Importsheet tab: Werknemers

 

Kolom Naam Verplicht Omschrijving Dashlet in Visma Nmbrs
      Medewerkersniveau
Debiteurnr Ja Debiteur nummer Debiteurniveau, Debiteur info
Bedrijfnr Ja Bedrijfsnummer Bedrijfsniveau, Informatie Bedrijf
Persnr Ja Personeelsnummer Personalia
Naam   Naam Medewerker  
Voorletters   Voorletter  
Roepnaam   Roepnaam  
Voornamen   Voornamen  
Voorvoegsels   Voorvoegsels  
BurgerlijkeStaat   Burgelijke staat:
1 = Gehuwd
2 = Ongehuwd
5 = Samenwonend
6 = Duurzaam gescheiden
7 = Geregistreerd partner
8 = Weduwe
10 = -
 
VoorvoegselsPartner   Voorvoegsels Partner  
NaamPartner   Naam Partner  
NaamSamenstelling   Naam samenstelling:
1 = alleen eigennaam
2 = alleen partnernaam
3 = partnernaam - eigennaam
4 = eigennaam - partnernaam
 
TituVoor   Titulatuur voor  
TituAchter   Titulatuur achter  
IdType   ID type:
0 = Geen
1 = Nederlands paspoort
2 = Toeristenkaart (Jeugd)
3 = Gemeentelijke identiteitskaart
4 = Verblijfsdocument (A-E)
5 = Nieuw verblijfsdocument
6 = W-document
7 = Vreemdelingenpaspoort
8 = Vluchtelingenpaspoort
9 = Buitenlands paspoort met verblijfsvergunning
10 = Nederlandse identiteitskaart
11 = EU Paspoort
 
IdNummer   Nummer Identiteitskaart  
BSN   Burgerservicenummer/sofinummer  
TelefoonWerk   Werk Telefoonnummer  
MobielWerk   Werk Mobiele Nummer  
TelefoonPrive   Privé Telefoonnummer  
MobielPrive   Privé Mobiele Nummer  
Telefoonoverig   Overig telefoonnummer  
EmailWerk   Werk e-mailadres  
EmailPrive   Privé e-mailadres  
Geslacht   Geslacht:
1 = man
2 = vrouw
 
Geboortedatum   Geboortedatum Medewerker
dd-mm-jjjj
 
Geboorteplaats   Geboorteplaats  
CodeGeboorteland   ISO Code
Nederland = NL
 
CodeNationaliteit   Code Nationliteit
Nederlander = 1
 
NoodNaam   Voor- en achternaam  
NoodTelefoonnummer   Telefoonnummer  
NoodRelatie   Relatie (bijv. partner)  
Postcode   Postcode 1111AA  
Huisadres   Adres  
Huisnummer   Huisnummer  
Huisnummertoev   Huisnummer toevoeging  
Plaats   Plaats  
Provincie   Provincie  
CodeLand   ISO Code
Nederland = NL
 
Indienstdatum   Datum indienst dd-mm-jjjj Dienstverband
Uitdienstdatum   Datum uitdienst dd-mm-jjjj  
UitdienstReden  

1 = Opzegging door de werkgever binnen de proeftijd
3 = Ontbinding door rechter op verzoek van de werkgever
4 = Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever
5 = Opzegging door de werkgever vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid met toestemming van UW
6 = Opzegging door de werkgever vanwege bedrijfseconomische redenen met toestemming van UWV
20 = Einde arbeidsovereenkomst door opzegging werknemer, door toedoen werknemer of op initiatief van de werknemer
21 = Opzegging door werkgever om dringende reden (ontslag op staande voet)
30 = Einde van rechtswege vanwege verstrijken duur arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
31 = Einde van rechtswege, om een andere reden (intreden ontbindende voorwaarde, pensionering, overlijden, e.d.)
40 = Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener vanwege ziekte uitzendkracht
41 = Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener om een andere reden
90 = De arbeidsovereenkomst loopt door, maar de inkomstenverhouding is administratief beëindigd
99 = Een andere, hiervoor niet genoemde reden

 
CodeBepTd   Code Contract:
O = Onbepaalde tijd contract
B = Bepaalde tijd contract
 
Schriftelijk contract   Ja/Nee (indien hier niets wordt ingevuld, wordt 'nee' toegepast)  
EindeContract   Einddatum contract dd-mm-jjjj  
AncienniteitsDatum      
CodeFunctie   Code Functie  
CodeAfdeling   Code Afdeling (u dient eerst Afdelingen aan te maken)  
CodeKostenplaats   Code Kostenplaats  
ManagerNr   Manager nummer  
NrRooster   Nummer van het rooster
1 = eerste
2= tweede
Rooster
ma   Uren per dag  
di   Uren per dag  
wo   Uren per dag  
do   Uren per dag  
vr   Uren per dag  
za   Uren per dag  
zo   Uren per dag  
ma2   Uren per dag  
di2   Uren per dag  
wo2   Uren per dag  
do2   Uren per dag  
vr2   Uren per dag  
za2   Uren per dag  
zo2   Uren per dag  
Stamsalaris   Stamsalaris is fulltime salaris. Voor parttimers omrekenen naar fulltime Salaris
BrutoSalarisPT   Bruto salaris ongeacht parttime percentage  
BrutoUurloon   Bruto uurloon  
NettoSalarisIncLC   Netto salaris inclusief looncomponenten  
NettoSalarisExLC   Netto salaris exclusief looncomponenten  
NettoloonIncLC   Netto uurloon inclusief looncomponenten  
NettoloonExLC   Netto uurloon exclusief looncomponenten  
Werkgeverslasten   Werkgeverslasten  
SalaristabelNr   Nummer Salaristabel, zie support.nmbrs.nl  
SalaristabelSchaalNr   Schaalnummer Salaristabel  
SalaristabelTredeNr   Tredenummer Salaristabel  
SalaristabelPerVerh   Nummer van periode waarin de medewerker automatisch naar de volgende trede in de salaristabel gaat. Gebruik in combinatie met kolom SalaristabelJaarVerh.  
SalaristabelJaarVerh   Jaar waarin de eerstvolgende automatische tredeverhoging plaatsvindt. Gebruik in combinatie met kolom SalaristabelPerVerh.  
SalaristabelPercentage      
BrutoUurloon1   Bruto Uurloon 1  
BrutoUurloon2   Bruto Uurloon 2  
NettoUurloon1   Netto Uurloon 1  
NettoUurloon2   Netto Uurloon 2  
Loonheffing   Loonheffing:
0 = Geen loonheffing toepassen
1 = Loonheffing toepassen
Loonheffingen
Lhkorting   Loonheffingskorting:
0 = Geen loonheffingskorting toepassen
1 = Loonheffingskorting toepassen
 
KleurTabel   KleurTabel:
1 = Wit (loon)
2 = Groen (pensioen)
 
SoortInkomen   Soort inkomen. Twee meest voorkomende opties zijn:

15 - Loon of salaris niet hiervoor vermelde werknemers
17 - Loon of salaris directeuren van een nv/bv, niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen

De volledige lijst met codes voor soort inkomen kunt u vinden op support.nmbrs.nl
 
SpecialeTabel   0 Geen
3 A/G werknemer uitsluitend premieplichtig
5 B/H werknemer uitsluitend belastingplichtig
6 C/I werknemer belastingplichtig en niet premieplichtig voor de AWBZ
7 D/J werknemer belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de AWBZ
210 Aannemers van werk, thuiswerkers en gelijkgestelden
220 Binnenlandse artiesten of beroepssporters
221 Buitenlandse artiesten of beroepssporters
224 Buitenlandse artiesten gezelschappen en sportploegen
225 Buitenlandse beroepssporters met een verlaagd tarief o.g.v. min. besluit
226 F/L werknemers niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de AWBZ
227 K werknemer niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de ANW
228 E werknemer niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de AOW/ANW
280 Studentenregeling
940 52%-tarief in verband met anonieme werknemers
999 Overige gevallen waarin geen tabel is toegepast 
 
JaarLoonBT   Jaarloon bijzonder tarief. Schatting van het bruto loon per jaar. Bijvoobeeld 12 maal het maandsalaris plus vakantiegeld. Dit wordt gebruikt om het loonheffingspercentage bijzonder tarief te bepalen.  
AfwPercBT   Afwijkend percentage bijzonder tarief  
CodeAard   Aard arbeidsverhouding. De twee meest voorkomende opties zijn:

1. Arbeidsovereenkomst
7. Stagiair

De volledige lijst met codes aard arbeidsverhouding kunt u vinden op support.nmbrs.nl
 
CodeZW   Code ZW:
0 = Nee
1 = Ja
 
CodeWW   Code ZW:
0 = Nee
1 = Ja
 
CodeWAO   Code WAO
0 = Nee
1 = Ja
 
CodeZvw  

Code ZVW:
A = Niet verzekeringsplichtig omdat persoon ook niet verzekerd is voor AWBZ.
B = Niet verzekeringsplichtig omdat persoon ook militair ambtenaar is in werkelijke dienst of met buitengewoon verlof.
G = Niet verzekeringsplichtig omdat persoon buitenlands artiest of buitenlands beroepssporter is of behoort tot een buitenlands artiestengezeldschap of sportploeg waarbij de code loonbelastingtabel 221, 224 of 225 is toegepast.
H = Wel verzekeringsplichtig, geen tarief toegepast omdat persoon binnenlands artiest is waarbij code loonbelastingtabel 220 is toegepast.
I= Niet verzekeringsplichtig omdat persoon niet verzekerd is voor de Wlz, maar wel pseudobijdrage verschuldigd is, omdat in het woonland recht bestaat ten laste van Nederland (artikel 69 zvw)
K = Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief.
L = Wel verzekeringsplichtig, afwijkend tarief zeelieden.
M = Wel verzekeringsplichtig, verlaagd tarief.
N = Wel verzekeringsplichtig, meer tarieven toegepast.

 
CodeIabZvw   Code Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw:
0 = Geen
1 = Hoog percentage + vergoeding inkomensafhankelijke bijdrage werkgever
2 = Laag percentage + vergoeding inkomensafhankelijke bijdrage werkgever
3 = Laag percentage zonder inkomensafhankelijke bijdrage werkgever
 
Code CAO   CAO Code  
VolgnrInverh   Volgnummer Inkomstenverhouding
Waarde = 1 tenzij anders bekend

Let op: - bij een lege waarde wordt ikv 0 geïmporteerd. 

CodeLoonkostenvoordeel   0 - Geen arbeidsgehandicaptenkorting
14 - LKV ouder werknemer
15 - LKV arbeidsgehandicapte werknemer
16 - LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
17 - Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer
 
CodeInvlVpl   0 = Geen invloed
A = Familie van eigenaar
B = Vorige eigenaar
C = Directeur/grootaandeelhouder
D = Oproep/invalkracht zonder verplichting om te komen
E = Oproep/invalkracht met verplichting om te komen
F = Premievrijstelling kleinebanenregeling. Geen keuze, wordt automatisch toegepast indien kleinebanenregeling wordt toegepast
 
CodeFsInd   Code Fase:
0 = Onbekend of n.v.t.
1 = Fase 1-2 (met uitzendbeding)
3 = Fase 3
4 = Fase 4
5 = Wettelijk regime
6 = Ketensysteem
17 = Fase A met uitzendbeding
18 = Fase B
19 = Fase C
38 = Fase A zonder uitzendbeding, met loonuitsluiting
40 = Fase A zonder uitzendbeding
41 = Fase 1-2 zonder uitzendbeding
 
-
Risicogroep   Code risicogroep. Afhankelijk van de sector van het bedrijf.  
BICStandaard   BIC code bank Personalia
IBANStandaard   IBAN  
BIC2   BIC code bank  
IBAN2   IBAN  
SaldoVakantiegeld   Saldo reeds opgebouwd vakantiegeld Reserveringen. Let op: de waarde van deze kolom kan niet worden geexporteerd.
VakantiegeldBetaalwijze Ja, indien kolom SaldoVakantiegeld is ingevuld. 9 - Bedrijfswaarde
0 - Voor einde periode
1 - Einde periode
2 - Na einde periode
3 - Elke periode
4 - Geen betaling
5- Op basis van einde periode
Let op: de waarde van de kolom wordt alleen geëxporteerd als de betaalwijze van de bedrijfsinstellingen afwijkt
VerlofSaldoVorige1   Urensaldo verlofgroep 1 dat is meegenomen van vorig jaar Verlof
VerlofSaldoVorige2   Urensaldo verlofgroep 2 dat is meegenomen van vorig jaar  
VerlofSaldoVorige3   Urensaldo verlofgroep 3 dat is meegenomen van vorig jaar  
VerlofSaldoVorige4   Urensaldo verlofgroep 4 dat is meegenomen van vorig jaar  
StartdatumLeaseautoWerknemer   Startdatum Leaseauto werknemer dd-mm-jjjj Leaseauto
Cataloguswaarde Ja, indien kolom StartdatumLeaseautoWerknemer is ingevuld. Cataloguswaarde Leaseauto  
Kenteken Ja, indien kolom StartdatumLeaseautoWerknemer is ingevuld. Kenteken auto  
BijtellingReden   0 - Niet van toepassing
1 - Afspraak via werkgever met belastingdienst
2 - Werknemer heeft beschikking belastingdienst
3 - Ander bewijs personen- en bestelauto
5 - Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto
7 - Werknemer heeft verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto belastingdienst
 
BijtellingPerc   1 - 25% | Overige
2 - 20% Diesel
3 - 14% Diesel
7 - 35% - Auto’s 15 jaar en ouder
8 - 4%
9 - 7%
10 - 15%
11 - 21%
12 - 22%
13 - 4% tot en met 50000, 22% vanaf 50000
14 - 7% tot en met 50000, 25% vanaf 50000
15- 8% tot en met 45000, 22% vanaf 45000
16- 11% tot en met 45000, 25% vanaf 45000
17- 8%
18- 12% tot en met 40000, 22% vanaf 40000
19- 12%
20 - 15% tot en met 40.000, 25% vanaf 40.000
12 - 22%
 
BijdragePriveGebruik   Bijdrage Privé Gebruik  
BijdrageNietAftrekbaar   Bijdrage niet aftrekbaar  
Reisafstand   In aantal KM Reiskosten
Opmerking1     Opmerkingen
Opmerking2      
Opmerking3      

Opmerkingen

 • Avatar
  Marco Aantjes

  zijn deze ook in printable versies?

 • Avatar
  Permanently deleted user

  Beste Marco Aantjes,

  Helaas hebben wij deze gegevens (nog) niet in een printable versie. U zou natuurlijk de gegevens wel kunnen kopiëren naar Word om vervolgens uit te printen. Succes!

 • Avatar
  Finance Superuser

  Hallo Gwen van Beersum,

  Ik heb de import via excel gedaan en in principe klopt alles. Nu heb ik 1 probleem en dat is de salarisschaal nummer. Nmbrs pakt deze niet, en hierdoor komt er geen bruto uurloon bij de salaristabel het schaalnummer en de salaristabeltrede. Waar kan dit aan liggen, want ik heb inmiddels alles al geprobeerd. Bij voorbaat dank

   

  Met vriendelijke groeten,

  Gijs Overgoor, Guidion BV

 • Avatar
  Gijs Overgoor

  Is er ook een mogelijkheid waarop de bedrijfswaarde veranderd kan worden?

  Of dat de vakantie geld reservering op inactief staat, want voor een bepaalde groep reserveren wij geen vakantiegeld.

 • Avatar
  Gideon Fikse

  Zelfde vraag als Gijs hier inzake het inactief zetten van vakantiegeldreservering met importsheet, is hier al wat over bekend?

 • Avatar
  Permanently deleted user
  Mogelijkheid om tijdvaktabel aan te geven staat niet in sheet.
 • Avatar
  Murat Ayhan

  we zouden graag de default medewerker kunnen aangeven in het importbestand, zodat bij een oproepkracht altijd rekening wordt gehouden met de uitbetaling van de vakantieuren (urenreservering) of rekening wordt gehouden met diverse branche instellingen (stagiaire geen pensioen)

 • Avatar
  Bertine en Edwin De Jong en Laan

  We zouden graag zien dat de pensioen instellingen op medewerkerniveau ook te importeren zijn.