UPA PGB: pensioenexport

Dit artikel beschrijft hoe je een UPA-bericht (= pensioenaangifte of -export) voor PGB aanmaakt en verstuurt. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Pensioenexport koppelen aan bedrijf

Ga voor ieder bedrijf waarvoor je pensioenexportbestanden naar PGB dient te versturen naar dashlet 'Pensioen Exportinstellingen' op bedrijfsniveau. Je kunt hier een reeds bestaande instelling controleren of, als deze nog niet bestaat, een nieuwe aanmaken en koppelen:

mceclip0.png

Selecteer Exportformaat 'UPA PGB', vul de gegevens in, sla de nieuwe exportinstelling op en vink deze aan om te activeren. Let op:

  • 'Naam leverancier' is de handelsnaam van de werkgever.
  • 'Nummer Leverancier' is het PGB-inzenderaccount (nummer leverancier van de inzender), zoals vermeld in mijnpgbdesk.nl onder UPA instellingen/account (code van 8 tekens).
  • 'Bedrijf Relatienummer' is het PGB-relatienummer van de werkgever, zoals vermeld op brieven van PGB (code van max. 12 tekens).

Ondersteunde branches

Dit pensioenexportformaat geldt voor de volgende branches:

Vrijwillige aanvullende regelingen

Pensioenfonds PGB heeft een groot aanbod van vrijwillige regelingen. Deze worden niet op systeemniveau aangeboden, aangezien voor elke regeling verschillende varianten bestaan. Je kunt hiervoor een of meer eigen brancheregelingen aanmaken. Maak een jaarregel voor een regeling met primo-grondslag en een perioderegel voor een regeling met ultimo-grondslag. Neem verder de instellingen over van de pensioenregeling van de betreffende branche.*

Baseer de nieuwe regeling op de instellingen van de pensioenregeling van de betreffende branche. Dit kan een periode- of een jaarregeling zijn. *

PGB hanteert verschillende regelingskenmerken voor het aanleveren van deze vrijwillige regelingen, die in Nmbrs te selecteren zijn tijdens het aanmaken of bewerken van een regeling:

mceclip1.png

Op de website van SIVI worden de actuele UPA-regelingenoverzichten gepubliceerd.

* Specifiek voor branche 0001 | Grafimedia: let er vooral op dat ook de optie 'Salaris gebaseerd op de eerste periode' wordt aangevinkt.

mceclip0.png

Correcties

Het corrigeren van de pensioenaangifte werkt op dezelfde manier als het corrigeren van de loonaangifte. Dit betekent dat je hiervoor een normale correctie-run kunt uitvoeren. Zie dit artikel voor meer informatie daarover.

Nummer IKV intrekken

Wanneer een nummer IKV nummer ingetrokken dient te worden kunnen stap 6 & 7 in dit artikel gevolgd worden.

Foutmeldingen

Zie dit artikel voor een overzicht van veel voorkomende foutmeldingen.

Opmerkingen