(UPA) Centric (tot 2024)

Dit artikel beschrijft hoe je de pensioenexportinstellingen voor Centric aanmaakt. Ook vind je aanvullende informatie over deze pensioenexport. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Pensioenexport UPA Centric (2021) koppelen aan bedrijf

Ga voor ieder bedrijf waarvoor je pensioenexportbestanden via een UPA-bericht naar Centric dient te versturen naar dashlet 'Pensioen Exportinstellingen' op bedrijfsniveau. Je kunt hier een reeds bestaande instelling controleren of, als deze nog niet bestaat, een nieuwe aanmaken en koppelen:

Selecteer Exportformaat 'UPA Centric', vul de gegevens in, sla de nieuwe exportinstelling op en vink deze aan om te activeren. Houd rekening met het volgende:

  • Naam leverancier: de naam van degene die het UPA-bericht verzendt.
  • Nummer leverancier: het relatienummer van de leverende partij (dit wordt gebruikt om intermediairs te onderscheiden van werkgevers). Dit kan een eigen leveranciersnummer zijn (aan te vragen bij Centric) of het leveranciersnummer van Nmbrs: P14429584. Voor Business-klanten is dit hetzelfde nummer als bij Bedrijf Relatienummer.

Pensioenexport Centric koppelen aan bedrijf

Ga voor ieder bedrijf waarvoor je pensioenexportbestanden naar Centric dient te versturen naar dashlet 'Pensioen Exportinstellingen' op bedrijfsniveau. Je kunt hier een reeds bestaande instelling controleren of, als deze nog niet bestaat, een nieuwe aanmaken en koppelen:

mceclip1.png

Selecteer Exportformaat 'Centric', vul de gegevens in, sla de nieuwe exportinstelling op en vink deze aan om te activeren.

Let op: de 'oude' pensioenexports naar Syntrus Achmea staan ook onder pensioeninstelling Centric.

Ondersteunde branches

Dit pensioenexportformaat geldt voor de volgende branches:

Centric

UPA Centric (2021)

Voor sommige andere branches gold dit formaat vóór 2021; dit staat bij de betreffende branches vermeld.

Correcties

Het corrigeren van de pensioenaangifte werkt op dezelfde manier als het corrigeren van de loonaangifte. Dit betekent dat je hiervoor een normale correctie-run kunt uitvoeren. Zie dit artikel voor meer informatie daarover.

Nummer IKV intrekken

Wanneer een nummer IKV nummer ingetrokken dient te worden kunnen stap 6 & 7 in dit artikel gevolgd worden.

Medewerker uitsluiten

Centric wil voor alle medewerkers die binnen de werkingssfeer van een fonds vallen informatie ontvangen. Hieronder vallen ook de medewerkers die niet deelnemen aan een regeling van een fonds. Centric wil deze medewerkers toch ontvangen, zodat getoetst kan worden of de werkgever de toetredingscriteria van het fonds juist heeft toegepast, en de medewerker terecht (nog) geen deelnemer is aan een van de regelingen die door het fonds worden aangeboden. Het is daarom niet mogelijk om een medewerker uit te sluiten in de export.

Let op: uitzondering op het bovenstaande is een stagiair. Voor een stagiair kunnen de brancheregelingen uitgezet worden. In het exportbestand dient dan echter wel de code aard arbeidsverhouding (CdAard) 7 | Stagiair meegegeven te worden. Daarnaast moet het veld Code invloed verzekeringsplicht (CdInvVpl) niet aangeleverd worden.

Foutmeldingen

Melding 4-wekenverloning in combinatie met maandexport
Oorzaak Als werknemers in dienst treden
Oplossing Neem contact op met Centric om het periodetype van de pensioenaangifte per ingang van het betreffende jaar aan te passen van per maand naar per 4 weken. Het aangifteperiodetype kan zonder problemen in het verleden worden veranderd.

Maak in Nmbrs nieuwe Centric-instellingen aan met periodetype per 4 weken. Verwijder niet de oude instellingen, want dan verwijder je ook alle eerder ingestuurde aangiften!

Maak nieuwe pensioenexports aan en stuur deze in. 
De medewerker die in dienst komt zal nu meegenomen worden in de export in de periode van indiensttreding.
Melding Pensioenexportinstellingen staan bij meerdere bedrijven aan
Foutcode Error code: [De runs van de bedrijven zijn niet consistent]
Oorzaak

Bij een ander bedrijf onder dezelfde debiteur is dezelfde pensioenexportinstelling actief.

Oplossing

Een pensioenexportinstelling kan slechts bij 1 bedrijf actief zijn. Oplossing 1: zet deze instelling bij het andere bedrijf uit.
Oplossing 2: maak een tweede pensioenexportinstelling aan en activeer deze bij het andere bedrijf.

 

Opmerkingen