APG (Architecten): pensioenexport

Dit artikel beschrijft hoe je de pensioenexportinstellingen voor APG (Architecten) aanmaakt (vanaf hier aangeduid als PFAB). Dit betreft instellingen op bedrijfs- en medewerkersniveau. Ook vind je aanvullende informatie over deze pensioenexport. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Pensioeninstellingen bedrijf

Ga voor ieder bedrijf waarvoor je pensioenexportbestanden naar PFAB dient te versturen naar dashlet 'Pensioen Exportinstellingen' op bedrijfsniveau. Je kunt hier een reeds bestaande instelling controleren of, als deze nog niet bestaat, een nieuwe aanmaken en koppelen:

mceclip0.png

Selecteer Exportformaat 'APG PFAB', vul de gegevens in, sla de nieuwe exportinstelling op en vink deze aan om te activeren.

Pensioeninstellingen medewerker

Ga naar dashlet 'Exportinstellingen' op medewerkersniveau en klik op Bewerken:

  • CAO:  Selecteer PFAB
  • Nummer inkomstenverhouding (zoals bekend bij) APG: standaard 1 als niets wordt ingevoerd.
  • Verbijzondering inkomstenverhouding: standaard WNE | Geen bijzonderheden, bij uitzondering aan te passen (bijv. voor werknemer met 0-urencontract: OPK | Oproepkracht). 
  • Afwijkend personeelsnummer: gebruik dit veld als het bij APG bekende personeelsnummer te lang is om in dashlet Personalia in te vullen.

Ondersteunde branches

Correcties

Als vanuit APG gevraagd wordt om een bepaalde periode opnieuw aan te leveren, dan kun je dit realiseren via een TWK-correctie vanaf de gewenste periode. Je kunt de daadwerkelijke correcties opsturen naar het pensioenfonds door de laatste pensioenexport van het jaar te verwijderen, opnieuw aan te maken en in te sturen; de correcties worden dan in dit laatste bestand meegenomen. Het corrigeren van de pensioenaangifte werkt op dezelfde manier als het corrigeren van de loonaangifte. Dit betekent dat je hiervoor een normale correctie-run kunt uitvoeren. Zie dit artikel voor meer informatie daarover.

Nummer IKV intrekken

Wanneer een nummer IKV nummer ingetrokken dient te worden kunnen stap 6 & 7 in dit artikel gevolgd worden.

Medewerker uitsluiten

Wanneer een medewerker volledig uitgesloten dient te worden van de pensioenaangifte kun je de brancheregelingen op medewerkersniveau uitzetten. De medewerker zal dan niet meegaan in het pensioenexportbestand. Als een medewerker voor een bepaalde regeling uitgesloten dient te worden kun je alleen deze regeling op medewerkersniveau deactiveren.

Eindafrekeningen vóór uitdienstdatum

Bij APG is het belangrijk om eindafrekeningen van vakantiegeld en dagen in de laatste periode met regulier loon te voldoen. Het is namelijk niet mogelijk om ná de uitdienstdatum pensioengegevens aan te leveren.

Als je de eindafrekening van vakantiegeld en dagen toch een maand later wilt maken, dan kun je deze via een TWK-correctie alsnog in de laatste periode in dienst verwerken.

Medewerker werkt door na AOW- én eindleeftijd regeling(en)

APG-regelingen krijgen in Nmbrs alleen een einddatum mee bij het uitdienst gaan van de medewerker. Als een medewerker doorwerkt na de AOW-leeftijd dient, zoals gebruikelijk, de medewerker uitdienst gemeld te worden en een nieuwe medewerker te worden aangemaakt (zie ook dit artikel). Als de medewerker vervolgens ook nog doorwerkt na de eindleeftijd van de brancheregelingen, dan kan dit op 2 manieren worden verwerkt:
  • beëindig nogmaals het dienstverband en maak een derde medewerker aan; of
  • neem contact op met APG om de regelingen door hen te laten stopzetten.

Bedrijf zonder medewerker

Voor een bedrijf zonder medewerkers hoeft geen pensioenaangifte naar APG verstuurd te worden. Voor een periode dat er geen medewerkers in dienst zijn of geen pensioenpremie afgestaan wordt kan wel een pensioenexportbestand worden aangemaakt. Dit bestand zal automatisch worden gemarkeerd als verzonden.

Aspirantenregeling

Voor medewerkers tot 21 jaar geldt de Aspirantenregeling (PPA OP/NP Aspiranten). Let erop dat bij deze medewerkers de Basisregeling (PPA OP/NP Basis) niet actief staat (uitgevinkt is), omdat anders een verkeerde deeltijdfactor in de pensioenaangifte wordt meegegeven. De deeltijdfactor wordt namelijk in Nmbrs alleen gecontroleerd bij de eerste (bovenste) brancheregeling die actief staat. Als dat de PPA OP/NP Basisregeling is en de betreffende medewerker is nog geen 21 jaar, dan wordt hij/zij niet meegeteld voor deze brancheregeling, waardoor geen deeltijdfactor wordt meegegeven in de pensioenexport.

Op het moment dat de medewerker premieplichtig wordt voor de Basisregeling dien je deze handmatig te activeren.

Opmerkingen