AZL (UPA): pensioenexport

Dit artikel beschrijft hoe je een UPA-bericht (= pensioenaangifte of -export) voor AZL aanmaakt en verstuurt. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Pensioenexport koppelen aan bedrijf

Ga voor ieder bedrijf waarvoor je pensioenexportbestanden naar AGH dient te versturen naar dashlet 'Pensioen Exportinstellingen' op bedrijfsniveau. Je kunt hier een reeds bestaande instelling controleren of, als deze nog niet bestaat, een nieuwe aanmaken en koppelen:

mceclip0.png

Selecteer Exportformaat 'UPA AZL', vul de gegevens in, sla de nieuwe exportinstelling op en vink deze aan om te activeren. Let op:

  • 'Naam leverancier' is de bedrijfsnaam van degene die verantwoordelijk is voor het versturen van het UPA-bericht. Dit is niet Nmbrs B.V. 
  • 'Nummer Leverancier' is het relatienummer van de leverende partij (dit wordt gebruikt om intermediairs te onderscheiden van werkgevers). Voor Business-klanten is dit hetzelfde nummer als bij Bedrijf Relatienummer.

Ondersteunde branches

Dit pensioenexportformaat geldt voor de volgende branches:

Correcties

Het corrigeren van de pensioenaangifte werkt op dezelfde manier als het corrigeren van de loonaangifte. Dit betekent dat je hiervoor een normale correctie-run kunt uitvoeren. Zie dit artikel voor meer informatie daarover. Je kunt correcties over een heel jaar opsturen naar het pensioenfonds door een losse correctie aan te maken.

Nummer IKV intrekken

Wanneer een nummer IKV nummer ingetrokken dient te worden kunnen stap 6 & 7 in dit artikel gevolgd worden.

Uitsluiten van medewerker

AZL wil voor alle werknemers die binnen de werkingssfeer van een fonds vallen informatie ontvangen. Hier vallen ook die werknemers onder, die niet deelnemen aan een regeling van een fonds. AZL wil deze werknemers toch ontvangen, zodat getoetst kan worden of de werkgever de toetredingscriteria van het fonds juist heeft toegepast en de medewerker terecht nog geen deelnemer is aan een van de regelingen die door het fonds worden aangeboden.

Het is daarom niet mogelijk om een werknemer uit te sluiten in de export, met uitzondering van een stagiair. Zie dit artikel voor een juiste inrichting van een stagiair.

Foutmeldingen

Deze pagina bevat een overzicht met foutmeldingen m.b.t. de pensioenaangifte.

Opmerkingen