APG SPW: pensioenexport

Dit artikel beschrijft hoe je de pensioenexportinstellingen voor APG aanmaakt, ten behoeve van de aanlevering naar SPW (Woondiensten). Dit betreft instellingen op bedrijfs- en medewerkersniveau. Ook vind je aanvullende informatie over deze pensioenexport. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Pensioeninstellingen bedrijf

Ga voor ieder bedrijf waarvoor je pensioenexportbestanden naar APG/SPW dient te versturen naar dashlet 'Pensioen Exportinstellingen' op bedrijfsniveau. Je kunt hier een reeds bestaande instelling controleren of, als deze nog niet bestaat, een nieuwe aanmaken en koppelen:

mceclip0.png

Selecteer Exportformaat 'APG SPW', vul de gegevens in, sla de nieuwe exportinstelling op en vink deze aan om te activeren. Let op: 'Bedrijf Relatienummer APG' bevat alleen cijfers en is zonder streepjes.

Pensioeninstellingen medewerker

Ga naar dashlet 'Exportinstellingen' op medewerkersniveau en klik op Bewerken:

mceclip1.png

  • CAO:  Selecteer SPW.
  • Beroepscode: hoeft niet ingevuld te worden. 
  • Nummer inkomstenverhouding (zoals bekend bij) APG: standaard 1 als niets wordt ingevoerd.
  • Verbijzondering inkomstenverhouding: standaard WNE | Geen bijzonderheden, bij uitzondering aan te passen (bijv. voor werknemer met 0-urencontract: OPK | Oproepkracht). 
  • Afwijkend personeelsnummer: gebruik dit veld als het bij APG bekende personeelsnummer te lang is om in dashlet Personalia in te vullen.

Ondersteunde branches

Dit pensioenexportformaat geldt voor de volgende branche:

Productaanlevering

Het is verplicht om de producten PP (OP/PP), VPL, AP (WIA,WGA), IP(WIA) en FLOW naar APG SPW aan te leveren. Het is daarnaast mogelijk dat een medewerker een vast bedrag afstaat voor ANW-Hiaat via het (niet verplichte) product ANWH. In dit artikel wordt uitgelegd hoe dit ingericht dient te worden. 

Correcties

Het corrigeren van de pensioenaangifte werkt op dezelfde manier als het corrigeren van de loonaangifte. Dit betekent dat je hiervoor een normale correctie-run kunt uitvoeren. Zie dit artikel voor meer informatie daarover.

Nummer IKV intrekken

Wanneer een nummer IKV nummer ingetrokken dient te worden kunnen stap 6 & 7 in dit artikel gevolgd worden.

Eindafrekeningen vóór uitdienstdatum

Bij APG is het belangrijk om eindafrekeningen van vakantiegeld en dagen in de laatste periode met regulier loon te voldoen. Een eindafrekening ná de uitdienstdatum zal tot een foutmelding vanuit APG leiden.

Als je de eindafrekening van vakantiegeld en dagen toch een maand later wilt maken, dan kun je deze via een TWK-correctie alsnog in de laatste periode in dienst verwerken.

Medewerker uitsluiten

Om een medewerker uit te sluiten van de pensioenaangifte kun je de brancheregelingen op medewerkersniveau deactiveren. De medewerker zal dan niet meegaan in het exportbestand. Om een medewerker slechts uit te sluiten van een bepaalde regeling dient alleen deze regeling op medewerkersniveau gedeactiveerd te worden.

Bedrijf zonder medewerker

Voor een bedrijf zonder medewerker hoeft geen pensioenaangifte naar APG verstuurd te worden. Voor een periode dat er geen medewerkers in dienst zijn of geen pensioenpremie afgestaan wordt kan wel een pensioenexportbestand worden aangemaakt. Dit bestand zal automatisch worden gemarkeerd als verzonden.

Foutmeldingen

Deze pagina bevat een overzicht met foutmeldingen m.b.t. de pensioenaangifte.

Opmerkingen