur bij een ander bedrijf dezelfde pensioenexport instelling aanstaat, waarbij nog geen run is gedraaid.

Oplossing 2. Controleer of de exportinstelling aan dient te staan bij het andere bedrijf. Dit is alleen het geval wanneer aangiftes gecombineerd aangeleverd dienen te worden. Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld van rechtsvorm is veranderd en er is een tweede bedrijf aangemaakt, dan vink je de exportinstelling uit bij het 'oude' bedrijf.

Het productkenmerk ontbreekt

Error code. Het productkenmerk U0141-1160 ontbreekt voor periode 01-01-2023 - 31-01-2023.

Oorzaak 1. Het productkenmerk refereert naar een identiteitscode dat pensioenfondsen/uitvoerders gebruiken om brancheregelingen van elkaar te onderscheiden. Specifiek in dit geval wordt productkenmerk U0141-1160 gemist voor periode 1. Dit kan komen doordat de branche niet geactiveerd is vanaf periode 1 en er geen TWK is gedaan.

Oplossing 1. Activeer de brancheregeling voor de desbetreffende medewerker(s) aan vanaf de gewenste periode. Vervolgens forceer je een TWK vanaf de gewenste periode, in dit geval vanaf periode 1. In het eerst volgende export bestand zullen de correcties mee gaan.

Oorzaak 2. Nmbrs ondersteunt het productkenmerk (nog) niet.

Oplossing 2. Als het productkenmerk afwezig is, stuur dan een ticket in bij onze supportafdeling.

Invalid XML schema: 'SaldoCorrectiesVoorgaandAangifteTijdvak'

Error code. [Invalid XML schema: The element 'SaldoCorrectiesVoorgaandAangifteTijdvak' in namespace 'http://www.pensioenfederatie.nl/uniformePensioenAangifte/2023/01' has incomplete content. List of possible elements expected: 'SaldoCorrectiesRegelingen' in namespace 'http://www.pensioenfederatie.nl/uniformePensioenAangifte/2023/01'.]

Oorzaak 1. Rubriek 'SaldocorrectiesRegelingen' in de melding geeft aan dat de  velden <RelNrAansl> en  <SaldoPremieReg> ontbreken in het XML export bestand.

Oplossing 1. Dit kan betekenen dat er geen branches zijn geselecteerd of dat alle brancheregelingen uitstaan voor alle medewerkers. In beide gevallen zul je de brancheregeling aan moeten zetten.

Oorzaak 2. Indien er sprake is van een eigen branche, is het mogelijk dat er geen pensioentype en fonds ingesteld is voor de branche.

Oplossing 2. Er moet een pensioentype en fonds worden ingesteld voor de branche. De pensioenaangifte dient opnieuw aangemaakt te worden.

Oorzaak 3. Er wordt een pensioenaangifte aangemaakt over lege pensioenaangiftes van eerdere periodes. Of een pensioenaangifte leeg is, kun je nagaan bij het overzicht (bij het vergrootglasje) voor de pensioenaangifte. In het overzicht worden geen pensioenbedragen getoond.

Oplossing 3. Verwijder de pensioenaangiftes (inclusief de lege aangiftes waarover een correctie wordt gedaan) en maak deze opnieuw aan.

Invalid XML schema: 'AdministratieveEenheid'

Error code. Error code: [Invalid XML schema: The element 'AdministratieveEenheid' in namespace 'http://www.pensioenfederatie.nl/uniformePensioenAangifte/2019/01' has incomplete content. List of possible elements expected: 'TijdvakAangifte, TijdvakCorrectie' in namespace 'http://www.pensioenfederatie.nl/uniformePensioenAangifte/2019/01'.]

Oorzaak. Rubriek 'TijdvakAangifte, TijdvakCorrectie' in de melding geeft aan dat het tijdvak ontbreekt in het XML export bestand.

Oplossing. Dit wordt veroorzaakt doordat er een eind periode datum is ingegeven bij de Bedrijf Instellingen. Verwijder deze einddatum tijdelijk om de pensioenaangifte verwerking te kunnen voortzetten.

p0041 : Er is voor deze inkomstenverhouding nog geen aangifte ontvangen over het tijdvak.

Error code. p0041 : Er is voor deze inkomstenverhouding nog geen aangifte ontvangen over het tijdvak. De inkomstenverhouding met numIV='0', BSN='XXXXXXXXX', personeelsnummer='X' en regelingkenmerk='XXXX-XXXX' ontbreekt in het bericht.

Oorzaak. Deze melding komt vanuit het pensioenfonds en kan verschillende oorzaken hebben, die voor ons lastig te achterhalen zijn.

Oplossing. Neem contact op met het pensioenfonds om na te gaan waarom deze foutmelding wordt gegeven.

De combinatie IdLcr('P85152237') en LhNummer('[LhNummer]') is niet gemachtigd om gegevens aan te leveren.

Error code. De combinatie IdLcr('P85152237') en LhNummer('[LhNummer]') is niet gemachtigd om gegevens aan te leveren.

Oorzaak. Het AGH (Appel Pensioen)-relatienummer van Nmbrs (= P85152237) is nog niet - of niet meer - gekoppeld aan het betreffende loonheffingnummer.

Oplossing. Neem contact op met Appel Pensioen om het Nmbrs-relatienummer (opnieuw) te machtigen om voor dit loonheffingnummer gegevens aan te leveren.

Opmerkingen