Zorg & Welzijn (PFZW)

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de branches vallend onder Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW). Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Visma Nmbrs worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 1574 | Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
 • 317 | Gehandicaptenzorg
 • 721 | Huisartsenzorg
 • 234 | Jeugdzorg
 • 3924 | Kraamzorg
 • 1612 | Kinderopvang voor kindercentra en Gastouderopvang
 • 2948 | Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg
 • 301 | Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening & Sociaal Werk
 • 156 | Ziekenhuizen
 • 3993 | Tandtechniek
 • 475 | Sport
 • 1577 | Toneel en Dans
 • 2143 | Nederlandse Podia
 • 2994 | Poppodia en -festivals
 • 979 | Museum CAO
 • 429 | Kunsteducatie
 • 4204 | Veterinaire sector CAO
 • 50 | Apothekers
 • 3821 | Apothekers in dienstverband

Aanwezige pensioenregelingen in Visma Nmbrs:

 • 0188 | Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
 • 0169 | Gehandicaptenzorg
 • 0052 | Huisartsenzorg
 • 0195 | Jeugdzorg
 • 0181 | Kraamzorg
 • 0135 | Kinderopvang
 • 0133 | Tandartsassistenten ANT    
 • 0132 | Tandartsassistenten NMT
 • 2948 | Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg
 • 0097 | Sociaal Werk
 • 0196 | Ziekenhuizen (ook voor Zelfstandige Klinieken)
 • 0245 | Tandtechniek
 • 0151 | Sport
 • 0149 | Toneel en Dans
 • 2143 | Nederlandse Podia (vanaf 2023)
 • 2994 | Nederlandse poppodia en -festivals (vanaf 2023)
 • 0979 | Museum CAO
 • 0233 | Kunsteducatie (PFZW)
 • 0199 | Veterinaire sector
 • 0243 | VVV
 • 0220 | Apotheken

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Visma Nmbrs:

 • 1574 | Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
 • 318 | Gehandicaptenzorg
 • 721 | Huisartsenzorg
 • 234 | Jeugdzorg
 • 3924 | Kraamzorg
 • 1612 | Kinderopvang voor Kindercentra en Gastouderbureaus
 • 2948 | Verpleeg- verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg
 • 2949 | Verpleeg- verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (uur)
 • 301 | Sociaal Werk
 • 302 | Sociaal Werk (middeninkomens niet-primair)
 • 156 | Ziekenhuizen
 • 5 | Medisch Specialisten
 • 3689 | Zelfstandige klinieken Nederland
 • 476 | Sport (min-max)
 • 1391 | Toneel en dans
 • 2143 | Nederlandse Podia
 • 2994 | Poppodia en -festivals
 • 979 | Museum CAO
 • 429 | Kunsteducatie
 • 4204 | Veterinaire sector
 • 50 | Apotheken

In Visma Nmbrs worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport

Vanuit Visma Nmbrs kan het pensioen worden aangeleverd via PGGM (UPA).

Opmerkingen m.b.t. deze branches

ORT
De ORT wordt automatisch verwerkt in de OP- & AP-regelingen. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.
Conform het pensioenfonds dient vakantiegeld over de ORT meegenomen te worden in de pensioenberekening. Volgens de CAO's dient in onderstaande systeembranches vakantiegeld over de ORT berekend te worden. Daarom wordt de waarde van de ORT in deze branches verhoogd met het % vakantiegeld.

0199 | Veterinaire sector
0188 | Geestelijke Gezondheidszorg
0052 | Huisartsenzorg
0245 | Tandtechniek

Balansbudget

Om het Balansbudget (cao GGZ) goed te kunnen verwerken dient dit wel mee te tellen in de pensioengrondslag als ORT, maar niet in de gemiddelde ORT van de afgelopen X periodes. Daarom hebben we een nieuwe grondslag gecreëerd: ‘10107 | Balansbudget’. Bij gebruik van een looncode waaraan deze grondslag gekoppeld is, wordt deze correct berekend voor het pensioen en niet meegenomen in de gemiddelde berekening. Deze grondslag is standaard gekoppeld aan een nieuwe looncode: ‘4608 | Balansbudget’.

Loopbaanbudget
Voor sommige branches vallend onder Zorg & Welzijn dien je een reservering voor Loopbaanbudget in te richten. 

Individueel keuzebudget
Sommige branches vallend onder Zorg & Welzijn hanteren het Individueel keuzebudget. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Verlaagde pensioengrondslag bij ziekte ('correctiefactor ziekte')
De pensioengrondslag van de PFZW-regelingen dient verlaagd worden indien het salaris van een werknemer wordt verlaagd door ziekte. In dat geval verwacht PFZW dat er een verlaagd pensioengevend jaarsalaris wordt doorgegeven. Bij gebruik van een looncode uit de reeks 1070-1095 wordt de grondslag van de branche automatisch verlaagd.

Rekenvoorbeeld

Grondslag in periode 1 is € 2500, -
De medewerker is voor 50% ziek en van dit deel wordt 70% uitbetaald, dus € 875,-
Salaris als de medewerker niet ziek is = 2500
Factor ziek  = 875/2500 = 0.35
Factor niet-ziek = 1250/2500 =0,5
Ziektefactor = 0,35 + 0,5 = 0,85
Grondslag = 2500 * 0,85 = 2125.

Er kunnen maximaal twee looncodes met afwijkende percentages tegelijk gebruikt worden voor het verwerken van ziekte.

Uitzondering hierop vormt de CAO GGZ (systeembranche 0188): hierin wordt voorgeschreven dat het pensioen op basis van 100% van het loon opgebouwd blijft worden, zie onder Artikel 5 loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid:

Om die reden is de optie 'correctiefactor ziekte' in branche 0188 niet actief.

Correctiefactor ziekte i.c.m. eigen brancheregeling
Als gebruik gemaakt wordt van een eigen brancheregeling dient de correctiefactor handmatig geactiveerd te worden. Open de betreffende regeling, selecteer de optie: ‘Correctiefactor ziekte’ en sla de pensioenregeling op:

mceclip0.png

Medewerker werkt meer dan 100%
Ook als een medewerker meer dan 100% werkt dient over maximaal 100% pensioen berekend te worden. Voor een correcte verwerking hiervan i.c.m. een jaarregeling doe je het volgende:

 1. vul het rooster met de uren conform een werkweek van 100%;
 2. geef de overige gewerkte uren als 'vaste uren' in het dashlet Extra uren/dagen bij de medewerker in. Het is hierbij van belang dat je deze uren boekt op een urencode die niet tot de grondslag van de branche behoort, zodat deze uren niet worden meegenomen in de pensioenberekening.

Op pagina Instellingen (Masterniveau) kun je onder Systeem Salarisinstellingen => Branches nagaan welke urencodes in de grondslag van de betreffende Visma Nmbrs systeembranche staan. 

Uitbetalen vakantie-uren tijdens dienstverband
Vakantie-uren die tijdens (en dus niet bij beëindiging van) het dienstverband worden uitbetaald zijn volgens het PFZW-reglement pensioengevend. Dit kan op urencode 4102 verwerkt worden.

PFZW-berekeningsmethode
De berekeningsmethode van PFZW is uitgewerkt in spreadsheet 'PFZW original calculation 2018'; deze kan onderaan deze pagina worden gedownload.

Negatieve AP-premiegrondslag
Bij medewerkers die in een periode (veel) minder werken dan in voorgaande periodes kan een negatieve premiegrondslag voor de AP-premie ontstaan, die tot een uitbetaling leidt. Dit is conform de rekenregels van spreadsheet 'PFZW original calculation 2018'.

Eindejaarsuitkering
PFZW gebruikt voor de berekening van het pensioengevend salaris van het huidige jaar de eindejaarsuitkering per 31-12 van het voorgaande jaar, zie ook 'Statuten en reglementen' hieronder.

↓ Berekening

De brancheregelingen voor Zorg & Welzijn zijn jaarregelingen. De pensioenpremie wordt berekend op basis van de eerste periode. Dit kan zijn:

 • de eerste periode van het kalenderjaar (januari); of
 • de eerste periode waarin de werknemer in dienst treedt.

Afgezien daarvan heeft alleen het parttime percentage (de deeltijdfactor) invloed op de hoogte van de pensioeninhouding gedurende het jaar. De pensioeninhouding wordt berekend over een PT% van maximaal 1200 (= 12 * 100%). Alles daarboven wordt uitgesloten van de berekening.

Bij de berekening zijn een franchise en een maximum grondslag van toepassing. Naast de regeling voor het ouderdomspensioen (OP) bestaat ook een regeling voor het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP). De AP-regeling wordt op een andere manier berekend dan de OP-regeling: de franchise (uit de leeftijdsstaffel) wordt buiten de berekening o.b.v. het PT% gehouden en dus ongeacht het PT% toegepast.

De regelingen Ouderdoms- / Partnerpensioen en AP-Premie in branche 0097 | Sociaal Werk dienen als voorbeeld voor de berekeningsmethode van beide regelingen.

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden.

Berekening (algemeen):

 1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):
  - fulltime salaris
  - parttime salaris/parttime percentage
  - uurloon * gemiddelde bedrijfsuren
 2. Jaargrondslag (B): A * aantal perioden
 3. Vakantiegeld (C): % vakantiegeld * B
 4. Als C minder is dan minimum vakantiegeld dan is minimum vakantiegeld (C)
 5. Eindejaarsuitkering (D): Percentage EJU * (C + B)
 6. Als D minder is dan minimum eindejaarsuitkering dan is minimum eindejaarsuitkering (D)
 7. Jaargrondslag (E): B + C + D
 8. Jaargrondslag (F): E - Jaarfranchise
 9. Periodegrondslag (G): F / aantal perioden
 10. PT% (afgerond op 2 decimalen) (H):
  - Bij uurloner of extra uren parttimer = werkelijke branche uren / werkelijke bedrijfsuren
  - Bij fulltime of parttimer zonder extra uren = gemiddelde uren / gemiddelde bedrijfsuren
 11. Toegepaste grondslag (I): G * H
 12. Toegepaste grondslag + ORT: I + ORT

Rekenvoorbeeld (OP-regeling):
In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer op basis van een werkweek van 36 uur en de volgende componenten:
- Maandsalaris eerste periode = 2000
- ORT = 200
- Vakantiegeld = 8% met een minimum van 1783,68
- EJU = 8,3% met een minimum van 1094,25
- Jaarfranchise = 10802
- Parttime % = 100

Stap Berekening   Uitkomst
1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):     2000
2. Jaargrondslag (B): 2000 * 12 =     24000
3. Vakantiegeld (C): 8% * 24000 = 1920
4. Vakantiegeld (C): 1920 > 1783,68 = 1920
5. Eindejaarsuitkering (D): 8,3% * (1920 + 24000) = 2151,36
6. Eindejaarsuitkering (D): 2151,36 > 1094,25 = 2151,36

7. Jaargrondslag (E):

24000 + 1920 + 2151,36

=

28071,36

8. Jaargrondslag (F): 28071,36 - 10802 = 17269,36
9. Periodegrondslag (G): 17269,36 / 12 = 1439,11
10. PT% (H):     100
11. Toegepaste grondslag (I): 1439,11 * 100% = 1439,11
12. Toegepaste grondslag  + ORT: 1439,11 + 200 = 1639,11

Rekenvoorbeeld (AP-regeling):

In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer op basis van een werkweek van 36 uur en de volgende componenten:
- Maandsalaris eerste periode = 2200
- Ort = 200
- Vakantiegeld = 8% met een minimum van 1899,12
- EJU = 8,3% met een minimum van 1111,15
- leeftijd = 20 jaar 6 maanden
- franchise per periode (leeftijdsstaffel) = 12367/12=1030,58
- Parttime percentage = 44

Stap Berekening   Uitkomst
1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):     2200
2. Jaargrondslag: 2200 * 12 =     26.400
3. Vakantiegeld: 8% * 26400 = 2112
4. Vakantiegeld: 2112 > 1899.12 = 2112
5. Eindejaarsuitkering: 8,3% * (2112 + 26400) = 2366,50
6. Eindejaarsuitkering: 2366.50 > 1111,15 = 2366,50
7. Jaargrondslag: 26400 + 2366,50 + 2112 = 30878,50
8. Grondslag per periode: 30878,50 / 12   2573,20833
9. PT% periodegrondslag: 2573,20833 * 44% = 1132,21167

10. PT% periodegrondslag - franchise

 

1132,21167 - 1030,58 = 101,63

11. Toegepaste grondslag  + ORT

101,63 + 200 =

301,63

Grondslag:

In de grondslag voor de berekening telt een aantal loon- en urencodes mee, zoals salaris, vaste salaristoeslag en persoonlijke toeslag. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeembrancheregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Let op:

 • Wanneer de berekening op basis van de eerste periode wordt gemaakt en een werknemer halverwege de maand in- of uitdienst treedt, wordt de premie pro-rata berekend. Vanaf de periode na de indiensttreding wordt wel de volledige pensioenpremie ingehouden.
 • De regelingen berekenen de jaargrondslag standaard inclusief vakantiegeld en eventuele eindejaars- en overige uitkeringen (zoals voorgeschreven door de CAO). Dit is niet afhankelijk van ingestelde reserveringen in Visma Nmbrs.
 • De leeftijdsstaffel in de AP-regeling heeft als peildatum Begin jaar. Dit leidt tot een berekening op basis van een incorrecte leeftijd in het scenario dat een medewerker jonger dan 23 in dienst komt op een datum na zijn / haar verjaardag. In dat geval zal de vorige leeftijd als basis voor de berekening gebruikt worden. Je kunt in die gevallen desgewenst een eigen brancheregeling aanmaken voor alleen de AP-regeling, waarin je handmatig de franchise kunt ingeven.
 • Bij een medewerker met 0 verloonde uren in een bepaalde periode kan, als gevolg van de gehanteerde VCR-methode, een negatieve grondslag voor de AP-regeling en dus een uitbetaling van de premie ontstaan. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

 

Opmerkingen