APG ABP en Loyalis: pensioenexport

Dit artikel beschrijft hoe je de pensioenexportinstellingen voor APG aanmaakt, ten behoeve van de aanlevering naar ABP (en Loyalis). Dit betreft instellingen op bedrijfs- en medewerkersniveau. Ook vind je aanvullende informatie over deze pensioenexport. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Pensioeninstellingen bedrijf

Ga voor ieder bedrijf waarvoor je pensioenexportbestanden naar APG/ABP (en Loyalis) dient te versturen naar dashlet 'Pensioen Exportinstellingen' op bedrijfsniveau. Je kunt hier een reeds bestaande instelling controleren of, als deze nog niet bestaat, een nieuwe aanmaken en koppelen:

mceclip0.png

Selecteer Exportformaat 'APG ABP', vul de gegevens in, sla de nieuwe exportinstelling op en vink deze aan om te activeren.

Pensioeninstellingen medewerker

Ga naar dashlet 'Exportinstellingen' op medewerkersniveau en klik op Bewerken:

mceclip1.png
 
  • CAO:  Selecteer ABP.
  • Meetellingswaarde: standaard 100, geef desgewenst een afwijkende waarde in (zie hier).
  • Nummer inkomstenverhouding (zoals bekend bij) APG: standaard 1 als niets wordt ingevoerd.
  • Nummer inkomstenverhouding (zoals bekend bij) Loyalis: standaard 1 als niets wordt ingevoerd.
  • Aard inkomstenverhouding: standaard WN | actieve werknemer, bij uitzondering aan te passen.
  • Verbijzondering inkomstenverhouding: standaard WNE | Geen bijzonderheden, bij uitzondering aan te passen (bijv. voor werknemer met 0-urencontract: OPK | Oproepkracht). 
  • Afwijkend personeelsnummer: gebruik dit veld als het bij APG bekende personeelsnummer te lang is om in dashlet Personalia in te vullen.

Ondersteunde branches

Dit pensioenexportformaat geldt voor de volgende branches:

Correcties

Als vanuit APG gevraagd wordt om een bepaalde periode opnieuw aan te leveren, dan kun je dit realiseren via een TWK-correctie vanaf de gewenste periode. Je kunt de daadwerkelijke correcties opsturen naar het pensioenfonds door de laatste pensioenexport van het jaar te verwijderen, opnieuw aan te maken en in te sturen; de correcties worden dan in dit laatste bestand meegenomen. Het corrigeren van de pensioenaangifte werkt op dezelfde manier als het corrigeren van de loonaangifte. Dit betekent dat je hiervoor een normale correctie-run kunt uitvoeren. Zie dit artikel voor meer informatie daarover.

Nummer IKV intrekken

Wanneer een nummer IKV nummer ingetrokken dient te worden kunnen stap 6 & 7 in dit artikel gevolgd worden.

Meetellingswaarde aanpassen

Bij het ABP-pensioen kan in bepaalde situaties een afwijkend deel van het loon voor een regeling  meetellen (de meetellingswaarde). Zie het pensioenreglement van ABP voor een nadere toelichting op het gebruik van een afwijkende meetellingswaarde.

Na het ingeven van een afwijkende meetellingswaarde zal de premie ook op een afwijkende manier berekend worden. De meetellingswaarde werkt in principe als een extra parttime percentage, waarmee het premieloon wordt vermenigvuldigd. 

Eindafrekeningen vóór uitdienstdatum

Bij ABP is het belangrijk om eindafrekeningen van vakantiegeld en dagen in de laatste periode met regulier loon te voldoen. Een eindafrekening ná de uitdienstdatum zal tot een foutmelding vanuit ABP leiden.

Als je de eindafrekening van vakantiegeld en dagen toch een maand later wilt maken, dan kun je deze via een TWK-correctie alsnog in de laatste periode in dienst verwerken.

Foutmeldingen

Melding Pensioenexportinstellingen staan bij meerdere bedrijven aan
Foutcode Error code: [De runs van de bedrijven zijn niet consistent]
Oorzaak

Bij een ander bedrijf onder dezelfde debiteur is dezelfde pensioenexportinstelling actief.

Oplossing

Een pensioenexportinstelling kan slechts bij 1 bedrijf actief zijn. Oplossing 1: zet deze instelling bij het andere bedrijf uit.
Oplossing 2: maak een tweede pensioenexportinstelling aan en activeer deze bij het andere bedrijf.

Melding

Datum aanvang medewerker niet correct
Oorzaak

Bij afspraak tussen APG en leveranciers van salarisadministratiesoftware wordt in het pensioenexportbestand als 'datumAanvang' bij de medewerker ALTIJD een fictieve datum gebruikt (01-01-[huidige jaar]), TENZIJ de medewerker in het huidige jaar in dienst komt.

In sommige gevallen keurt APG toch, ten onrechte, deze datumAanvang af. Dit is niet het gevolg van een fout in Nmbrs.

Oplossing

Neem contact op met APG om de situatie uit te leggen en de foutmelding te laten corrigeren.

 

Opmerkingen