APG ((Af)Bouw en Schoonmaak): pensioenexport

Dit artikel beschrijft hoe je de pensioenexportinstellingen voor APG ((Af)Bouw en Schoonmaak) aanmaakt. Dit betreft instellingen op bedrijfs- en medewerkersniveau. Ook vind je aanvullende informatie over deze pensioenexport. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Pensioeninstellingen bedrijf

Ga voor ieder bedrijf waarvoor je pensioenexportbestanden naar APG (Af)Bouw en Schoonmaak dient te versturen naar dashlet 'Pensioen Exportinstellingen' op bedrijfsniveau. Je kunt hier een reeds bestaande instelling controleren of, als deze nog niet bestaat, een nieuwe aanmaken en koppelen:

mceclip0.png

Selecteer APG (Bouw) of APG (schoonmaak), vul de gegevens in, sla de nieuwe exportinstelling op en vink deze aan om te activeren.

Pensioeninstellingen medewerker

Ga naar dashlet 'Exportinstellingen' op medewerkersniveau en klik op Bewerken. Selecteer in geval van Schoonmaak- en glazenwassersbedrijven bij 'CAO':

mceclip2.png

Selecteer in geval van Bouw- én Afbouwbedrijven bij 'CAO' een van de sectoren onder Bouw:

mceclip1.png

Let op: gebruik voor medewerkers in de Afbouw (CAO-personeel en UTA-medewerkers) dus 2 | Afbouw uit bovenstaande Bouw-reeks en (vanaf 2017) niet een van onderstaande opties:

mceclip3.png

Vul daarna de overige velden in:

mceclip4.png

Houd rekening met het volgende:

  • Nummer inkomstenverhouding (zoals bekend bij) APG: standaard 1 als niets wordt ingevoerd.
  • Verbijzondering inkomstenverhouding: standaard WNE | Geen bijzonderheden, bij uitzondering aan te passen (bijv. voor werknemer met 0-urencontract: OPK | Oproepkracht). 
  • Afwijkend personeelsnummer: gebruik dit veld als het bij APG bekende personeelsnummer te lang is om in dashlet Personalia in te vullen. 

Ondersteunde branches

Dit pensioenexportformaat geldt voor de volgende branches:

Correcties

Als vanuit APG gevraagd wordt om een bepaalde periode opnieuw aan te leveren, dan kun je dit realiseren via een TWK-correctie vanaf de gewenste periode. Je kunt de daadwerkelijke correcties opsturen naar het pensioenfonds door de laatste pensioenexport van het jaar te verwijderen, opnieuw aan te maken en in te sturen; de correcties worden dan in dit laatste bestand meegenomen. Het corrigeren van de pensioenaangifte werkt op dezelfde manier als het corrigeren van de loonaangifte. Dit betekent dat je hiervoor een normale correctie-run kunt uitvoeren. Zie dit artikel voor meer informatie daarover.

Nummer IKV intrekken

Wanneer een nummer IKV nummer ingetrokken dient te worden kunnen stap 6 & 7 in dit artikel gevolgd worden.

Medewerker uitsluiten

Wanneer een medewerker volledig uitgesloten dient te worden van de pensioenaangifte kun je de brancheregelingen op medewerkersniveau uitzetten. De medewerker zal dan niet meegaan in het pensioenexportbestand. Als een medewerker voor een bepaalde regeling uitgesloten dient te worden kun je alleen deze regeling op medewerkersniveau deactiveren.

Eindafrekeningen vóór uitdienstdatum

Bij APG is het belangrijk om eindafrekeningen van vakantiegeld en dagen in de laatste periode met regulier loon te voldoen. Het is namelijk niet mogelijk om ná de uitdienstdatum pensioengegevens aan te leveren.

Als je de eindafrekening van vakantiegeld en dagen toch een maand later wilt maken, dan kun je deze via een TWK-correctie alsnog in de laatste periode in dienst verwerken.

Medewerker werkt door na AOW- én eindleeftijd regeling(en)

APG-regelingen krijgen in Nmbrs alleen een einddatum mee bij het uitdienst gaan van de medewerker. Als een medewerker doorwerkt na de AOW-leeftijd dient, zoals gebruikelijk, de medewerker uitdienst gemeld te worden en een nieuwe medewerker te worden aangemaakt (zie ook dit artikel). Als de medewerker vervolgens ook nog doorwerkt na de eindleeftijd van de brancheregelingen, dan kan dit op 2 manieren worden verwerkt:
  • beëindig nogmaals het dienstverband en maak een derde medewerker aan; of
  • neem contact op met APG om de regelingen door hen te laten stopzetten.

Bedrijf zonder medewerker

Voor een bedrijf zonder medewerkers hoeft geen pensioenaangifte naar APG verstuurd te worden. Voor een periode dat er geen medewerkers in dienst zijn of geen pensioenpremie afgestaan wordt kan wel een pensioenexportbestand worden aangemaakt. Dit bestand zal automatisch worden gemarkeerd als verzonden.

Ziekte verwerken

Als een medewerker 70% loon doorbetaald krijgt bij ziekte en 100% pensioenopbouw heeft dan zal de werknemer of werkgever 70% van de 100% premie betalen en het pensioenfonds 30% van de 100%.

Bij een medewerker die vanwege ziekte 70% van zijn salaris ontvangt via looncode 1070 dient in het dashlet Pensioeninstellingen op medewerkersniveau in het veld Verbijzondering inkomstenverhouding "ZKG | Ziek" ingevuld te worden:

mceclip5.png

APG i.c.m. weekbedrijven

APG is niet bekend met bedrijven met een weekverloning en om die reden gaat de combinatie van een weekbedrijf en het APG-exportformaat niet altijd goed. Dit probleem ontstaat doordat APG de berekening op basis van 4 weken maakt. In Nmbrs gebeurt dit per week, waarna de waardes bij elkaar opgeteld worden (er wordt geen VCR-methode gehanteerd). Wijzigingen gedurende de 4W-periode, zoals een loonsverhoging, zullen leiden tot een afwijking tussen de berekende en in rekening gebrachte premie.

Het is dan ook raadzaam om, bij aanlevering naar APG, een 4-wekenverloning te hanteren.

Foutmeldingen

Melding Pensioenexportinstellingen staan bij meerdere bedrijven aan
Foutcode [De runs van de bedrijven zijn niet consistent]
Oorzaak

Bij een ander bedrijf onder dezelfde debiteur is dezelfde pensioenexportinstelling actief.

Oplossing

Een pensioenexportinstelling kan slechts bij 1 bedrijf actief zijn. Oplossing 1: zet deze instelling bij het andere bedrijf uit.
Oplossing 2: maak een tweede pensioenexportinstelling aan en activeer deze bij het andere bedrijf.

Melding Aanvangsdatum IKV klopt niet. Dit moet de datum in dienst zijn (of vergelijkbaar)
Oorzaak

De datum aanvang IKV wordt, volgens afspraak tussen APG en softwareleveranciers, altijd op 01-01-20XX gezet wanneer een bedrijf overgaat naar een nieuw salarispakket. Soms 'vergeet' APG dat deze afspraak bestaat.

Oplossing

Neem contact op met APG om hen te herinneren aan deze afspraak.

Melding Cao-loon te laag
Oorzaak

APG verwacht in de aangifte de daadwerkelijk in een periode gewerkte uren, o.b.v. de kalender. Deze melding kan optreden bij een medewerker die (net boven) het WML verdient, i.c.m. een periode met een meer dan gemiddeld aantal werkbare dagen.

Oplossing

Zet voor deze periode het rooster van de medewerker op 0 en verwerk de uren op urencode 2100. Let op: in het contract dient het aantal contracturen ingevuld te zijn.

Opmerkingen