Beroepsgoederenvervoer & Beroepsvervoer

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor het Beroeps(goederen)vervoer. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs worden berekend en hoe de pensioenexport (pensioenaangifte) werkt.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 21 | Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 
 • 679 | Taxivervoer
 • 218 | Besloten Busvervoer
 • 171 | Orsima

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs:

 • 0217 | Beroepsgoederenvervoer over de weg
 • 0011 | Beroepsvervoer (Taxi)
 • 0012 | Beroepsvervoer (Besloten Bus)
 • 0071 | Orsima

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs:

 • 0021 | Beroepsgoederenvervoer
 • 0022 | Beroepsgoederenvervoer (uur)
 • 0679 | Zorgvervoer en Taxi (niet-rijdend)
 • 0680 | Zorgvervoer en Taxi (rijdend)
 • 0682 | Zorgvervoer en Taxi (uur)
 • 0219 | Besloten Busvervoer (niet-rijdend personeel)
 • 0218 | Besloten Busvervoer (rijdend personeel)

In Nmbrs worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs wordt geen koppeling ondersteund met Pensioenfonds Vervoer. De aangifte dient handmatig te gebeuren via het Werkgeversportaal.

Inrichting

Algemeen

 • Eindleeftijd regelingen

De eindleeftijd van de pensioenregeling kan per werknemer verschillen. We hebben nu de eindleeftijd voor deze regelingen op de leeftijd 67 gezet. Als voor een deelnemer de premie eerder stopt, kan deze uit worden gezet.

 • Medewerker werkt meer dan 100%

Ook als een medewerker meer dan 100% werkt dient over maximaal 100% pensioen berekend te worden. Voor een correcte verwerking hiervan i.c.m. een jaarregeling doe je het volgende:

 1. vul het rooster met de uren conform een werkweek van 100%;
 2. geef de overige gewerkte uren als 'vaste uren' in het dashlet Extra uren/dagen bij de medewerker in. Het is hierbij van belang dat je deze uren boekt op een urencode die niet tot de grondslag van de branche behoort, zodat deze uren niet worden meegenomen in de pensioenberekening.

Op pagina Instellingen (Masterniveau) kun je onder Systeem Salarisinstellingen => Branches nagaan welke urencodes in de grondslag van de betreffende Nmbrs systeembranche staan.

 • Minimum vakantiegeld

Hoewel in deze CAO een minimum vakantietoeslag geldt is deze niet van toepassing bij de berekening van de pensioenpremie. Pf Vervoer berekent zelf, o.b.v. de aangeleverde gegevens, de vakantietoeslag en houdt daarbij geen rekening met een minimum. Daarom bevatten de regelingen geen minimumbedragen voor de vakantietoeslag.

0217 | Beroepsgoederenvervoer

 • Variabel salaris voorgaande jaar: regelingen 10 en 11

Het variabele salaris (overwerk voorgaande jaar) kan via brancheregelingen 10 en 11 opgegeven worden. Regeling 10 is bedoeld voor de variabele component van het ouderdomspensioen en regeling 11 voor de variabele component van de WIA. Bij deze regelingen is de PT-factor altijd 1. De jaargrondslag dient handmatig te worden ingegeven in veld 'Extra bedrag' in dashlet Brancheregelingen.

 • Variabel salaris huidige periode: regeling 7

Brancheregeling 7 wordt berekend op basis van overwerk in de huidige periode. Mogelijk verwacht het pensioenfonds beroepsgoederenvervoer het overwerk van het voorgaande jaar; gebruik in dat geval deze regeling niet.

 • Variabel salaris huidige periode gemaximeerd op 22,75%: regelingen 8 en 9

Brancheregelingen 8 en 9 worden berekend op basis van overwerk in de huidige periode. Mogelijk verwacht het pensioenfonds beroepsgoederenvervoer het overwerk van het voorgaande jaar; gebruik in dat geval deze regelingen niet.

Je dient zelf, in het gebruikte loonmodel, grondslag 11010 toe te voegen aan de looncodes waarover je het maximum van 22,75% wilt laten berekenen. Zie dit artikel voor meer informatie over het aanpassen van grondslagen bij looncodes.

 • Aantal werkbare dagen i.c.m. 4W-bedrijven

Pensioenfonds Vervoer rekent, afhankelijk van het jaar, met 261 of 262 i.p.v. de standaard 260 werkbare dagen, zie overzichtje hieronder. Deze extra dag(en) wordt / worden bij periode 13 opgeteld. Dit betekent dat de grondslag vermenigvuldigd dient te worden met factor ((21 of 22) / 20). Om deze reden valt de grondslag in periode 13 dus hoger uit, ondanks het feit dat de basisperiode voor de berekening van de jaarregeling ingesteld staat op 'eerste periode'.

   • 2015 en 2016: 261
   • 2017: 260
   • 2018 en 2019: 261
   • 2020: 262
   • 2021: 261
   • 2022 en 2023: 260
   • 2024: 262
   • 2025: 261

0011 | Beroepsvervoer (Taxi)

 • MUP-medewerkers

MUP-medewerkers worden in principe geregistreerd als oproepkrachten in Nmbrs. De premieberekening voor MUP-medewerkers is anders dan die voor een niet-MUP-medewerker. Bij het berekenen van de premiegrondslag worden namelijk twee extra factoren meegenomen: de toeslag vakantiedagen en het variabele salaris. Dit artikel beschrijft hoe dit ingericht kan worden in Nmbrs.

↓ Berekening

Regeling Pensioenfonds Vervoer (1) in branche 0217 dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche. Deze pensioenregeling is een jaarregeling. De pensioenpremie wordt berekend op basis van de eerste periode. Dit kan zijn:

 • de eerste periode van het kalenderjaar (januari); of
 • de eerste periode waarin de werknemer in dienst treedt.

Bij de berekening is een franchise en een maximum grondslag van toepassing. Voor het berekenen van het parttime percentage wordt er gerekend met afwijkende uren, ook bij fulltimers en parttimers met een rooster. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden.

Rekenmethode:

1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):
(fulltime salaris) of (parttime salaris/parttime percentage) of (uurloon * gemiddelde bedrijfsuren (afgerond op 2 decimalen))
2. Jaargrondslag (B):(A * aantal perioden jaar) + Vakantiegeld
3. Jaargrondslag B mag niet hoger zijn dan de maximum jaargrondslag, anders is Jaargrondslag (B) de maximum jaargrondslag
4. Jaar Pensioengrondslag (C): B - JaarFranchise
5. Parttime percentage (afronden 4 decimalen) (D):
 • bij uurloner of extra uren parttimer = werkelijke branche uren / werkelijke bedrijfsuren
 • bij fulltime of parttimer zonder extra uren = gemiddelde uren / gemiddelde bedrijfsuren

6. Pensioengrondslag (E): (C / aantal periode jaar) * D

Rekenvoorbeeld:
In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer met een salaris van € 2000,- op basis van een werkweek van 40 uur en de volgende componenten:

 • Gemiddelde bedrijfsuren= 173,33
 • Maximum jaargrondslag = 25920
 • Jaarfranchise = 11395
Stap Berekening    Uitkomst
1. (A) Fulltime maandsalaris eerste periode:      2000       
2. (B) Jaargrondslag: 2000 * 12,96 = 25920
3. Jaargrondslag: 25920 < 50064 = 25920
4. (C) Jaarpensioengrondslag: 25920 - 11395 = 14525
5. (D) Parttime percentage: 173,33 / 173,33 = 1
6.(E)  Pensioengrondslag (14525 / 12) * 1 = 1210,42

Grondslag:
In de grondslag voor de berekening telt een aantal loon- en urencodes mee, zoals salaris en salaris per dag. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeempensioenregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Let op:

 • Wanneer de berekening op basis van de eerste periode wordt gemaakt en een werknemer halverwege de maand in- of uitdienst treedt, wordt de premie pro-rata berekend. Vanaf de periode na de indiensttreding wordt wel de volledige pensioenpremie ingehouden.
 • De regeling berekent de jaargrondslag standaard inclusief vakantiegeld. Dit is niet afhankelijk van ingestelde reserveringen in Nmbrs.

 

Opmerkingen

 • Avatar
  Twan Braam

  Taxi en Busvervoer is geen goederenvervoer. Dit is personenvervoer.