Eigen Brancheregeling aanmaken

Belangrijk: afgezien van de informatie in dit artikel (en in de artikelen waarnaar in dit artikel verwezen wordt) kunnen wij vanuit Nmbrs geen verder(e) advies en/of ondersteuning geven op het gebied van het aanmaken en onderhouden van eigen brancheregelingen. Voor hulp bij het inrichten van eigen brancheregelingen kun je je wenden tot een van onze implementatiepartners

 

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je een eigen branche aanmaakt. In Nmbrs wordt het woord 'jaar regel' en 'periode regel' gebruikt, dit staat respectievelijk ook wel bekend als een ultimo-regeling en een primo-regeling.

Accountants let op: wanneer je een branche aanmaakt op tabblad Instellingen, maak je deze aan voor al je debiteuren. Al je klanten kunnen deze wijzigingen dus zien en gebruik maken van deze branche. Wanneer je een branche wilt aanmaken voor één debiteur, kun je deze bij de betreffende debiteur aanmaken.

Dit bericht is niet van toepassing op klanten van Nmbrs Business. Business klanten maken een branche altijd aan op tabblad Instellingen.

Periode regel of jaar regel? Het voornaamste verschil zit in de berekening van de grondslag. In een periode regel bereken je het daadwerkelijk verdiende salaris in de aangifte-periode door middel van een eigen grondslag of het SV loon (minus de eigen grondslag) in te richten. De pensioenpremie van een jaarregeling is het tijdvakgerelateerde ongemaximeerde voltijd salaris dat berekend wordt op basis van de eerste of huidige periode. Als eerste periode wordt gezien:

  • De eerste periode van het kalenderjaar (januari), of
  • De eerste periode waarin de werknemer in dienst treedt.

Als de eigen brancheregeling niet werkt/foutief berekent, volg dan de volgende artikelen op: 

1)  Brancheregelingen instellingen controleren
2)  Berekening van de branche is niet correct

 

Jaarwissel

Eigen brancheregelingen dienen zelf overgezet te worden naar het nieuwe jaar. Dit doe je door de brancheregel op master of debiteurs niveau te openen en op opslaan te klikken. 

Branches

Branches kun je aanmaken onder tabblad Instellingen.

Klik op Branches om een nieuwe brancheregeling aan te maken. Klik daarna op Branche.

Geef de branche een nummer en een naam. Klik tot slot op Opslaan.

Let op: het verdient aanbeveling om het branchenummer te laten beginnen met een 9 en te laten bestaan uit 4 cijfers, om uit te sluiten dat een eigen branche hetzelfde nummer heeft als een systeembranche. Hiermee wordt voorkomen dat run messages voor systeembranches ook bij eigen branches met hetzelfde nummer worden getoond.

Klik op Brancheregelingen.

Kies daarna voor het toevoegen van een Periode regel of een Jaar regel.

 

Periode regel

Voor het aanmaken van een perioderegeling voer je de gegevens op het scherm in.

- Periode: Geef de startperiode aan van deze regeling.

- Beschrijving: Dit is de omschrijving van de brancheregeling. Deze omschrijving komt ook op de loonstrook te staan.

- Volgorde: Hier geeft je aan wat de volgorde aan van de brancheregelingen op de loonstrook.

- % wn / % wg: Het premie percentage werknemer en premie percentage werkgever kun je hier aangeven.

- Pensioen export:

Type: Geef hier het type pensioenexport aan het het pensioenfonds.

Fonds: Geef hier product kenmerk op indien vereist. 

Let op: bij het aanmaken van een nieuwe brancheregeling wordt niet meteen een fonds-veld getoond. Om dit zichtbaar te maken zul je de regeling eerst moeten opslaan en heropenen. Het fonds-veld is nu wel zichtbaar. 

- Leeftijd: Hier voer je de leeftijd in van de werknemers die aan deze regeling (kunnen) meedoen.

- Leeftijd berek. meth: Hier kun je aangeven wanneer er naar de leeftijd gekeken dient te worden voor het bepalen of de werknemer (kan) meedoen aan de regeling. Dit kan zijn vanaf het begin van het jaar (getoetst wordt: de leeftijd van de werknemer op de 1e dag van het jaar), begin van de huidige periode (getoetst wordt: de leeftijd van de werknemer op de 1e dag van de huidige periode) of het eind van de huidige periode (getoetst wordt: de leeftijd van de werknemer op de laatste dag van de huidige periode)

- Staffel: Geef aan wat de leeftijd berekeningsmethode hoort te zijn als er een staffel van toepassing is.

- Franchise: Geef het bedrag van de franchise in en geef aan wat voor type franchise het betreft (jaar, uur, periode, periode ongeacht PT%).

- Afronding uurfranchise: Hier kun je aangeven of de uurfranchise afgerond of afgebroken dient te worden.

- Afronding gewerkte uren: Hier kun je aangeven of de gewerkte uren afgerond of afgebroken dienen te worden.

- Jaar uren: Geef hier aan of het om berekende jaaruren gaat of vul afwijkende jaaruren in.

Berekend: Bij de optie berekend worden de jaaruren overgenomen uit het bedrijfsrooster.

Afwijkend: In de branche kunnen afwijkende jaaruren worden opgegeven, de brancheregeling zal altijd berekend worden op basis van deze uren, ongeacht het bedrijfsrooster.

- Medewerker uren: Geef aan welke medewerker uren worden berekend en wat het maximum aantal uren is per jaar.

- Max uren/periode: 

* Aan=berekening max uren per periode.

* Uit=berekening max uren per jaar.

- Grondslag: 

  • Eigen grondslag bepalen: Alle looncodes die opgenomen zijn in de grondslag van de branche tellen mee bij het vaststellen van de grondslag.
  • SV Loon na de brancheregeling:  Bruto looncomponenten.
  • SV loon voor de brancheregeling: Bruto looncomponenten 
  • SV Loon na de brancheregeling minus de eigen grondslag: Bruto looncomponenten min de waarden van de looncodes uit de eigen grondslag.
  • SV loon voor de brancheregeling minus de eigen grondslag: Bruto looncomponenten min de ingehouden premies min de waarden van de looncodes uit de eigen grondslag.

Let op: indien twee brancheregelingen over grondslag: SV loon na de branche berekend moeten worden dan dienen deze hetzelfde type grondslag te hebben! Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

 

- Vakantiegeld: Bij het activeren van de regeling zul je geen vakantiegeld of eindejaarsuitkering hoeven in te vullen op bedrijfsniveau. Bij een periode regeling wordt per periode berekend en het uitbetalen van vakantiegeld zal dus automatische goed verlopen omdat dit meegenomen wordt in de berekening.

- Spaarloon: Hier geef je aan of het spaarloon betreft, dit is niet meer van toepassing vanaf 2012.

- Ziekteuren 100%: Wanneer je dit aangeeft wordt de premie, wanneer er ziekteuren zijn, altijd 100% berekend.

- VCR: Hier geef je aan of er gebruikt wordt gemaakt van de VCR methode.

-Min:

In de branche instellingen kan een minimum worden ingegeven. Het minimum kan per uur, dag of jaar worden ingesteld, het minimum per periode wordt als volgt berekend: Uurmin (Uurminimum * uren voor de brancheregeling); Dagminimum (Dagminimum * aantal gewerkte dagen in periode); Jaarminimum (Jaarminimum/ jaaruren * uren voor de brancheregeling in de periode).

-Max:

SV Max: Bij het SV Max wordt er gerekend met het SV maximum. Dit wordt automatisch elk jaar aangepast.

Eigen Max: Hierbij kan een eigen maximum ingesteld worden. Het maximum kan per uur, dag of jaar worden ingesteld de periode max wordt als volgt berekend: Uurmax (Uurmax * uren voor de brancheregeling); Dagmax (Dagmax * aantal gewerkte dagen in periode); Jaarmax (Jaarmax/ jaaruren * uren voor de brancheregeling in de periode).

Max aanpassen aan PT%: Bij de optie SV Max en Eigen Max is er de optie om het maximum te laten berekenen op basis van het parttime percentage van de medewerker. Voor de berekening van het parttime percentage zie: Hoe wordt het parttimepercentage berekend?

- BPL dagen: Hier geef je aan of er gebruik wordt gemaakt van BPL dagen (gemiddelde gewerkte dagen afgerond naar boven).

- Standaard uitgeschakeld: Hier geef je aan of de regeling automatisch uitgeschakeld dient te zijn wanneer je de branche toevoegt aan een bedrijf.

 

 

Jaar regel

De brancheregeling bestaat uit de volgende gegevens die je in kunt vullen:

- Periode: Geef de startperiode aan van deze regeling.

- Beschrijving: Dit is de omschrijving van de brancheregeling.

- Volgorde: Hier geef je aan wat de volgorde aan van de brancheregelingen op de loonstrook.

- % wn / % wg: Het premie percentage werknemer en premie percentage werkgever wordt hier aangegeven.

- Pensioen export: Geef hier het type export aan het het fonds.

- Leeftijd: Hier staat de leeftijd weergegeven van de werknemers die aan deze regeling (kunnen) meedoen.

- Leeftijd berek. meth: Hier kunt je aangeven wanneer er naar de leeftijd gekeken dient te worden voor het bepalen of de werknemer (kan) meedoen aan de regeling. Dit kan zijn vanaf het begin van het jaar (getoetst wordt: de leeftijd van de werknemer op de 1e dag van het jaar), begin van de huidige periode (getoetst wordt: de leeftijd van de werknemer op de 1e dag van de huidige periode) of het eind van de huidige periode (getoetst wordt: de leeftijd van de werknemer op de laatste dag van de huidige periode)

- Staffel: Geef aan wat de leeftijd berekeningsmethode hoort te zijn als er een staffel van toepassing is. Alle waardes die in de staffel ingevuld worden, overschrijven de algemene waardes zoals franchise, %Wg/Wn of Jaar max.  

- Franchise: Geef het bedrag van de jaarfranchise (indien geen franchise, voer waarde 0 in). Je geeft hier ook de optie Franchise na PT%, wanneer je deze optie aanvinkt wordt de jaargrondslag eerst naar een parttime jaargrondslag herleid. Daarna wordt pas de franchise van het jaarbedrag afgetrokken.

- Parttime % afronding: Geef hier aan of het partitme percentage afgerond of afgebroken hoort te worden in de berekening.

- Parttime % berekening: Geef hier aan hoe het parttime percentage berekend hoort te worden. Je kunt hier kiezen voor de normale berekening, berekening op basis van gemiddelde uren of je kunt handmatig afwijkende uren ingeven voor de berekening.

De brancheregeling jaar regel heeft een exta optie in het veld ‘Parttime % berekening’. Naast de bestaande opties is het nu ook mogelijk om ‘PT = 1’ te kiezen. Als deze optie is gekozen zal het parttime percentage altijd 1 zijn ongeacht het aantal uur dat een werknemer werkt.

- Basis periode berek.: Hier geef je aan of de regeling op basis van de eerste of de huidige periode dient te worden berekend.

- Jaarbedrag: Hier geef je het vloerbedrag en de maximum grondslag aan voor de regeling. Onder en boven dit jaarbedrag wordt er geen premie berekend.

- Vakantiegeld: Hier geef je het percentage vakantiegeld, EJU of overige uitkering aan met eventueel een minimum uitkering.

Eindejaarsuitkering: Hier geef je het percentage eindejaarsuitkering (EJU) aan en is het mogelijk om het vakje ' Incl. Vakantiegeld' aan te vinken. Het aanvinken betekent dat er naast de jaargrondslag ook EJU over vakantiegeld wordt genomen.

- In/Uitdienst prorata: Hier selecteert je of de pro rata berekening op basis van de werkelijke dagen of standaard op basis van 30 dagen dient te worden gemaakt.

- Normaal: (Dagen gewerkt)/ (SV dagen in de periode)

- 30 dagen in/uitdienst pro rata:
Maand/4weken/week: (Kalender dagen in dienst) / (kalender dagen in de periode). Bijvoorbeeld: in dienst 04-01-2017, uit dienst 15-01-2017, dan is de pro rata factor 12/31.

-Kalenderdagen in periode in/uitdienst pro rata:
Maand/4weken/week: (Kalender dagen in dienst) / (kalender dagen in de periode). Bijvoorbeeld: in dienst 04-01-2017, uit dienst 15-01-2017, dan is de pro rata factor 12/31.

- Kalenderdagen gemaximeerd op 30 dagen:
Maand verloning: (dagen in dienst)/ 30. Een uitzondering hierop is dat 31 dagen in dienst resulteert in 30 dagen in dienst. 
4 weken verloning: (dagen in dienst) / 28. 
Week verloning: (dagen in dienst) / 7.

- Berekende franchise: Als de jaargrondslag minder is dan het vloerbedrag is de berekening: (Franchise / Vloerbedrag * Jaargrondslag)

- 260 d/j bij 4w verloning: Bij een 4 weken verloning wordt altijd uitgegaan van 260 dagen per jaar

- Standaard uitgeschakeld: Hier geef je aan of de regeling automatisch uitgeschakeld dient te zijn wanneer je de branche toevoegt aan een bedrijf.

Debrutering OHT (ABP):
Functie is in 2015 opgeheven door ABP

PFZW berekening: In 2018 is er een nieuwe berekening voor de PFZW branches. Dit vinkje is gebouwd om klanten de optie te geven om de nieuwe berekening ook toe te passen in 2017 met een eigen branche. Vinkje aan betekent dat ouderdomspensioen berekent wordt op de manier van 2018. Klanten die gebruik maken van systeembranches hoeven hiervoor niks aan te passen. 

PFZW AP berekening: In 2018 is er een nieuwe berekening voor de PFZW branches. Dit vinkje is gebouwd om klanten de optie te geven om de nieuwe berekening ook toe te passen in 2017 met een eigen branche. Vinkje aan betekent dat Arbeidsongeschiktheidspensioen berekent wordt op de manier van 2018. Klanten die gebruik maken van systeembranches hoeven hiervoor niks aan te passen. 

Periode 13 261:
Alleen in de CAO transport wordt in de laatste periode een extra dag meegeteld. Over de eerste 12 maanden reken je 20 dagen per periode en in de 13e periode bereken je 21 dagen. Als dit vinkje aangezet wordt dan zal er met 261 gerekend worden. 

Franchise geen max 100%

Vinkje aan: Franchise geen max 100%  
  12 (maanden) * 1,08 (VT) = 25920 (jaargrondslag)
  25920 - 11000 (franchise) = 14920
  14920 / 12 = 1243,333
  1243,333 * 1,5 (PT%) = 1865
         
         
Vinkje uit: Franchise geen max 100%  
2000 12 (maanden) * 1,08 (VT%) = 25920 (jaargrondslag)
  25920 * 1,5 (PT%) = 38880
  38880 - 11000 (franchise) = 27880
  27880 / 12 = 2323,333

Je kunt regelingen die je zelf hebt aangemaakt bewerken. Dit doe je door op de knop bewerken te klikken. Ook wanneer je een aanpassing wilt maken voor het volgende jaar. Je klikt dan op bewerken en geeft bij de periode de nieuwe datum in (bijvoorbeeld: 1-1-2017). Vervolgens kun je de gegevens invoeren die tellen vanaf het volgende jaar (in dit geval: 2017).

Je kunt ook een staffel toevoegen. Hier kun je bedragen voor de franchise, maximum grondslagen en premie percentages aanpassen die afhankelijk zijn van de leeftijd van de werknemer. De waardes die je hier ingeeft, zullen de waardes van de brancheregeling overschrijven.

 

Grondslagen

Je kunt hier vervolgens de grondslagen wijzigen en/of aanvullen waarover wordt berekend.

Grondslag optie Onder Grondslag te selecteren:

Eigen grondslag bepalen Selecteer alle looncodes waarover premie berekend dient te worden

SV loon na de brancheregeling je hoeft hier geen grondslagen aan te geven

SV loon voor de brancheregeling je hoeft hier geen grondslagen aan te geven

SV loon voor na branche minus de eigen grondslag Selecteer de looncodes die niet meetellen in de grondslag

SV loon voor voor branche minus de eigen grondslag Selecteer de looncodes die niet meetellen in de grondslag

Geef onder de grondslag regeling wn aan in welke grondslagen de werknemerspremie hoort te tellen. Dit is meestal 10004 Betaling, 10007 Belast (Tabel) en 10009 SVW (Tabel).

De grondslag voor de werkgeverspremie wordt automatisch gevuld met grondslag 10011 Werkgeverslasten.

Bij Urencodes geef je aan over welke urencode premie berekend dient te worden, bijvoorbeeld Gewerkte uren en Extra uren parttimers.

 

Branche selecteren

1. Ga naar tabblad Explorer.

2. Ga naar het bedrijfsniveau.

3. Klik op Branche in het dashlet Salarisinstellingen.

Hier kun je de aangemaakte branche selecteren. Let goed op de periode waarin je de branche toevoegt. Wanneer je dit met terugwerkende kracht wilt doen, dien je de branche in een voorgaande periode te selecteren en een TWK-run te draaien.

Selecteer de brancheregeling en klik op Opslaan.

Je kunt de aangemaakte regeling(en) nu terugzien op de (pro-forma) loonstroken van de werknemers.

 

Netto inhouding

De eigen brancheregeling staat standaard ingesteld als bruto inhouding, dit kan je omzetten in een netto inhouding door de codes 10007 Belast (Tabel) en 10009 SVW (Tabel) er uit te halen. Klik op wijzigen en haal de vinkjes weg bij de codes in de rode vakjes. 

screenshot-yukiworks.nmbrs-test.nl-2017-02-28-17-27-34.png

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk