Eigen Brancheregeling aanmaken

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je een eigen brancheregeling aanmaakt.

Belangrijk: afgezien van de informatie in dit artikel (en in de artikelen waarnaar in dit artikel verwezen wordt) kunnen wij vanuit Nmbrs geen verder(e) advies en/of ondersteuning geven op het gebied van het aanmaken en onderhouden van eigen brancheregelingen. Voor hulp bij het inrichten van eigen brancheregelingen kun je je wenden tot een van onze implementatiepartners

De volgende onderwerpen worden behandeld:

Soorten brancheregelingen

Nmbrs kent 2 soorten brancheregelingen: 'jaarregels' en 'perioderegels'. Dit komt overeen met 'primo'- resp. 'ultimo'-regelingen. Het voornaamste verschil zit in de berekening van de grondslag.

In een perioderegel bereken je het daadwerkelijk verdiende salaris in de aangifte-periode d.m.v. een eigen grondslag of o.b.v. het SV-loon (eventueel minus de eigen grondslag).

De pensioenpremie van een jaarregeling is het tijdvakgerelateerde, ongemaximeerde voltijdssalaris dat berekend wordt op basis van de eerste of huidige periode. Als eerste periode kan gelden: de eerste periode van het kalenderjaar (januari) of de eerste periode waarin de werknemer in dienst treedt.

Eigen branche aanmaken

Als eerste stap maak je een eigen branche aan. Ga hiervoor naar tab Instellingen (Masterniveau) => Master Salarisinstellingen => Branches:

Klik op '+ Branche' op tab Branches om een nieuwe branche aan te maken:

mceclip0.png

Geef de branche een nummer en een naam en klik op Opslaan:
mceclip2.png

Opmerkingen

 • Het verdient aanbeveling om het branchenummer te laten beginnen met een 9 en te laten bestaan uit 4 cijfers, om uit te sluiten dat een eigen branche hetzelfde nummer heeft als een systeembranche. Hiermee wordt voorkomen dat runberichten voor systeembranches ook bij eigen branches met hetzelfde nummer worden getoond.
 • (alleen voor accountants): als je een branche aanmaakt op tabblad Instellingen op Masterniveau, dan is deze zichtbaar én beschikbaar voor al je debiteuren. Wanneer je een branche wilt aanmaken voor slechts één debiteur, dan kun je dat ook bij de betreffende debiteur doen (tab Instellingen => Salarisinstellingen => Branches).
 • Nmbrs Businessklanten maken een branche altijd aan op tabblad Instellingen op Masterniveau.

Eigen brancheregeling aanmaken

Vervolgens kun je in de zojuist gecreëerde branche een of meer brancheregelingen aanmaken. Klik hiervoor op '+ Perioderegel' of '+ Jaarregel' op tab Brancheregelingen:

mceclip3.png

De belangrijkste instellingen voor periode- resp. jaarregels worden hieronder beschreven.

 

Perioderegel

mceclip0.png

 • Periode: de startperiode van deze regeling of van een latere wijziging.
 • Beschrijving: de omschrijving van deze regeling.
 • Volgorde: de volgorde van de brancheregelingen op de loonstrook.
 • % Wn / % Wg: het premiepercentage Wn (werknemer) resp. Wg (werkgever).
 • Pensioen export: het exporttype en fonds behorende bij deze regeling.
 • Leeftijd: de start- en eindleeftijd van de werknemers die aan deze regeling (kunnen) meedoen.
 • Leeftijd berek. meth: specificeer het moment waarop de leeftijd getoetst dient te worden om te bepalen of de werknemer in aanmerking komt voor de regeling.
   • Begin jaar: de leeftijd van de werknemer op de 1e dag van het jaar.
   • Begin huidige periode: de leeftijd van de werknemer op de 1e dag van de huidige periode.
   • Eind huidige periode: de leeftijd van de werknemer op de laatste dag van de huidige periode.
 • Staffel: leeftijdsberekeningsmethode als een staffel van toepassing is. Let op: alle waardes die in de staffel ingevuld worden overschrijven de algemene waardes zoals franchise, %Wg/Wn of Jaar max. 
 • Franchise: specificeer bedrag en type (uur, dag, jaar, periode ongeacht PT%).
 • Parttime % afronding: specificeer de afrondingsmethode van de uurfranchise (Geen, Afbreken of Afronden). Bij afbreken of afronden kun je het aantal decimalen ingeven.
 • Afronding gewerkte uren: specificeer de afrondingsmethode van de gewerkte uren (Geen, Afbreken of Afronden). Bij afbreken of afronden kun je het aantal decimalen ingeven.
 • Jaar uren: specifieer de berekeningsmethode voor de jaaruren.
   • Berekende: de jaaruren worden overgenomen uit het bedrijfsrooster.
   • Afwijkende: geef afwijkende jaaruren in; de brancheregeling zal altijd berekend worden o.b.v. deze uren, ongeacht het bedrijfsrooster.
 • Medewerker uren: specifieer de berekeningsmethode voor de gewerkte uren.
   • Gemiddelde gewerkte uren: ([roosteruren per week]*52) / 12.
   • Gewerkte uren (Loonaangifte): de verloonde uren zoals die meegaan in de loonaangifte.
   • Gewerkte uren (Branche): o.b.v. de urencodes in de grondslag.
 • Max uren per jaar: specifieer de berekeningsmethode voor het maximum aantal uren per jaar.
   • Berekende: de max. uren worden overgenomen uit het bedrijfsrooster. Optie 'Max uren/periode': Aan = berekening max. uren per periode, Uit = berekening max. uren per jaar.
   • Afwijkende: geef afwijkende max. jaaruren in; de brancheregeling zal altijd berekend worden o.b.v. deze max. jaaruren, ongeacht het bedrijfsrooster. Optie 'Max uren/periode': Aan = berekening max. uren per periode, Uit = berekening max. uren per jaar.
 • Grondslag: specifieer de berekeningsmethode voor de grondslag. Let op: indien twee brancheregelingen over grondslag: SV loon na de brancheregeling berekend moeten worden dan dienen deze hetzelfde type grondslag te hebben! Zie dit artikel voor meer informatie hierover. 
   • Eigen grondslag bepalen: alle looncodes die opgenomen zijn in de grondslag van de branche regeling tellen mee bij het vaststellen van de grondslag.
   • SV Loon na de brancheregeling: SV-loon.
   • SV loon voor de brancheregeling: bruto looncomponenten.
   • SV Loon na de brancheregeling minus de eigen grondslag: SV-loon minus de waarden van de looncodes in de eigen grondslag (deze worden buiten beschouwing gelaten).
   • SV loon voor de brancheregeling minus de eigen grondslag: bruto looncomponenten minus de waarden van de looncodes in de eigen grondslag (deze worden buiten beschouwing gelaten).
 • Vakantiegeld: bij het activeren van de regeling hoef je geen vakantiegeld of eindejaarsuitkering in te vullen op bedrijfsniveau. Aangezien een perioderegeling per periode wordt berekend zal het uitbetalen van vakantiegeld automatisch goed verlopen omdat dit meegenomen wordt in de berekening.
 • Min / Max: specificeer minimum en/of maximumbedragen.
   • Eigen min: het minimum kan per uur, dag of jaar worden ingesteld. Het minimum per periode wordt als volgt berekend: Uurmin (Uurminimum * uren voor de brancheregeling); Dagminimum (Dagminimum * aantal gewerkte dagen in periode); Jaarminimum (Jaarminimum/ jaaruren * uren voor de brancheregeling in de periode).
   • Eigen max: het maximum kan per uur, dag of jaar worden ingesteld. Het maximum per periode wordt als volgt berekend: Uurmax (Uurmax * uren voor de brancheregeling); Dagmax (Dagmax * aantal gewerkte dagen in periode); Jaarmax (Jaarmax/ jaaruren * uren voor de brancheregeling in de periode).
   • SV Max: rekent o.b.v. het SV-maximum. Dit wordt elk jaar automatisch aangepast.
   • Max aanpassen aan PT%: de opties SV Max en Eigen Max hebben de extra optie om het maximum te laten berekenen o.b.v. het parttime percentage van de medewerker. Zie dit artikel voor meer informatie over de berekening van het parttime percentage.
 • Waarde ziekte-uren tellen als 100%: bij activering wordt de premie altijd voor 100% berekend, ook wanneer er ziekteuren zijn. Deze optie werkt alleen indien je kiest voor "eigen grondslag bepalen".
 • BPL dagen berekening: Hier geef je aan of er gebruik wordt gemaakt van BPL dagen (gemiddelde gewerkte dagen afgerond naar boven).
 • Standaard uitgeschakeld: bij activering is de regeling standaard uitgeschakeld als je de branche aan een bedrijf koppelt.
 • VCR niet toepassen: bij activering wordt de VCR-methode niet toegepast.

Jaarregel

 • Periode: de startperiode van deze regeling of van een latere wijziging.
 • Beschrijving: de omschrijving van deze regeling.
 • Volgorde: de volgorde van de brancheregelingen op de loonstrook.
 • % Wn / % Wg: het premiepercentage Wn (werknemer) resp. Wg (werkgever).
 • Pensioen export: het exporttype en fonds behorende bij deze regeling.
 • Leeftijd: de start- en eindleeftijd van de werknemers die aan deze regeling (kunnen) meedoen.
 • Leeftijd berek. meth: specificeer het moment waarop de leeftijd getoetst dient te worden om te bepalen of de werknemer in aanmerking komt voor de regeling.
   • Begin jaar: de leeftijd van de werknemer op de 1e dag van het jaar.
   • Begin huidige periode: de leeftijd van de werknemer op de 1e dag van de huidige periode.
   • Eind huidige periode: de leeftijd van de werknemer op de laatste dag van de huidige periode.
 • Staffel: leeftijdsberekeningsmethode als een staffel van toepassing is. Let op: alle waardes die in de staffel ingevuld worden overschrijven de algemene waardes zoals franchise, %Wg/Wn of Jaar max. 
 • Franchise: het bedrag van de jaarfranchise (indien geen franchise: geef waarde 0 in). Je hebt hier ook de optie 'Franchise na PT%'. Als deze optie actief is dan wordt de jaargrondslag eerst naar een parttime jaargrondslag herleid. Daarna wordt pas de franchise van het jaarbedrag afgetrokken.
 • Parttime % afronding: specificeer of het parttime percentage afgerond of afgebroken dient te worden in de berekening.
 • Parttime % berekening: selecteer de van toepassing zijnde parttime berekeningsmethode.
   • PT Normale berekening: gebaseerd op parttime uren / roosteruren o.b.v. gemiddelde; bij extra uren springt berekening als geheel over op basis van werkelijk gewerkte uren & kalenderdagen.
   • PT Afwijkende uren: geef handmatig afwijkende uren voor de berekening in.
   • PT Gemiddelde uren: gebaseerd op parttime uren / roosteruren o.b.v. gemiddelde; extra uren worden opgeteld bij gemiddelde uren.
   • PT = 1: parttime percentage is altijd 1, ongeacht het aantal uur dat een werknemer werkt.
 • Basis periode berek.: geef aan of de regeling op basis van de eerste of de huidige periode dient te worden berekend.
 • Jaarbedrag: het vloer- en het maximum bedrag voor de regeling. De premie wordt berekend over minimaal het vloerbedrag en tot aan het maximum jaarbedrag.
 • Vakantiegeld: het percentage vakantiegeld, met eventueel een minimum bedrag.
 • Eindejaarsuitkering / Overige uitkering: het percentage eindejaarsuitkering (EJU) / Overige uitkering, met eventueel een minimum bedrag. Als de optie 'Incl. Vakantiegeld' actief is dan wordt de uitkering, behalve over de jaargrondslag, ook over het vakantiegeld berekend.
 • In/Uitdienst prorata: selecteer de van toepassing zijnde pro-rataberekening. 
   • Normaal: (Dagen gewerkt)/ (SV dagen in de periode).
   • 30 dagen in/uitdienst prorata: (werkelijk aantal kalenderdagen in dienst) / 30. Bijvoorbeeld: in dienst 04-01-2017, uit dienst 15-01-2017, dan is de pro-ratafactor 12/30. Geldt voor maand- / 4-weken- / weekverloning.
   • Kalenderdagen in periode in/uitdienst prorata: (kalenderdagen in dienst) / (kalenderdagen in periode). Bijvoorbeeld: in dienst 04-01-2017, uit dienst 15-01-2017, dan is de pro-ratafactor 12/31. Geldt voor maand- / 4-weken- / weekverloning
   • Kalenderdagen gemaximeerd op 30 dagen: maandverloning: (dagen in dienst) / 30. Uitzondering: 31 dagen in dienst resulteert in 30 dagen in dienst. 4-wekenverloning: (dagen in dienst) / 28. Weekverloning: (dagen in dienst) / 7.
   • Berekende franchise: als de jaargrondslag lager is dan het vloerbedrag wordt de berekening: (franchise / vloerbedrag * jaargrondslag).
   • 260 d/j bij 4w verloning: bij 4-wekenverloning wordt altijd uitgegaan van 260 dagen per jaar.
   • Standaard uitgeschakeld: activeer indien de regeling automatisch uitgeschakeld dient te zijn wanneer je de branche aan een bedrijf koppelt.
   • Debrutering OHT (ABP): n.v.t. (functie in 2015 door ABP opgeheven).
   • PFZW (AP) berekening: sinds 2018 is er een nieuwe berekeningsmethode voor PFZW-branches. Activeer de optie om deze berekening toe te passen.
   • Periode 13 261: Pensioenfonds Vervoer rekent, afhankelijk van het jaar, met 261 of 262 i.p.v. de standaard 260 werkbare dagen, zie overzichtje in dit artikel. Deze extra dag(en) wordt / worden bij periode 13 opgeteld. Dit betekent dat de grondslag vermenigvuldigd dient te worden met factor ((21 of 22) / 20). Om deze reden valt de grondslag in periode 13 dus hoger uit, ondanks het feit dat de basisperiode voor de berekening van de jaarregeling ingesteld staat op 'eerste periode'.
   • Franchise geen max 100%: zie onderstaande rekenvoorbeelden.
Vinkje aan: franchise geen max 100%  
  12 (maanden) * 1,08 (VT) = 25920 (jaargrondslag)
  25920 - 11000 (franchise) = 14920
  14920 / 12 = 1243,333
  1243,333 * 1,5 (PT%) = 1865
Vinkje uit: franchise geen max 100%  
2000 12 (maanden) * 1,08 (VT%) = 25920 (jaargrondslag)
  25920 * 1,5 (PT%) = 38880
  38880 - 11000 (franchise) = 27880
  27880 / 12 = 2323,333

Eigen brancheregeling bewerken

Je kunt brancheregelingen die je zelf hebt aangemaakt aanpassen via de knop 'Bewerken', bijvoorbeeld om de nieuwe bedragen en/of percentages voor het nieuwe jaar in te voeren. Je geeft dan in veld Periode de nieuwe datum in. Voer vervolgens de gegevens in die gelden per het nieuwe jaar en klik op Opslaan.

Tevens kun je een staffel toevoegen. Hierin kun je per leeftijdscategorie de franchise en premiepercentages Wg / Wn ingeven en, bij jaarregelingen, ook het maximum jaarbedrag en het minimum vakantiegeld. De waardes in de staffel overschrijven de waardes in de brancheregeling.

mceclip1.png

Grondslagen aanpassen

Het kan nodig zijn om de grondslag(en) van een regeling aan te passen. Ook dit kun je via de knop 'Bewerken' realiseren.
mceclip2.png

Afhankelijk van de gekozen berekeningsmethode voor de Grondslag en de Medewerker uren geldt het volgende.

 • Eigen grondslag bepalen: selecteer alle looncodes waarover premie berekend dient te worden.
 • SV Loon na / voor de brancheregeling: je hoeft geen looncodes te specificeren.
 • SV Loon na / voor de branche minus de eigen grondslag: voeg aan de grondslag looncodes toe die niet dienen mee te tellen in de grondslag.
 • Geef in de grondslag Wn aan in welke grondslagen de werknemerspremie dient te tellen. Dat zijn meestal 10004 | Betaling, 10007 | Belast (Tabel) en 10009 | SVW (Tabel).
 • De grondslag voor de werkgeverspremie (Wg) wordt automatisch gevuld met grondslag 10011 | Werkgeverslasten.
 • Bij Urencodes geef je de urencodes in die meetellen voor de berekening van het parttime percentage, bijvoorbeeld 2100 | Gewerkte uren en 2190 | Extra uren (parttimers).

Branche selecteren

Let goed op de periode waarin je de branche toevoegt! Wanneer je dit met terugwerkende kracht wilt doen, dan dien je de branche namelijk in de gewenste eerdere periode te selecteren en een TWK-run te draaien. Zie dit artikel voor meer informatie daarover. Je kunt de branche als volgt toevoegen.

 1. Ga naar tabblad Explorer.
 2. Ga naar het bedrijfsniveau.
 3. Ga naar dashlet Salarisinstellingen.
 4. Klik op de knop Bewerken bij Branche, Branche 2 of Branche 3: 

mceclip3.png

Selecteer de aangemaakte branche en klik op Opslaan:

mceclip4.png

De aangemaakte branche is nu actief en zichtbaar op de (pro-forma) loonstroken van de werknemers.

Netto inhouding

De eigen brancheregeling is standaard ingesteld als een bruto inhouding. Dit kun je omzetten in een netto inhouding door de codes 10007 | Belast (Tabel) en 10009 | SVW (Tabel) te verwijderen. Klik op Wijzigen en haal de vinkjes weg bij de codes in de rode vakjes:

screenshot-yukiworks.nmbrs-test.nl-2017-02-28-17-27-34.png

Jaarwissel

Eigen brancheregelingen dienen zelf overgezet te worden naar het nieuwe jaar. Open hiertoe de betreffende brancheregeling op Master- of debiteurniveau via de knop Bewerken, pas indien nodig de periode aan naar P1 van het gewenste jaar en klik op Opslaan. 

Troubleshoot

Als de eigen brancheregeling niet werkt of foutief berekent, dan bieden deze artikelen mogelijk een oplossing:

 

Opmerkingen