APG ((Af)Bouw en Schoonmaak): Pensioenexport

Hieronder staat beschreven hoe je de instellingen voor APG aanmaakt voor de Bouw en Schoonmaak branches. Dit betreft instellingen op bedrijfs- en medewerkerniveau. Ook vind je aanvullende informatie die bij deze pensioenexport van belang is. 

Pensioenexportinstellingen bedrijf

 1. Selecteer APG (Bouw) of APG (schoonmaak)
 2. Vul de naam van de Bedrijf Contactpersoon in.
 3. Vul het Nummer Leverancier in.
 4. Vul het Bedrijf Relatienummer in.
 5. Selecteer het gewenste tijdvak.
 6. Als alles is ingevuld: klik op "Opslaan".

Let op: Om gegevens naar APG te versturen heb je alleen een leveranciersnummer nodig. Er hoeft geen aparte gegevens voor APG MFT Gateway te worden ingevuld.

 

Pensioenexport instellingen medewerker

 
 1. CAO: Selecteer de Cao-code.*
 2. Vul de Beroepcode van de medewerker in.
 3. Het nummer inkomstenverhouding zoals bekend bij APG: als hier geen nummer wordt ingevoerd zal het IKV nummer zoals bij de SVW instellingen van de medewerker gevuld is worden gebruikt.
 4. Verbijzondering inkomstenverhouding: standaard is dit "WNE | Geen bijzonderheden"; alleen aanpassen bij andere / bijzondere situaties.
 5. Afwijkend personeelsnummer: gebruik dit veld als het bij APG bekende personeelsnummer te lang is om in het dashlet Personalia in te vullen.
 6. Als alles is ingevuld: klik op "Opslaan".

Let op: Voor de inrichting van het tijdspaarfonds bij de bouwbranche zie het artikel Inrichting Bouwbedrijven.


* Correcte inrichting voor Afbouw (CAO-personeel en UTA-medewerkers) vanaf 2017: selecteer 2| Afbouw (onder kopje Bouw):

 

Correcte inrichting voor Afbouw CAO-personeel en UTA-medewerkers vóór 2017: selecteer 2 | Afbouw resp. 13 | Afbouw UTA (onder kopje Afbouw):

Medewerker uitsluiten 

Wanneer een medewerker volledig uitgesloten dient te worden van de pensioenaangifte kun je de brancheregelingen op medewerkersniveau uitzetten. De medewerker zal dan niet meegaan in het pensioenexportbestand. Als een medewerker voor een bepaalde regeling uitgesloten dient te worden kun je alleen deze regeling op medewerkersniveau deactiveren.

Branches 

Kijk bij de categorie brancheregelingen voor meer informatie over de branches die APG (bouw) en APG (schoonmaak) ondersteunt:  

Correcties

Een correctie van een pensioenaangifte naar APG gaat via een normale correctie-run. Deze correctie wordt automatisch meegenomen in de eerstvolgende pensioenexport.

Inrichten van medewerker

Intrekking IKV

Een volgnummer intrekken kan alleen als er een correctie (twk) aanwezig is die wordt meegenomen in de pensioenexport. Je krijgt dan na het aanmaken van de pensioenexport de onderstaande mogelijkheid. Klik vervolgens op het halve rondje om een intrekking toe te voegen.

Voeg de intrekking toe door de periode te selecteren waarin de intrekking gedaan dient te worden, samen met het personeelsnummer, oude (foutieve) volgnummer en BSN van de medewerker. Het volgnummer dat je hier invoert wordt dus ingetrokken.

Let op: Je dient per medewerker, per periode en per volgnummer een intrekking te doen. Bijvoorbeeld: van mei t/m juli is het verkeerde volgnummer ingevoerd voor één medewerker. Je dient dan drie intrekkingen toe te voegen aan de loonaangifte: voor elke periode één intrekking.

Eindafrekening als een medewerker uit dienst is

Als een medewerker bij APG uitdienst is gemeld is het niet meer mogelijk om in een latere periode pensioengegevens aan te leveren. Als over een eindafrekening pensioen afgedragen dient te worden, kan dit alleen door deze te verwerken in de laatste periode dat de medewerker in dienst was. 

Medewerker werkt door na AOW- én eindleeftijd regeling(en)

APG-regelingen krijgen in Nmbrs alleen een einddatum mee bij het uitdienst gaan van de medewerker. Als een medewerker doorwerkt na de AOW-leeftijd dient, zoals gebruikelijk, de medewerker uitdienst gemeld te worden en een nieuwe medewerker te worden aangemaakt (zie ook dit artikel). Als de medewerker vervolgens ook nog doorwerkt na de eindleeftijd van de brancheregelingen, dan kan dit op 2 manieren worden verwerkt:

 • beëindig nogmaals het dienstverband en maak een derde medewerker aan; of
 • neem contact op met APG om de regelingen door hen te laten stopzetten.

Een bedrijf zonder medewerkers

Voor een bedrijf zonder medewerkers hoeft geen pensioenaangifte naar APG verstuurd te worden. Voor een periode dat er geen medewerkers in dienst zijn of geen pensioenpremie afgestaan wordt kan wel een pensioenexportbestand worden aangemaakt. Dit bestand zal automatisch worden gemarkeerd als verzonden.

Ziekte 

Als een medewerker 70% loondoorbetaling krijgt bij ziekte en 100% pensioenopbouw zal de werknemer/werkgever 70% van de 100% premie betalen en het pensioenfonds 30% van de 100%.

Bij een medewerker die vanwege ziekte 70% van zijn salaris ontvangt via looncode 1070 dient in het dashlet Pensioen instellingen op medewerkersniveau in het veld Verbijzondering inkomstenverhouding "ZKG | Ziek" ingevuld te worden:

DVB2 i.c.m. APG-jaarregeling

DVB2 in combinatie met een APG-jaarregeling gaat fout in de pensioenexport als halverwege het jaar het parttime percentage bij een van beide dienstverbanden wijzigt, omdat dit leidt tot een fluctuerend productloon. Gebruik in dat geval in plaats van DVB2 een bruto uurloon 1 / 2 of creëer twee medewerkers.

APG i.c.m. weekbedrijven

APG is niet bekend met bedrijven met een weekverloning en om deze reden gaat de combinatie van een weekbedrijf en het APG-exportformaat niet goed. Dit probleem ontstaat doordat er gerekend wordt met de VCR-methode, waardoor er gemaximeerd wordt op franchise, uren en max. In Nmbrs gaat (logischerwijs) de berekening van een weekbedrijf per week en van een 4W-bedrijf per 4 weken.

Een (omslachtige) manier om dit op te lossen is om overuren te verspreiden over periodes die nog onder het maximum komen zodat dit niet wordt overschreden. Per medewerker zou dan rekening gehouden moeten worden met de VCR-methode.

Het is dan ook raadzaam om, bij aanlevering naar APG, een 4-wekenverloning te hanteren.

Wanneer er toch word gewerkt met week verloning in combinatie met een 4 weken export aan APG zal het te betalen bedrag in de pensioenexport een verkeerde waarde tonen. Namelijk de te betalen waarden behorend bij 1 week en niet bij 4 weken. Om alsnog een aansluiting te maken tussen de pensioen factuur en de berekende premie in Nmbrs dien je niet te kijken bij het te betalen bedrag in de export maar in de journaalposten. Wanneer je de te betalen premie van 4 weken conform de journaalposten bij elkaar optelt zal dat overeen komen met de te betalen premie conform de APG factuur. 

In de pensioen export worden wel de juiste waardes getoond, er zal dus wel een aanlevering plaats vinden voor 4 weken bij weekverloning. Het te betalen bedrag wat de export in Nmbrs toont is incorrect maar de aangeleverde premie zal correct zijn conform de berekende premie voor 4 weken.

Foutmeldingen


Melding Pensioen export instellingen staan bij meerdere bedrijven aan
Error code [De runs van de bedrijven zijn niet consistent]
Oorzaak

Een ander bedrijf onder hetzelfde debiteur heeft dezelfde pensioen export instellingen aan. 

Oplossing

De pensioenexportinstellingen kunnen bij een bedrijf aanstaan. Een oplossing is om dit bij een ander bedrijf (onder zelfde debiteur) uit te zetten of een extra pensioen export instellingen aanmaken in dashlet Pensioen Exportinstellingen op bedrijfsniveau. 

 

Melding Aanvangsdatum IKV klopt niet. Dit moet de datum in dienst zijn (of vergelijkbaar)
Oorzaak

De datum aanvang IKV wordt, volgens afspraak tussen APG en softwareleveranciers, altijd op 01-01-20XX gezet wanneer een bedrijf overgaat naar een nieuw salarispakket. Soms "vergeet" APG dat deze afspraak bestaat.

Oplossing

Neem contact op met APG om hen te herinneren aan deze afspraak.

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk