Berekening van de branche (algemeen)

In Nmbrs zijn er twee type branches: jaarbranches en periode branches. In Nmbrs wordt het woord 'jaar branche' en 'periode branche' gebruikt, dit staat respectievelijk ook wel bekend als een ultimo-regeling en een primo-regeling. Voor elke regeling wordt aan de hand van een voorbeeld uitgelegd hoe de branches berekend worden.  

Dit artikel geeft een algemene uitleg over hoe de branche wordt berekend. Voor meer informatie over specifieke branches, zie overzicht van de branches

Jaar branche

Fulltime maandsalaris eerste periode (A): Stamsalaris of (parttime salaris/parttime percentage) of (uurloon * gemiddelde bedrijfsuren))

De jaargrondslag wordt in bijna alle gevallen berekend op basis van de eerste periode.  Als eerste periode wordt gezien: de eerste periode van het kalenderjaar (januari)of de eerste periode waarin de werknemer in dienst treedt. Het is ook mogelijk dat de jaargrondslag berekend wordt aan de hand van 'Huidige periode', let hierbij op bij het inrichten van een eigen brancheregeling.

Voor het vaststellen van de grondslag in de eerste periode wordt er gekeken naar het fulltime salaris. Als er in de eerste periode looncodes zijn gebruikt, die invloed hebben op de branche, dan zullen de looncodes naar een fulltime waarden worden herberekend, zie hiervoor: Hoe wordt bij een jaarregeling omgegaan met een looncomponent?.

Bij een medewerker zonder een rooster wordt de jaargrondslag berekend door het uurloon van de medewerker te vermenigvuldigen met de gemiddelde bedrijfsuren.

Jaargrondslag (B): (A * aantal perioden jaar) + uitkeringen

Bij de jaargrondslag kunnen drie uitkeringen worden toegevoegd; vakantiegeld, eindejaarsuitkering en overige uitkeringen. Het percentage van deze uitkeringen kunnen zowel op bedrijfsniveau als op medewerkersniveau in het dashlet brancheregelingen worden aangepast.

Maximum Jaargrondslag B mag niet kleiner zijn dan het vloerbedrag en niet groter zijn dan jaarmaximum.

Als er een vloerbedrag is ingevuld, mag de jaargrondslag niet lager zijn dan dit bedrag. 

Voorbeeld: Bij het vloerbedrag is het bedrag € 30.000. Bij een medewerker wordt een jaargrondslag van 27.000 uitgerekend. Dan zal er voor de rest van de berekening gerekend worden met een jaargrondslag van € 30.000.

Let op: Met vloerbedrag wordt dus niet bedoelt vanaf welk bedrag een branche berekend wordt. Als bijvoorbeeld bij een excedent regeling een minimum bedrag vastgesteld is vanaf wanneer de branche berekend dient te worden kan dit ingericht worden door dit bedrag bij de franchise in te geven.
Als er een maximum is ingevuld, dan mag de jaargrondslag niet hoger zijn dan dit bedrag. 

Let op: Als er staffel is ingericht in de branche, dan dient het maximum bij elke staffel opnieuw ingegeven te worden. Als het maximum bij de staffel leeg wordt gelaten, dan zal het maximum voor de staffel niet worden toegepast.

Jaar Pensioengrondslag (C): B - JaarFranchise

Parttime percentage (D):

Zie voor het berekenen van het parttime percentage 
 
Pensioengrondslag: (C / aantal periode jaar) * D 

Rekenvoorbeeld

Salaris eerste periode = € 2000,-
Maximum Jaargrondslag = € 72450,-
Jaarfranchise = € 13227,-
Parttime percentage = 100%

Stap Berekening   Uitkomst
Fulltime maandsalaris eerste periode (A):          2000
Jaargrondslag (B): 2000 * 12,96 =     25920
Maximum Jaargrondslag  25920 < 72450 = 25920
Jaar Pensioengrondslag (C): 25920 - 13227 = 12693
Parttime percentage (D):     100%
Pensioengrondslag: (12693 / 12) * 1      = 1057,75

 

Periode branche

Bepalen van de periode grondslag (A)

Voor periode branches zijn er 6 mogelijkheden voor het vaststellen van de periodegrondslag: 

  • Eigen grondslag bepalen: Alle looncodes die opgenomen zijn in de grondslag van de branche tellen mee bij het vaststellen van de grondslag.
  • SV Loon na de brancheregeling:  Bruto looncomponenten.
  • SV loon voor de brancheregeling: Bruto looncomponenten - de ingehouden premies.
  • SV Loon na de brancheregeling minus de eigen grondslag: Bruto looncomponenten - de waarden van de looncodes uit de eigen grondslag.
  • SV loon voor de brancheregeling minus de eigen grondslag: Bruto looncomponenten - de ingehouden premies - de waarden van de looncodes uit de eigen grondslag.
  • Brancheregeling resultaten plus de eigen grondslag:

 Bepalen van de jaaruren (B):

De jaaruren kunnen ofwel worden berekend of in de branche instellingen kunnen afwijkende jaar uren worden ingegeven.

Berekend: Bij de optie berekend worden de jaaruren overgenomen uit het bedrijfsrooster.

Afwijkend: In de branche kunnen afwijkende jaaruren worden opgegeven, de brancheregeling zal altijd berekend worden op basis van deze uren, ongeacht het bedrijfsrooster.

Bepalen van de Maximum grondslag voor de periode (C):

Voor periode branches zijn er verschillende mogelijkheden voor het vaststellen van het maximum:

SV Max: Bij het SV Max wordt er gerekend met het SV maximum. Dit wordt automatisch elk jaar aangepast.

Eigen Max: Hierbij kan een eigen maximum ingesteld worden. Het maximum kan per uur, dag of jaar worden ingesteld de periode max wordt als volgt berekend: Uurmax (Uurmax * uren voor de brancheregeling); Dagmax (Dagmax * aantal gewerkte dagen in periode); Jaarmax (Jaarmax/ jaaruren * uren voor de brancheregeling in de periode).

Max aanpassen aan PT%: Bij de optie SV Max en Eigen Max is er de optie om het maximum te laten berekenen op basis van het parttime percentage van de medewerker. Voor de berekening van het parttime percentage zie: Hoe wordt het parttimepercentage berekend?

Bepalen van de minimum grondslag voor de periode (D)

In de branche instellingen kan een minimum worden ingegeven. Het minimum kan per uur, dag of jaar worden ingesteld, het minimum per periode wordt als volgt berekend: Uurmin (Uurminimum * uren voor de brancheregeling); Dagminimum (Dagminimum * aantal gewerkte dagen in periode); Jaarminimum (Jaarminimum/ jaaruren * uren voor de brancheregeling in de periode).

Periodegrondslag (E): mag niet kleiner zijn dan de periode minimum (D) en niet groter zijn dan de periode maximum(C).

Bepalen van de periode franchise (F);

De franchise kan zowel op uur-, dag- of jaarbasis zijn ingegeven in de branche instellingen. Hieronder wordt uitgelegd hoe in de verschillende situaties de periode franchise wordt berekend.

Van uurfranchise naar periode franchise: Uurfranchise * uren voor de brancheregeling.

Van dagfranchise naar periode franchise: Dagfranchise * aantal gewerkte dagen in periode

Van jaarfranchise naar periode franchise: Jaarfranchise/ jaaruren * uren voor de brancheregeling in de periode.

Pensioengrondslag (G): Gronslag (E) - Periode franchise (F)

Pensioenpremie is: G * premie percentage 

Rekenvoorbeeld

Grondslag = 1562,09
Parttime percentage = 80%
Maximumloon per periode = € 4331,33
Jaaruren = 1976
Franchise per jaar = 12564
Gewerkte uren = 129.2

Stap Berekening   Uitkomst
Periode grondslag (A)     1562,09
Jaaruren (B)     1976
Parttime percentage     80%
Maximum grondslag (C)  4331,33 * 80%    3465,06
Periode grondslag (E) 1562,09 < 3465,06 = 1562,09
Uurfranchise 12564 / 1976 = 6,3583
Periodefranchise (F) 6,3583 * 129,20 = 821,49
Pensioengrondslag (G) 1562,09 - 821,49    =     740,60
Pensioenpremie 740,60 * 5,1190% = 37,91

 

 

Parttime percentage

Als een medewerker een rooster heeft zal voor de berekening van de branche gebruik gemaakt worden van het parttime percentage zoals deze is vastgesteld door het rooster. Echter voor medewerkers zonder een rooster of als een medewerker met een rooster extra uren gaat werken, zal het parttime percentage nogmaals worden berekend. Bij het berekenen van een parttime percentage is het belangrijk om eerste vast te stellen van welke uren er gebruik gemaakt worden.

Medewerker met rooster zonder extra uren

Branche instellingen: Parttime % berekening: PT Normale berekening.

Medewerker uren (rooster) = 32
Bedrijfsuren = 173.33
Medewerker rooster op maand basis = 32 * 52 / 12 = 138.66
Parttime percentage = 138.66/173.33 -> 0.8

Medewerker met rooster en extra uren 

Branche instellingen: Parttime % berekening: PT Normale berekening.

Uren per dag = 8
Dagen in periode = 21
Bedrijfsuren = 8*21 -> 168
Medewerker uren (rooster) = 32
Medewerker uren (extra uren) = 58
Medewerker uren (Totaal) = 32+58 = 90
Parttime percentage = 90/168 -> 0,5357

Branche instellingen: Parttime % berekening: PT gemiddelde berekening.

Uren per dag = 8
Uren per jaar= 8*260 -> 2080
Gemiddelde uren per periode = 2080/12 -> 173,33 uur
Parttime percentage medewerker (rooster) = 60%
Extra uren = 14 uur.
Uren medewerker voor branche = (173,33*60%)+14 = 118
Fulltime bedrijfsuren = 173,33
Parttime percentage = 118/173,33 -> 0,6808

Medewerker zonder rooster

Branche instellingen: Parttime % berekening: PT Normale berekening.

Uren per dag = 8
Medewerker uren = 90
Dagen in periode = 21
Bedrijfsuren = 8*21 -> 168
Parttime percentage = 90/168 -> 0,5357

Branche instellingen: Parttime % berekening: PT gemiddelde berekening.

Uren per dag = 8
Uren per jaar= 8*260 -> 2080
Gemiddelde uren per periode = 2080/12 -> 173,33 uur
Uren medewerker voor branche = 128
Fulltime bedrijfsuren = 173,33
Parttime percentage = 128/173,33 -> 0,7385

Parttime percentage voor het berekenen van fulltime waarden looncode.

Let op: Het parttime percentage wordt standaard gemaximeerd op 100%. In het dashlet: "bedrijf instellingen" kan een parttime percentage van boven de 100% worden toegestaand, zie hiervoor: Brancheregelingen instellingen controleren.

Let op: In de bovenstaande voorbeelden wordt het parttime factor afgerond op 4 decimalen achter de komma. De afronding kan per brancheregeling verschillen.

 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk