Codes soort inkomen

 

Code Omschrijving
11 Loon of salaris ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet 1929
12 Loon of salaris werknemers van gepremieerde, gesubsidieerde of gebudgetteerde instellingen,inclusief uitvoeringsorganen sociale zekerheden Zfs
13 Loon of salaris directeuren van een nv/bv, wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen
14 Loon of salaris overige werknemers niet verzekerd voor de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
15 Loon of salaris niet hiervoor vermelde werknemers
17 Loon of salaris directeuren van een nv/bv, niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen
18 Wachtgeld van een overheidsinstelling 
21 Pensioenen, lijfrenten, enz. (niet 23 (Oorlogsen verzetspensioenen)
22 Uitkering in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW)
23 23 Oorlogs- en verzetspensioenen
24 Uitkering in het kader van de Algemene nabestaandenwet (ANW)
31 Uitkering in het kader van de Ziektewet (ZW) en vrijwillige verzekering Ziektewet
32 Uitkering in het kader van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)
33 Uitkering in het kader van de Nieuwe Werkloosheidswet (nWW)
34 Uitkering in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
36 Uitkering in het kader van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
37 Wet werk en ondersteuning jonggehandicapten (WAJONG)
38 Samenloop (gelijktijdig of volgtijdelijk) van uitkeringen van WAJONG met WAZ of WAO
39 Uitkering in het kader van de Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)
40 Uitkering in het kader van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten WGA)
42 Uitkering in het kader van Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)
43 Uitkering in het kader van de Wet Werk en bijstand (WWB)
44 Uitkering in het kader van de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK)
45 Uitkering in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
46 Uitkering uit hoofde van de Toeslagenwet
50 Uitkeringen in het kader van overige sociale verzekeringswetten, hieronder vallen tevens: Ongevallenwetten 1921, 1922 en 1919
51

Uitkering in het kader van de Wet investeren in jongeren

52

Uitkering in het kader van de Wet inkomstenvoorziening oudere werklozen

55 Uitkering in het kader van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA)
56 Ouderdomspensioen dat via de werkgever is opgebouwd
57 Nabestaandenpensioen dat via de werkgever is opgebouwd
58 Arbeidsongeschiktheidspensioen dat via de werkgever is opgebouwd
59 Lijfrenten die zijn afgesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsoverenkomst
60 Lijfrenten die niet zijn afgesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst
61 Aanvulling van de werkgever aan een werknemer op een uitkering werknemersverzekeringen, terwijl de dienstbetrekking is beëindigd 
62 Ontslagvergoeding / transitievergoeding
63 Overige, pensioenen of samenloop van meerdere pensioenen/lijfrenten of een bretaling op grond van een afspraak na einde dienstbetrekking

Opmerkingen