Nmbrs Systeemsalaristabellen

Nmbrs onderhoudt een groot aantal salaristabellen op systeemniveau. Deze tabellen kunnen door iedereen worden gebruikt en worden door Nmbrs bijgehouden. Een overzicht van deze tabellen is te vinden onder Systeem Salarisinstellingen. De tabellen dienen per medewerker te worden gekoppeld.

Wanneer worden systeemsalaristabellen aangepast?

Wij maken voor het aanpassen van salaristabellen in Nmbrs onderscheid tussen 3 versies / statussen van een CAO.

1. Algemeen verbindend verklaard (AVV)
Wanneer een cao algemeen verbindend is verklaard word(t)(en) de bijbehorende salaristabel(len) in Nmbrs door ons proactief aangepast. Algemeen verbindend verklaren houdt in dat de AVV is gepubliceerd in de Staatscourant en is goedgekeurd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zie deze pagina van het Ministerie voor meer informatie over cao's.
Let op: in principe voegen wij alleen schalen toe die feitelijke bedragen bevatten en dus geen schalen die gebaseerd zijn op percentages van andere schalen.

2. Aangemeld bij arbeidsinspectie of definitief akkoord (niet-AVV)
Van een CAO die weliswaar definitief is en aangemeld bij de arbeidsinspectie (toegevoegd op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), maar die (nog) niet AVV is, voegen wij de salaristabel(len) als 'niet-AVV' aan Nmbrs toe.

Ook kunnen wij een salaristabel als 'niet-AVV' toevoegen als de CAO weliswaar nog niet is aangemeld, maar er wel een definitief akkoord ligt, m.a.w. als de achterban van elke betrokken partij akkoord is.

Belangrijk: salaristabellen worden alleen door ons aangepast indien een officieel document met daarin de tabel met de daadwerkelijke loonbedragen is gepubliceerd. Hieruit volgt dat wij geen tabellen aanpassen op basis van slechts een vermelding van een procentuele verhoging. Dit leidt namelijk onherroepelijk tot afrondingsverschillen op het moment dat een tabel alsnog gepubliceerd wordt.

Het wel of niet toepassen van niet-AVV versies kan per bedrijf worden ingericht, dit artikel beschrijft hoe je dat kunt doen

3. Onderhandelaars- / principeakkoord
Wij passen geen tabellen aan op basis van enkel een onderhandelaarsakkoord. Reden hiervoor is dat dit nog aan de achterban wordt voorgelegd en het niet 100% zeker is dat het onderhandelaarsakkoord vervolgens wordt goedgekeurd. Ook kunnen er nog verschillen zijn tussen de tabellen uit het onderhandelaarsakkoord en de definitieve tabellen.

Hoe worden wijzigingen van salaristabellen gecommuniceerd?

Als wij een CAO-wijziging in een systeemsalaristabel doorvoeren dan wordt dit in een runcontrolebericht vermeld. Dit bericht wordt getoond indien bij een bedrijf de betreffende systeemsalaristabel in gebruik is. Bij grote aanpassingen (bijv. nieuwe schalen of een geheel nieuwe tabel) wordt op de Kennisbank een artikel gepubliceerd met informatie over de wijzigingen. Dit artikel wordt geplaatst in sectie 'Aanpassingen Branches, Salaristabellen & Looncomponenten' (je kunt deze sectie volgen).

Let op: in afwijking op het bovenstaande publiceren we de algemene halfjaarlijkse (WML-)wijzigingen in een verzamelnieuwsbericht in diezelfde sectie. 

Welke ingangsdata worden gehanteerd?

De meeste CAO-teksten bevatten alleen de ingangsmaand van een salarisverhoging. Bij vierweken- en weekverloning is het echter niet mogelijk om de eerste van de maand als ingangsdatum te hanteren. Tenzij in de CAO-tekst ook ingangsdata/ -periodes voor vierweken- en weekverloning worden gegeven voegen we de tabellen voor die verloningsperiodes in het voordeel van de medewerkers toe, dus per de periode met startdatum vóór de ingangsmaand.

Bij het AVV worden van een CAO voegen we de AVV-versie toe per de maand / periode die het dichtst bij de publicatiedatum in de Staatscourant ligt, aangezien een AVV-besluit geen terugwerkende kracht heeft.

Waarom worden sommige systeemsalaristabellen niet langer ondersteund?

Het kan gebeuren dat wij de ondersteuning van een bepaalde systeemsalaristabel beëindigen. De tabel wordt dan 'gearchiveerd', wat betekent dat deze tabel vanaf een bepaalde datum weliswaar niet meer geselecteerd kan worden bij nieuwe medewerkers of bedrijven, maar dat bestaande koppelingen blijven bestaan. Dit artikel geeft meer informatie over het archiveren van salaristabellen.

We kunnen besluiten om een tabel te archiveren, omdat:

  • deze niet of nauwelijks (meer) in gebruik is; en/of
  • er geen recente CAO (meer) is; en/of
  • er slechts percentages gepubliceerd zijn, op basis waarvan bedragen berekend dienen te worden; en/of
  • de informatie alleen toegankelijk is voor leden van een branchevereniging; en/of
  • inmiddels een alternatieve salaristabel voor de betreffende CAO beschikbaar is.

Ook dit maken wij bekend via een nieuwsbericht in de sectie 'Aanpassingen Branches, Salaristabellen & Looncomponenten' op de Kennisbank. Bij een dergelijk nieuwsbericht voegen wij exportbestanden van de laatste versies van de te archiveren tabellen toe. Deze kun je gebruiken om de betreffende tabel snel op Masterniveau aan te maken. Zie dit artikel voor meer informatie daarover.

Opmerkingen