Groothandel Bloemen en Planten

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de Groothandel Bloemen en Planten branche. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 1547 | Bloemen en Planten Groothandel

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs:

 •  0215 |  Groothandel Bloemen en Planten 

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs:

 • n.v.t.

In Nmbrs worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs kan het pensioen worden aangeleverd via UPA PGB.

Inrichting

Ouderschapsverlof
Om ouderschapsverlof te verwerken breng je de ouderschapsverlofuren in mindering via urencode 3039 |  Inhouding Uren Ouderschapsverlof (100%). Geef daarnaast via mijnpgbdesk.nl door dat er sprake is van ouderschapsverlof.

Vrijwillige pensioenregeling (Functiegroep 7 of hoger)
Naast de verplichte pensioenregeling voor functiegroep 1 t/m 6 bestaat in deze sector ook een niet-verplichte variant voor medewerkers in functiegroep 7 of hoger. Deze regeling maakt geen deel uit van de Nmbrs systeembranche. Indien nodig kan hiervoor een eigen brancheregeling aangemaakt worden. Je kunt de systeembrancheregeling als sjabloon gebruiken. Selecteer bij Pensioenexport als Type: 'UPA PGB' en als Fonds: 'U0557-1002':

mceclip0.png

 

Richt de regeling verder in volgens de voorschriften van PGB.

↓ Berekening

De pensioenregeling Pensioen Bloemen en Planten (1) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche. Dit is een perioderegeling: de pensioenpremie wordt berekend o.b.v. de periodegrondslag. Bij de berekening zijn de VCR-methode en een maximum grondslag van toepassing, maar geen franchise. Als pensioengevend salaris geldt namelijk: het werkelijk verdiende jaarsalaris inclusief vakantietoeslag en alle vaste toeslagen. De franchise wordt buiten beschouwing gelaten bij het berekenen van de af te dragen premie. De franchise wordt weliswaar door het pensioenfonds wel gehanteerd, maar pas bij de berekening van de pensioenopbouw die in de pensioenadministratie plaatsvindt; dit staat dus los van de premie die berekend dient te worden in de salarisadministratie. Het parttime percentage wordt berekend o.b.v. de gewerkte uren (loonaangifte) / uren volgens bedrijfsrooster. De rekenmethode en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode:
1. Parttime percentage (A): loonaangifte-uren medewerker / uren volgens bedrijfsrooster
2. Grondslag (B): (fulltime salaris) of (parttime salaris / A)
3. Periode grondslag (C): B + vakantiegeld
4. Maximum grondslag (D): maximum jaargrondslag / aantal perioden
5. Grondslag (E): als C > D dan is de grondslag (D) anders is de grondslag (C)
6. Franchise (F): n.v.t.
7. Fulltime grondslag (G): E - F
8. Parttime grondslag: G * A

Rekenvoorbeeld:
Voor het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer op basis van een werkweek van 40 uur en de volgende componenten:

 •  Gewerkte uren medewerker = 173,33
 •  Uren volgens bedrijfsrooster = 173,33
 •  Salaris = 2500
 •  Vakantiegeld percentage = 8%
 •  Maximum jaargrondslag = 51976
 •  Jaarfranchise = 0
Stap Berekening   Uitkomst
1. Parttime percentage (A): 173,33 / 173,33    =     1
2. Grondslag (B):     2500
3. Periode grondslag (C): 2500 * 1,08 = 2700
4. Maximum grondslag (D):      51976 / 12 = 4331,33
5. Grondslag (E): 2700 < 4331,33      = 2700
6. Franchise (F):   = 0
7. Fulltime grondslag (G): 2700 - 0 = 2700
8. Parttime grondslag: 2700 * 1 = 2700

Grondslag:
In de grondslag voor de berekening telt een aantal loon- en urencodes mee, zoals ploegentoeslag, prestatietoeslag en onbetaald verlof. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeempensioenregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Let op:

 • De regeling berekent de grondslag standaard inclusief vakantiegeld. Dit is niet afhankelijk van de ingestelde reserveringen in Nmbrs.

Opmerkingen