Berekening brancheregeling

Nmbrs kent twee soorten brancheregelingen: jaar- en perioderegelingen. Deze corresponderen met primo- resp. ultimoregelingen. Dit artikel bevat rekenvoorbeelden voor beide types. Bekijk voor de actuele waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) de instellingen van de betreffende branche via tabblad Instellingen op Masterniveau => Systeemsalarisinstellingen => Branches. 

In dit artikel worden wat instellingen beschreven die je kunt controleren als de waarden op de loonstrook niet overeenkomen met wat je verwacht.

Jaarregeling

Fulltime maandsalaris eerste periode (A): stamsalaris of (parttime salaris / parttime percentage) of (uurloon * gemiddelde bedrijfsuren))
De jaargrondslag wordt in bijna alle gevallen berekend op basis van de eerste periode.  Als eerste periode wordt gezien: de eerste periode van het kalenderjaar of de eerste periode waarin de medewerker in dienst treedt. Het is ook mogelijk dat de jaargrondslag berekend wordt o.b.v. de huidige periode; houd hier rekening mee bij het inrichten van een eigen brancheregeling.

Voor het vaststellen van de grondslag in de eerste periode wordt gekeken naar het fulltime salaris. Als in de eerste periode looncodes zijn gebruikt die meetellen in de grondslag, dan worden deze looncodes naar een fulltime waarde omgerekend. Dit artikel gaat hier wat dieper op in.

Bij een medewerker zonder rooster wordt de jaargrondslag berekend door het uurloon van de medewerker te vermenigvuldigen met de gemiddelde bedrijfsuren.

Jaargrondslag (B): (A * aantal perioden jaar) + uitkeringen
Bij de jaargrondslag kunnen drie uitkeringen worden toegevoegd; vakantiegeld, eindejaars- en overige uitkering. Het percentage van deze uitkeringen kan zowel op bedrijfs- als op medewerkersniveau in dashlet Brancheregelingen worden aangepast.

Maximum jaargrondslag (C)
Als een maximum jaargrondslag wordt ingegeven, dan kan de jaargrondslag niet hoger zijn dan dit maximum. (Andersom: als een vloerbedrag wordt ingegeven, dan kan de jaargrondslag niet lager zijn dan dit bedrag.)

Jaar pensioengrondslag (D): C - jaarfranchise

Parttime factor (E)
Zie onder kopje Parttime percentage (jaarregeling)

Pensioengrondslag (F): (D / aantal periodes jaar) * E 

Rekenvoorbeeld
Salaris eerste periode = €4.000
Maximum Jaargrondslag = €80.000
Jaarfranchise = €20.000
Parttime factor = 1

Stap Berekening   Uitkomst
Fulltime maandsalaris eerste periode (A):          4000
Jaargrondslag (B): 4000 * 12,96 =     51840
Maximum jaargrondslag (C) 51840 < 80000 = 51840
Jaar pensioengrondslag (D): 51840 - 20000 = 31840
PT-factor (E):     1
Pensioengrondslag (F): (31840 / 12) * 1      = 2653,33

Aandachtspunten

 • Met vloerbedrag wordt niet bedoeld vanaf welk bedrag een regeling berekend wordt. Als bij bijvoorbeeld een excedentregeling een minimumbedrag geldt vanaf wanneer de regeling berekend dient te worden, dan kan dit bedrag als franchise worden ingeven.
  Voorbeeld: het vloerbedrag bedraagt € 30.000. Bij een medewerker wordt een jaargrondslag van 27.000 uitgerekend. Het resultaat is dat gerekend wordt met een jaargrondslag van € 30.000.
 • Bij een regeling met een staffel dient het maximum bij elke staffel opnieuw ingegeven te worden. Als het maximum bij de staffel leeg wordt gelaten, dan zal het maximum voor de staffel niet worden toegepast.
 • Een jaarbrancheberekening gaat fout als een medewerker in de eerste periode geen actieve regeling heeft. Dit is ook het geval als de medewerker pas in de loop van het jaar de toetredingsleeftijd voor het fonds bereikt. Zie dit artikel voor meer informatie hierover. 

Perioderegeling

Periodegrondslag (A)
De grondslag kan op een aantal manieren worden vastgesteld. De belangrijkste staan hieronder.

 • Eigen grondslag bepalen: alle looncodes die in de grondslag van de regeling staan tellen mee.
 • SV-Loon na branche (= SV-loon) / (optioneel) minus eigen grondslag: bruto looncomponenten minus ingehouden premies / minus waarde van looncodes in eigen grondslag.
 • SV-loon voor branche (= brutoloon) / (optioneel) minus eigen grondslag: bruto looncomponenten / minus waarde van looncodes in eigen grondslag.
 • Loon in geld: alle looncomponenten in kolom 3 van de loonstaat tellen mee.

Jaaruren (B)
De jaaruren kunnen worden berekend of, als alternatief, via afwijkende jaaruren in de regeling worden ingegeven.

 • Berekend: jaaruren worden overgenomen uit bedrijfsrooster.
 • Afwijkend: bij ingeven afwijkende jaaruren wordt brancheregeling altijd berekend o.b.v. deze uren, ongeacht bedrijfsrooster.

Maximum periodegrondslag (C)
De maximum grondslag kan op een aantal manieren worden ingesteld. De belangrijkste staan hieronder.

 • SV max: het maximum SV-loon geldt; dit wordt elk jaar automatisch aangepast.
 • Eigen max: er kan zelf een maximum bedrag (per uur, dag of jaar) naar keuze ingesteld worden. Het periode-maximum wordt als volgt berekend:
  uurmax * uren voor brancheregeling in periode
  dagmax * aantal gewerkte dagen in periode
  jaarmax / jaaruren * uren voor brancheregeling in periode

Max aanpassen aan PT%: bij de instellingen SV max en Eigen max bestaat de optie om het maximum te laten berekenen op basis van het parttime percentage van de medewerker. Zie dit artikel voor meer informatie over de berekening van het parttime percentage.

Minimum periodegrondslag (D)
Ook een eventuele minimum periodegrondslag kan op een aantal manieren worden ingesteld, analoog aan de maximum grondslag zoals hierboven beschreven. 

Periodegrondslag (E): mag niet kleiner zijn dan periodeminimum (D) en niet groter zijn dan periodemaximum (C)

Periodefranchise (F)
De franchise kan zowel op uur-, dag- of jaarbasis worden ingegeven. De berekening van de periodefranchise is dan als volgt.

 • Van uur- naar periodefranchise: uurfranchise * uren voor brancheregeling.
 • Van dag- naar periodefranchise: dagfranchise * aantal gewerkte dagen in periode
 • Van jaar- naar periodefranchise: jaarfranchise/ jaaruren * uren voor brancheregeling in periode.

Pensioengrondslag (G): grondslag (E) - periodefranchise (F)

Rekenvoorbeeld
Grondslag = €4.000
Parttime factor = 0,8
Maximumloon per periode = €6.000
Jaaruren = 1976
Franchise per jaar = €20.000
Gewerkte uren = 131,73

Stap Berekening   Uitkomst
Periode grondslag (A)     4000
Jaaruren (B)     1976
PT-factor     0,8
Maximum grondslag (C)  6000 * 80%    4800
Periodegrondslag (E) 4000 < 4800 = 4000
Uurfranchise 20000 / 1976 = 10,1215
Periodefranchise (F) 10,1215 * 131,73 = 1333,33
Pensioengrondslag (G) 4000 - 1333,33   =     2666,67

 

Parttime percentage (jaarregeling)

Bij een medewerker met een rooster wordt de parttime factor o.b.v. dat rooster berekend. Bij medewerkers zonder rooster wordt de PT-factor o.b.v. de gebruikte (én meetellende) urencodes berekend, en bij medewerkers met een rooster die extra uren werken worden de extra uren bij de PT-factor vanuit het rooster opgeteld.
Er zijn verschillende opties voor het berekenen van het parttime percentage. De belangrijkste staan hieronder.

PT normale berekening

Medewerker met rooster zonder extra uren
Uren medewerker (rooster) = 32
Bedrijfsuren = 173,33
Uren medewerker op maandbasis = 32 * 52 / 12 = 138,66
PT-factor = 138.66/173.33 = 0,8

Medewerker met rooster en extra uren
Uren per dag = 8
Dagen in periode = 21
Bedrijfsuren = 8 * 21 = 168
Uren medewerker (rooster) = 32
Extra uren medewerker = 58
Uren medewerker (totaal) = 32 + 58 = 90
PT-factor = 90/168 = 0,5357

Medewerker zonder rooster
Uren per dag = 8
Uren medewerker = 90
Dagen in periode = 21
Bedrijfsuren = 8 * 21 = 168
PT-factor = 90 / 168 = 0,5357

PT gemiddelde berekening

Medewerker met rooster en extra uren
Uren per dag = 8
Uren per jaar = 8 * 260 = 2080
Gemiddelde uren per periode = 2080 / 12 = 173,33 uur
PT-factor medewerker (rooster) = 0,6
Extra uren medewerker = 14
Uren medewerker voor regeling = (173,33 * 0,6) + 14 = 118
Fulltime bedrijfsuren = 173,33
PT-factor = 118 / 173,33 = 0,6808

Medewerker zonder rooster
Uren per dag = 8
Uren per jaar= 8 * 260 = 2080
Gemiddelde uren per periode = 2080 / 12 = 173,33 uur
Uren medewerker voor regeling = 128
Fulltime bedrijfsuren = 173,33
PT-factor = 128 / 173,33 = 0,7385

Aandachtspunten

 • Het parttime percentage wordt standaard gemaximeerd op 100. In dashlet: Bedrijfsinstellingen kan een parttime percentage boven de 100 worden geactiveerd. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.
 • In bovenstaande voorbeelden wordt de parttime factor afgerond op 4 decimalen achter de komma. Deze afronding kan per brancheregeling verschillen.

 

Opmerkingen