Berekening van de branche (algemeen)

Nmbrs bevat twee typen branches: jaarbranches en periodebranches. In Nmbrs wordt het woord 'jaarbranche' voor een ultimo-regeling en 'periodebranche' voor een primo-regeling gebruikt. Voor elke regeling wordt aan de hand van een voorbeeld uitgelegd hoe de branches berekend worden.  

Dit artikel geeft een algemene uitleg over hoe de branche wordt berekend. Zie dit artikel voor meer informatie over specifieke branches. 

Jaarbranche

Fulltime maandsalaris eerste periode (A): Stamsalaris of (parttime salaris/parttime percentage) of (uurloon * gemiddelde bedrijfsuren))

De jaargrondslag wordt in bijna alle gevallen berekend op basis van de eerste periode.  Als eerste periode wordt gezien: de eerste periode van het kalenderjaar (januari)of de eerste periode waarin de werknemer in dienst treedt. Het is ook mogelijk dat de jaargrondslag berekend wordt aan de hand van 'Huidige periode', let hierbij op bij het inrichten van een eigen brancheregeling.

Voor het vaststellen van de grondslag in de eerste periode wordt er gekeken naar het fulltime salaris. Als er in de eerste periode looncodes zijn gebruikt, die invloed hebben op de branche, dan zullen de looncodes naar een fulltime waarde worden herberekend. Zie hiervoor: Hoe wordt bij een jaarregeling omgegaan met een looncomponent?.

Bij een medewerker zonder rooster wordt de jaargrondslag berekend door het uurloon van de medewerker te vermenigvuldigen met de gemiddelde bedrijfsuren.

Jaargrondslag (B): (A * aantal perioden jaar) + uitkeringen

Bij de jaargrondslag kunnen drie uitkeringen worden toegevoegd; vakantiegeld, eindejaarsuitkering en overige uitkeringen. Het percentage van deze uitkeringen kan zowel op bedrijfs- als op medewerkersniveau in het dashlet brancheregelingen worden aangepast.

Maximum Jaargrondslag B mag niet kleiner zijn dan het vloerbedrag en niet groter zijn dan jaarmaximum.

Als een vloerbedrag is ingevuld mag de jaargrondslag niet lager zijn dan dit bedrag. 

Voorbeeld: Het vloerbedrag bedraagt € 30.000. Bij een medewerker wordt een jaargrondslag van 27.000 uitgerekend. Dan zal er voor de rest van de berekening gerekend worden met een jaargrondslag van € 30.000.

Let op: Met vloerbedrag wordt dus niet bedoeld vanaf welk bedrag een branche berekend wordt. Als bij bijvoorbeeld een excedentregeling een minimum bedrag vastgesteld is vanaf wanneer de branche berekend dient te worden, dan kan dit ingericht worden door dit bedrag bij de franchise in te geven.
Als er een maximum is ingevuld, dan mag de jaargrondslag niet hoger zijn dan dit bedrag. 

Let op: Als de branche een staffel bevat dient het maximum bij elke staffel opnieuw ingegeven te worden. Als het maximum bij de staffel leeg wordt gelaten, dan zal het maximum voor de staffel niet worden toegepast.

Let op: Een jaarbrancheberekening gaat fout als een medewerker in de eerste periode geen brancheregeling heeft. Dit is ook het geval als de medewerker pas in de loop van het jaar de toetredingsleeftijd voor het fonds bereikt. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Jaar Pensioengrondslag (C): B - JaarFranchise

Parttime percentage (D):

Zie voor het berekenen van het parttime percentage 
 
Pensioengrondslag: (C / aantal periode jaar) * D 

Rekenvoorbeeld

Salaris eerste periode = € 2000,-
Maximum Jaargrondslag = € 72450,-
Jaarfranchise = € 13227,-
Parttime percentage = 100%

Stap Berekening   Uitkomst
Fulltime maandsalaris eerste periode (A):          2000
Jaargrondslag (B): 2000 * 12,96 =     25920
Maximum Jaargrondslag  25920 < 72450 = 25920
Jaar Pensioengrondslag (C): 25920 - 13227 = 12693
Parttime percentage (D):     100%
Pensioengrondslag: (12693 / 12) * 1      = 1057,75

 

Periodebranche

Bepalen van de periode grondslag (A)

Voor periodebranches bestaan 6 mogelijkheden voor het vaststellen van de periodegrondslag. 

  • Eigen grondslag bepalen: Alle looncodes die opgenomen zijn in de grondslag van de branche tellen mee bij het vaststellen van de grondslag.
  • SV Loon na de brancheregeling:  Bruto looncomponenten.
  • SV loon voor de brancheregeling: Bruto looncomponenten - de ingehouden premies.
  • SV Loon na de brancheregeling minus de eigen grondslag: Bruto looncomponenten - de waarden van de looncodes uit de eigen grondslag.
  • SV loon voor de brancheregeling minus de eigen grondslag: Bruto looncomponenten - de ingehouden premies - de waarden van de looncodes uit de eigen grondslag.
  • Brancheregeling resultaten plus de eigen grondslag:

 Bepalen van de jaaruren (B):

De jaaruren kunnen worden berekend of, als alternatief, via afwijkende jaar uren in de branche-instellingen worden ingegeven.

Berekend: De jaaruren worden overgenomen uit het bedrijfsrooster.

Afwijkend: In de branche kunnen afwijkende jaaruren worden opgegeven. De brancheregeling zal altijd berekend worden op basis van deze uren, ongeacht het bedrijfsrooster.

Bepalen van de Maximum grondslag voor de periode (C):

Voor periode branches zijn er verschillende mogelijkheden voor het vaststellen van het maximum:

SV Max: Bij het SV Max wordt gerekend met het SV maximum. Dit wordt elk jaar automatisch aangepast.

Eigen Max: Hierbij kan een eigen maximum ingesteld worden. Het maximum kan per uur, dag of jaar worden ingesteld. De periode-max wordt als volgt berekend: Uurmax (Uurmax * uren voor de brancheregeling); Dagmax (Dagmax * aantal gewerkte dagen in periode); Jaarmax (Jaarmax/ jaaruren * uren voor de brancheregeling in de periode).

Max aanpassen aan PT%: Bij de optie SV Max en Eigen Max is er de optie om het maximum te laten berekenen op basis van het parttime percentage van de medewerker. Voor de berekening van het parttime percentage zie: Hoe wordt het parttimepercentage berekend?

Bepalen van de minimum grondslag voor de periode (D)

In de branche instellingen kan een minimum worden ingegeven. Het minimum kan per uur, dag of jaar worden ingesteld, het minimum per periode wordt als volgt berekend: Uurmin (Uurminimum * uren voor de brancheregeling); Dagminimum (Dagminimum * aantal gewerkte dagen in periode); Jaarminimum (Jaarminimum/ jaaruren * uren voor de brancheregeling in de periode).

Periodegrondslag (E): mag niet kleiner zijn dan de periode minimum (D) en niet groter zijn dan de periode maximum(C).

Bepalen van de periode franchise (F);

De franchise kan zowel op uur-, dag- of jaarbasis zijn ingegeven in de branche instellingen. Hieronder wordt uitgelegd hoe in de verschillende situaties de periode franchise wordt berekend.

Van uurfranchise naar periode franchise: Uurfranchise * uren voor de brancheregeling.

Van dagfranchise naar periode franchise: Dagfranchise * aantal gewerkte dagen in periode

Van jaarfranchise naar periode franchise: Jaarfranchise/ jaaruren * uren voor de brancheregeling in de periode.

Pensioengrondslag (G): Gronslag (E) - Periode franchise (F)

Pensioenpremie is: G * premie percentage 

Rekenvoorbeeld

Grondslag = 1562,09
Parttime percentage = 80%
Maximumloon per periode = € 4331,33
Jaaruren = 1976
Franchise per jaar = 12564
Gewerkte uren = 129.2

Stap Berekening   Uitkomst
Periode grondslag (A)     1562,09
Jaaruren (B)     1976
Parttime percentage     80%
Maximum grondslag (C)  4331,33 * 80%    3465,06
Periode grondslag (E) 1562,09 < 3465,06 = 1562,09
Uurfranchise 12564 / 1976 = 6,3583
Periodefranchise (F) 6,3583 * 129,20 = 821,49
Pensioengrondslag (G) 1562,09 - 821,49    =     740,60
Pensioenpremie 740,60 * 5,1190% = 37,91

 

Parttime percentage

Als een medewerker een rooster heeft zal voor de berekening van de branche gebruik gemaakt worden van het parttime percentage op basis van het rooster. Bij medewerkers zonder rooster of bij medewerkers met rooster die extra uren gaan werken zal het parttime percentage echter nogmaals worden berekend. Bij het berekenen van een parttime percentage is het belangrijk om eerst vast te stellen welke uren worden gebruik.

Medewerker met rooster zonder extra uren

Branche instellingen: Parttime % berekening: PT Normale berekening.

Medewerker uren (rooster) = 32
Bedrijfsuren = 173.33
Medewerker rooster op maand basis = 32 * 52 / 12 = 138.66
Parttime percentage = 138.66/173.33 -> 0.8

Medewerker met rooster en extra uren 

Branche instellingen: Parttime % berekening: PT Normale berekening.

Uren per dag = 8
Dagen in periode = 21
Bedrijfsuren = 8*21 -> 168
Medewerker uren (rooster) = 32
Medewerker uren (extra uren) = 58
Medewerker uren (Totaal) = 32+58 = 90
Parttime percentage = 90/168 -> 0,5357

Branche instellingen: Parttime % berekening: PT gemiddelde berekening.

Uren per dag = 8
Uren per jaar= 8*260 -> 2080
Gemiddelde uren per periode = 2080/12 -> 173,33 uur
Parttime percentage medewerker (rooster) = 60%
Extra uren = 14 uur.
Uren medewerker voor branche = (173,33*60%)+14 = 118
Fulltime bedrijfsuren = 173,33
Parttime percentage = 118/173,33 -> 0,6808

Medewerker zonder rooster

Branche instellingen: Parttime % berekening: PT Normale berekening.

Uren per dag = 8
Medewerker uren = 90
Dagen in periode = 21
Bedrijfsuren = 8*21 -> 168
Parttime percentage = 90/168 -> 0,5357

Branche instellingen: Parttime % berekening: PT gemiddelde berekening.

Uren per dag = 8
Uren per jaar= 8*260 -> 2080
Gemiddelde uren per periode = 2080/12 -> 173,33 uur
Uren medewerker voor branche = 128
Fulltime bedrijfsuren = 173,33
Parttime percentage = 128/173,33 -> 0,7385

Parttime percentage voor het berekenen van fulltime waarden looncode.

Let op: Het parttime percentage wordt standaard gemaximeerd op 100%. In het dashlet: "bedrijf instellingen" kan een parttime percentage van boven de 100% worden toegestaan. Zie hiervoor: Brancheregelingen instellingen controleren.

Let op: In bovenstaande voorbeelden wordt de parttime factor afgerond op 4 decimalen achter de komma. De afronding kan per brancheregeling verschillen.

 

Opmerkingen